Line Hjorth Christensen

Line Hjorth Christensen

Lektor

Aktuel forskning

Aktuelt undersøger jeg kuratorisk praksis i design/kunstindustrimuseer i museologisk og designhistorisk perspektiv. Mit fokus er - i det ene projekt - rettet mod plakaten som moderne billedtype mellem kunsten og markedet, æstetik og funktionalitet, hverdagsliv og museum; jeg belyser plakatens skiftende betydninger i disse kontekster og forsøger omvendt også at vise, hvordan kuratoriske praksisser kan udnytte plakatens visuelle muligheder i nye formsprog, som bryder med gængse kunstmuseale traditioner for udstilling af grafisk design. 

I et andet didaktisk orienteret projekt arbejder jeg med at opstille og beskrive kategorier og relaterede praksisser for, hvordan museer og udstillinger kan indgå i undervisningssammenhænge på gymnasie- og universitetsniveau. 

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i modulerne 'kulturlivets institutioner' og 'praktisk kulturformidling' på  tilvalgsuddannelsen i kulturformidling ved INSS og er fagkoordinator for uddannelsen. Kurserne belyser formidlingsproblematikker i relation til ABM -områdets institutioner arkiv, bibliotek, museum, de konkrete formidlingsformer og aktuelle udfordringer, kulturhistoriske og –politiske udviklinger og tendenser i relation til institutionerne (KI).

Modulet Praktisk kulturformidling centreres omkring 2-3 hovedtemaer inden for kulturlivet, f.eks. illustreret børnelitteratur, kunsten i det offentlige rum, by & branding m.v. Inden for temaerne tilrettelægger de studerende selvstændigt/gruppevis idéoplæg til kulturformidlende produkter, som indgår i modulets portfolieeksamen.

Undervisningen er på begge moduler baseret på, at de studerende besidder en høj grad af selvstændighed og interesse for kulturområdets praksisser, på deltagelse i undervisningen og i grupperne, inden og - uden for universitetet og de skemalagte timer. Kurserne er anvendelsesorienterede med flere studieture til kulturinstutioner, oplæg fra de studerende selv eller fra kulturlivets professionelle, tidligere studerende og andre gæster med erfaringer af relevans for faget. Praksisøvelser (skriftlige og mundtlige), fællesseminarer, gruppearbejde er nogle af de undervisningsformer, vi benytter; dertil almindelig tekstlæsning og - gennemgang, vejledning og feedback.  

 

Primære forskningsområder

Megen af min forskning har været centreret omkring udstillingen som medium med egenartede og komplekse formsprog, traditioner og formål med fokus på både kunst-, kulturhistoriske, naturhistoriske og designmuseer. En del af undersøgelserne belyser, hvordan museet og udstillingen kan indgå i undervisningssammenhænge med det formål at udvikle nye undervisningsformater og beskrive disse. En anden central del af min forskningsindsats, undersøger plakaten som moderne massemedium og dette mediums betydningsdannelse i skiftende kontekster, historisk og rumligt, med særligt fokus på byrum og museer. I min ph.d. afhandling Plakatbevægelsen – en britisk designfront i mellemkrigsårene er omdrejningspunktet den modernistiske reklameplakat og plakatens skiftende betydningsdannelser mellem kunsten og det kommercielle, populær – og finkultur, byrum og museum. Afhandlingen er udgivet som bog på Museum Tusculanums forlag (2013) og videreudviklet i udstillingen Spot On! Engelske plakater i mellemkrigsårene, Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By, 2015-16. 

ID: 5306018