Ken Joensen Farø

Ken Joensen Farø

Lektor emeritus

Jeg interesserer mig meget for, hvordan sprogvidenskab kan populariseres og kobles på almenlivets problemer.

Ingen sproglig genstand er uværdig til videnskabelig undersøgelse, kun metoder kan være useriøse.

Vejledning

Vejlederbrev/Ken Farø
Kære studerende, som søger vejledning i forbindelse med opgaveskrivning på tyskstudiet. Her er nogle almene informationer, som jeg muligvis vil referere til undervejs i forløbet. Men gør alligevel dig selv den tjeneste at læse det igennem; det er nemlig skrevet til dig med henblik på vores fælles mål: at få afleveret til tiden og levere et så godt produkt som muligt. Brevet erstatter på ingen måde informationer fra de mere officielle kanaler.

Hvad jeg vejleder i
Jeg vejleder i alle former for opgaveskrivning på alle niveauer. Mit hovedområde er tysk sprog, meget gerne i kontrast med dansk. Det være sig inden for grammatik, leksikologi, tekstvidenskab, pragmatik, sociolingvistik/varietetslingvistik, oversættelse, leksikografi eller andet. Der er ikke nogen emner, jeg principielt ikke vil påtage mig at vejlede i - der kan så i givet fald i højere grad blive tale om procesvejledning snarere end faglig vejledning i mere snæver forstand. Men jeg kan sagtens finde på at foreslå et andet, hvis jeg mener, ideen er søgt, irrelevant, eller spørgsmålet er for vanskeligt at undersøge inden for de givne rammer. Jeg har ikke noget imod at foreslå emner, hvis du er helt blank. Tværfaglige emner, som fx kombinerer sprog med fagets andre søjler (fx litteratur og sprog, politisk retorik, litterær oversættelse), eller med fag uden for Tysk (fx medielingvistik, journalistiske genrer, sproghistorie og realhistorie), er også en interessant mulighed.

Mine råd
Generelt anbefaler jeg, at man arbejder med teori og empiri sideløbende. Det er goldt at læse teori uden at applicere det på konkrete sproglige data, men empiri uden teori fører heller ingen vegne. Frem for at bearbejde de to elementer i hvert sit skridt, kan man lade dem befrugte hinanden ved løbende at bevæge sig fra det ene til det andet. Med et godt indblik i empirien kan man bedre forstå teorien og finde ud af, hvad man skal bruge den til; måske giver det endda lejlighed til kritik af teorien. Omvendt hjælper teorien med at skabe mening og struktur i det empiriske materiale. Pas i øvrigt på, at en evt. materialeindsamling ikke kommer til at sluge al tiden - også selv om det generelt er godt med et korpus; men i nogle tilfælde kan man bruge allerede indsamlet og systematiseret materiale (se også nedenfor).

Det er også en god ide at orientere sig i tidligere specialer, både som genre generelt, men også taktisk for at aflure, hvad der kaster gode karakterer af sig. Det sidste kræver naturligvis, at man kan få adgang til karakteren. Prøv at spørge din vejleder!

Vigtige kilder og arbejdsredskaber
Når du søger litteratur, bør du bruge fagbibliografien Germanistik, som står på Tysk Bibliotek på ENGEROM. Den samler oversigter over mange vigtige udgivelser hvert år og har et sagregister bagerst. Vær også opmærksom på tekstkorpora som Wortschatz.de og Mannheimer Korpora på ids.mannheim.de. Vi kan sagtens tage en snak om brugen af korpora.

Tag også et kig på tidsskriftet Mål og Mæles meget omfattende stikordsregister på nettet. Det kan være et godt sted at begynde sin research. Som redskab til en god, kontrolleret arbejdsproces anbefales på det kraftigste Akademisk Skrivecenters ”Pentagonmodel”, som findes under dette link: http://akademiskskrivecenter.asc.ku.dk/upload/application/pdf/f51d6748/Pentagon%20med%20tomme%20kasser.pdf.

Vi kan tale om, hvordan man udfylder den. Brug i det hele taget de muligheder, centeret stiller til rådighed - tjek deres hjemmeside.

Udnyt også instituttets specialeseminarer til at få almen information og til at udveksle erfaringer med medstuderende.

Mine krav
Indgår vi en aftale om vejledning, så forventer jeg følgende:

(1) At du henvender dig så tidligt som muligt i processen og ikke 14 dage før aflevering.

(2) At du er med til at formulere realistiske deadlines - og at du overholder dem.

(3) At du møder velforberedt til vejledningsmøder, dvs. har konkrete spørgsmål med, som bygger på solid research og do. arbejde med problemstillingen.

(4) At du inden et møde sender mig spørgsmål og lidt eksempler samt noter, så jeg har noget at gå ud fra og selv kan forberede mig. Uden materiale risikerer vi at spilde hinandens tid.

Det er vigtigt, at du henvender dig med det samme, hvis der er noget, du er kørt fast i. Ofte er det en banalitet, der bare har fået lov at vokse sig stor. Men nogle gange kan netop banaliteter bremse et stort projekt.

Dine forudsætninger
Overvej nøje, om det emne, du har valgt eller overvejer, kan bære et halvt års intensiv beskæftigelse med det. Er du selv gearet til det, eller bliver det et for stort arbejde at sætte sig ind i, fordi du ikke har erfaringer fra lignende typer emner? Overvej også, om det arbejde, du måtte have ved siden af, giver dig mulighed for at arbejde så intensivt med projektet, at du vil kunne overholde deadline. Hvis ikke, bør du overveje orlov el. andre løsninger.

Tænk på
At det er lige så vigtigt, at du ikke overvurderer opgavens omfang, som at du undervurderer den. Det er i princippet ikke andet end en større opgave, som du allerede kender dem. Du skal ikke levere banebrydende forskning (til det har vi ph.d., disputats eller selvstændige publikationsformer). Men du skal (i hvert fald) demonstrere evnen til følgende:

  • at arbejde selvstændigt
  • at formulere relevante spørgsmål
  • at indsamle og bearbejde data
  • at inddrage (og evt. diskutere med og kritisere) forskningslitteratur
  • at strukturere og formidle dine resultater

Din afrapportering af forløbet skal ikke være en 1:1-beskrivelse af det, men en strategisk formidling af det relevante på en læservenlig måde.

Bemærk
Vejleder/eksaminator (din vejleder forvandler sig ubehageligvis pludselig til din bedømmer) får 30 timers løn for at arbejde med dit speciale. Minimum 10 timer går med selve bedømmelsen, så vejledningsmøder, mailkorrespondance, telefonsamtaler, læsning og kommentering mv. skal kunne rummes inden for de resterende 20 timer. Forvent derfor ikke, at jeg læser alt igennem, endsige detailretter og -kommenterer i stort omfang.

Når jeg udtaler mig om mit indtryk af specialet ud fra de tekstfragmenter, jeg modtager fra dig, så skal mine kommentarer ses i en bestemt kontekst. Der kan derfor ikke sluttes noget om karakteren ud fra en kommentar som ”det ser fint ud”. Det kan være i forhold til, hvad du ellers har skrevet, de forventninger jeg har til dig, eller i forhold til det ambitionsniveau du eksplicit har kommunikeret ud, eller som jeg implicit har fortolket. Desuden er karaktergivningen en forhandling, og censor kan have en anden opfattelse end jeg.

Evaluering
Forløbet afsluttes med en evaluering.

Primære forskningsområder

(tysk) sprogvidenskab
leksikografi
fraseologi

Aktuel forskning

diminutiv
filmtitler
kontrastiv tekstologi
konstruktioner
MULINCO-korpusset

ID: 544468