Michael Gøtze

Michael Gøtze

Centerleder, professor

Michael er professor i forvaltningsret og han arbejder med juridisk forskning om mødet mellem borgere og myndigheder. Forskningsfelter er bl.a.:

 • Retsstatslige problemstillinger (borger/stat)
 • Undersøgelses- og granskningskommissioner, ombudsmandskontrol
 • Offentlighedslov, whistleblowing og offentligt ansattes ytringsfrihed
 • Deltagelse i juridisk-datalogisk forskningsprojekt ERRATUM om afdækning af systemfejl i digitale løsninger i det offentlige. Projektet har bl.a. forvaltningsretligt fokus og har opnået støtte fra KU's Data+ midler
 • Deltagelse i juridisk-politologisk forskningsprojekt om rammer for embedsmandssystemet med fokus på faglighed og lydighed etc. Projektet er støttet som excellent forskningsprojekt af Danmarks Frie Forskningsråd

Internationalt er Michael advisor for bl.a. The European Law Institute (ELI), Wien, Project on Artificial Intelligence and Public Administration - Developing Impact Assessment and Public Participation for Digital Democracy. Michael har bidraget til EU-forvaltningslovsprincipper i regi af Europa-Parlament/EU-Ombudsmand. Han har deltaget i EU-projekt om offentlighedslovgivning (The Laws of Transparency in Action, Palgrave Macmillan, 2019).     

Interne hverv

 • Forskning: centerleder for WELMA (udpeget 2019). Medlem af fakultetets ledelsesteam (JUR-LT) og JUR-FORSK (centerleder-forum) og ad hoc udvalg.
 • Forskning: vejleder for flere Ph.D.-studerende/Post doc som led i prioritering af forskningsmæssig understøttelse af Ph.D.-projekter mv.  
 • Forskning: medlem af kollektiv centerledelse CORA (2014-2017).
 • Forskning: formand for en række videnskabelige bedømmelsesudvalg (Ph.D./disputats). I 2021 formand for disputats-udvalg. I 2022 formand for bedømmelsesudvalg af PhD-afhandling om Den Uafhængige Politiklagemyndighed og i 2023 formand for bedømmelsesesudvalg af PhD-afhandling om tredjepartsindberetninger i den oplysningsfri årsopgørelse.  
 • Forskning: formand for den retsvidenskabelige faggruppe, den bibliometriske forskningsindikator, BFI (2011-13, genudpeget 2014-2016).
 • Forskning: Medlem af fakultetets rådgivende søgekomité i forhold til eksterne ansøgerprofiler til retsvidenskabelig forskning (udpeget af Akademisk Råd 2020-2023).
 • Forskning: Medlem af Akademisk Råd (2016-2019).   
 • Uddannelse: Medlem af Kandidatstudienævnet (valgt 2016-2019, genvalgt 2019-2022 og genvalgt 2022-2025). Medlem af Digital Task Force (2018). Varetagelse af faglederhverv for BA faget forvaltningsret. Fagansvar for flere fag på fakultetets KA og cand soc jur uddannelser. Medlem af flere af fakultetets faggrupper. Varetagelse af uddannelseskoordinator-hverv i centerregi. Supervision af adjunkt-pædagogikum-forløb.
 • Impact: Medlem af arbejdsgruppe om kortlægning af forsknings- og samfundsimpact mv., Det Juridiske Fakultet (2020-2021).
 • KU: Bidrag til forberedelse af whistleblower-ordning på KU (2021). Medlem af KU's Senat (2016-2019). Formand for KU's valgstatutudvalg (2007-2009). Tidligere medlem af evalueringsudvalg om KU's studenterambasadør. Tidligere medlem af et af KU's udvalg om den såkaldte "Penkowa-sag". 

