Per Gundersen

Per Gundersen

Professor

 • Skov- og landskabsøkologi

  Rolighedsvej 23

  1958 Frederiksberg C

  Telefon: +4535331678Mobil: +4561779388

Jeg arbejder med vand-, kvælstof- og kulstof-kredsløb i skove og naturområder med henblik på at kvantificere, hvordan ændringer i arealanvendelse (fx skovrejsning og træartssammensætning), luftforurening (især N-deposition), klima, samt skovdrift og naturpleje påvirker stofstrømme, processer og puljer i økosystemer (fx mængden af kulstof og kvælstof, der er ophobet i jorden). 

Jeg har især fokuseret på kvælstofkredsløb og nitratudvaskning, dels for at undersøge miljøeffekterne af øget luftforurening med kvælstof, dels for at estimere naturens tålegrænser for denne forurening. Aktuelt undersøger jeg i hvilket omfang skov og natur er påvirket (eutrofieret) af øget kvælstofnedfald (især pga. ammoniakfordampning). Jeg har arbejdet med skovkanter ud mod åbent land, hvor kvælstofnedfaldet er særligt forøget. Depositionsgradienter i skovkanter er ’naturlige’ eksperimenter, der giver særlige muligheder for at studere langsigtede ændringer i stofkredsløbene fra kvælstofdeposition.

Jeg arbejder med miljøgoder fra skovrejsning på gammel landbrugsjord. Jeg har samlet en række dataserier om faldet i nitratudvaskning efter landbrugsdriftens ophør både på kort og på lang sigt i disse nye næringsrige skove.

Et andet vigtigt langsigtet aspekt ved skovrejsning er kulstofbinding. Jeg har arbejder med tidsseriestudier med henblik på at klarlægge den langsigtede opbygning af jordens organiske stof efter skovrejsning i f.t. træarter og jordbundstype. Jeg undersøger interaktionen mellem kvælstof og kulstof i det organiske stof og spørgsmålet om hvorvidt øget kvælstofnedfald øger kulstofbindingen i jorden. Desuden deltager jeg i feltundersøgelser af stabiliteten af jordens organiske stof ’under’ et varmere klima.

Jeg har ledet forskellige forskningsprojekter om vandkredsløb i skov med henblik på at kvantificere fordampning fra nåleskov og løvskov set i forhold til åbent land. Viden om skovenes evne til at forsinke og tilbageholde vand så vel som træarternes temmelig forskellige fordampningsegenskaber kan i fremtiden anvendes til at regulere vandstrømme (og måske oversvømmelser) på landskabsniveau.

Min forskning er baseret på felteksperimenter (klimamanipulationer, N-tilførsel, træartsforsøg og skovbehandlingsforsøg)og langsigtet overvågning i skov og natur. Derfor har jeg også forsket i forskellige overvågningsmetoder (feltudstyr og design) og har stor erfaring med praktiske løsninger og effektiv udformning af feltforsøg.

Udvalgte publikationer

 1. Udgivet

  Retention of deposited ammonium and nitrate and its impact on the global forest carbon sink

  Wang, A., Li, S., Peng, S., Vries, W. D., Gundersen, P., Ciais, P., Phillips, O. L., Hobbie, E. A., Zhu, W., Xi, Y., Bai, E., Sun, T., Chen, D., Zhou, W., Zhang, Y., Guo, Y., Zhu, J., Duan, L., Li, D., Koba, K. & 5 flere, Du, E., Zhou, G., Han, X., Han, S. & Fang, Y., 2022, I: Nature Communications. 13, 9 s., 880.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 2. Udgivet

  Old-growth forest carbon sinks overestimated

  Gundersen, Per, Thybring, Emil Engelund, Nord-Larsen, Thomas, Vesterdal, Lars, Nadelhoffer, K. J. & Johannsen, VK, 25 mar. 2021, I: Nature. 591, 7851, s. E21-E23 5 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftKommentar/debatForskningfagfællebedømt

 3. Udgivet
 4. Udgivet

  Overslag over CO2-binding fra forskellige arealkategorier

  Gundersen, Per, 29 okt. 2021, 8 s.. Nr. 061-0010/17-5070

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

ID: 4224625