Eksterne hverv

 • Responderende virksomhed. Udarbejdelse af juridiske notater bl.a. til brug for retssager. Bidrag til advokatundersøgelser.    
 • Deltagelse i juridisk evaluering af regulering af granskningskommissioner, udpeget af Folketingets Granskningsudvalg (2023).
 • Sagkyndigt medlem af følgegruppe om ny vejledning for advokatundersøgelser, udpeget af Advokatrådet. Følgegruppen afgav inputs til Vejledning om advokatundersøgelser, udigvet 2022 (2021-2022).
 • Faglig evaluator for Rigsrevisionen under Folketinget, fagjuridisk evaluering af Rigsrevisionens beretninger, både beretninger afgivet efter statsrevisoranmodning og Rigsrevisionens egne beretninger  (2020-).
 • Sagkyndigt medlem af Energiklagenævnet, Erhvervsministeriet (udpeget 2013-2017, genudpeget 2017-2021 og 2021-2025). Næstformand fra 2021. 
 • Medlem af referencegruppe under Domstolsstyrelsen om etablering af domsdatabase med udvalgte afgørelser/domme (2016-2022). 
 • Sagkyndigt medlem af udvalg nedsat af Justitsministeriet om offentligt ansattes ytringsfrihed og whisteblowersystemer. Udvalget afgav betænkning nr. 1553/2015 (2014-2015). 
 • Kursusunderviser på kurser om embedsmandspligter og kodeks 7 i DJØF-regi (næste kursus 16/11-2023), Compliance i det offentlige i DJØF-regi (kurser afholdt 17/1-2023 og 16/4-2023) og Forvaltningsretlig Update i regi af Advokaternes HR (næste kursus 4/12-2023) Har tidligere afholdt kurser om kontrolbesøg efter retssikkerhedsloven, offentligt ansattes ytringsfrihed og arbejdsgiveres brug af straffeattester (DJØF/JUC).
 • Fagkonsulent, jurabogserier, Forlaget Gyldendal (2016-2021).
 • Censorbeskikkelse, de juridiske uddannelser Aarhus Universitet, SDU, RUC, Aalborg Universitet (udpeget 2018-2022 og genudpeget 2022-2026). 

Udover forskeransættelsen har Michael tidligere været ansat som kst. dommer i Østre Landsret og embedsmand i centraladministrationen.

Interesseområder

Undervisning på jurauddannelserne

Michael er cand.jur. (KU) og Ph.D. (KU). Studieophold i Belgien (Leuven) og forskningsophold i Frankrig (Aix-Marseille). 

Han har opnået støtte til brobygning mellem uddannelse/forskning fra KUs strategiske midler som led i KU satsning på forskningsintegration.

Michael deltager i pilotprojekt med tema-forelæsninger på BA 5. semester (forelæsning i forvaltningsret: 23/11-2023). 

Michael støtter fakultetets vigtige arbejde med at styrke det fagsociale miljø for studerende bl.a. via samarbejde med studenterforeninger. Han har holdt oplæg på Arguments forskerfrokoster om bl.a. Corona-indgreb. Han har holdt oplæg på JDs temauge om aktuel straffesag om tavshedspligt og suspenderet FE-chef. Michael har træffetid tirsdage fra kl 15-16 (lokale 5C.2.27).  

Michael underviser på tre af fakultetets uddannelser (BA, KA og cand.soc.jur.). Han er fag- og klyngevejleder på BA-projekter og KA-specialer. Han arbejder med udvikling af kursus til fakultetets Retsakademi (livslang læring).  

Forvaltningsret (BA)

 Undervisning

 Vejledning

 PHD vejledning 

Udvidet forvaltningsret (KA)

 Vejledning

 PHD-vejledning

Embedsmandsnormer (KA) - Kurset udbydes ikke pt

 Vejledning

 PHD-vejledning

Offentlig ansættelsesret (KA)

 Vejledning

Myndigheders erstatningsansvar (KA)

 Vejledning

Forvaltningsret (cand.soc.jur.)

 Undervisning

 Vejledning 

Civilprocesret (KA)

 Undervisning (F 2024)

Kommunalret (KA) NYT E 2023

Vejledning

 • BA = Juridisk bacheloruddannelse. KA= Juridisk kandidatuddannelse.
 • Vejledning omfatter klynge- og fagvejledning (BA-projekt/KA-speciale).

[Opdateret august 2023]

ID: 9426