Michael Gøtze
Michael Gøtze

Centerleder, professor

Aktuel forskning

Michael Gøtze er professor i forvaltningsret og centerleder (WELMA).

Forskningscentret WELMA, Det Juridiske Fakultet, har forskningsmæssigt fokus på velfærd. Konkret arbejder Michael Gøtze med mødet mellem borgere og myndigheder i stat/region/kommune. Udgangspunktet er retsdogmatisk forskning i borgerens ret til god og saglig forvaltning. Emnemæssigt arbejder han bl.a. med følgende juridiske spørgsmål:

 • digitaliseringsklar lovgivning og digitale myndigheder
 • offentlighedslov og offentligt ansattes ytringsfrihed
 • myndigheders kontrolbesøg efter retssikkerhedsloven
 • kommuners erstatningsretlige ansvar i sager om børnemisbrug
 • politisering af embedsmandsapparatet og undersøgelseskommissioner

Michael Gøtze har en række tillidshverv og er medlem af bl.a. KA-Studienævnet og fakultetets Eksamensankenævn. Han har tidligere været medlem af Akademisk Råd og KU's Senat og har bidraget til fakultets- og KU's strategiarbejde. Han er partner i et tværfagligt forskningsprojekt om politisering af embedsmænd, som i 2018 har opnået støtte som excellent forskningsprojekt fra Danmarks Frie Forskningsråd, DFF.

Han har tidligere opnået ekstern bevilling fra Justitsminsteriets forskningspulje til et projekt om retssikkerhedsloven (tvangsindgrebsloven).

På europæisk plan har han blandt andet bidraget til forberedelsen af en EU-forvaltningslov i regi af Europa-Parlamentet og Den Europæiske Ombudsmand og har deltaget i et komparativt EU-projekt om offentlighedslovgivning, som er udgivet i The Laws of Transparency in Action, 2018. Hertil kommer medlemskab af en række netværk bl.a. European Group of Public Administration, Research Network on EU Administrative Law og Administrative Law Discussion Forum. Han er involveret i faglig peer review aktiviteter i europæiske tidsskrifter.    

Udvalgte ledelseshverv

 • Forskningsledelse: forskningscenterleder WELMA. Tidligere del af kollektiv centerledelse CORA (2014-2017). Formand for en række videnskabelige bedømmelsesudvalg. Formand for den retsvidenskabelige faggruppe under den bibliometriske forskningsindikator, BFI (to perioder: 2011-2016). Formand for arbejdsgruppe om forskningsformidling (2007).
 • Uddannelsesledelse: formand for digitaliseringsgruppe om uddannelse, fakultetets digitale Task Force (2018). Fagleder for en række fag på BA/KA, herunder forvaltningsret, udvidet forvaltningsret og kommuners retsforhold. Formand for en række eksamenskommissioner. Formand for KU's valgstatutudvalg (2007-2009).

Formidling og praktisk jura
Michael Gøtze deltager i den offentlige debat med faglige kommentarer og debatindlæg inden for sit fagområde og er dermed med til at sætte en dagorden med afsæt i den juridiske forskning. Han har i 2018 været hovedarrangør af et WELMA-seminar om Sagbehandlingsrobotterne kommer med deltagelse af juridiske eksperter og IT-eksperter. Han er oplægsholder på eksterne kurser om bl.a. ytringsfrihed i regi af DJØF og JUC. 

Udover forskeransættelsen har han været ansat i centraladministrationen og ved domstolene (Østre Landsret, kst dommer). Hertil kommer, at han arbejder med praktisk betonede opgaver ved siden af forskningen i form af responderende virksomhed. Han er sagkyndigt nævnsmedlem af Energiklagenævnet under Erhvervsministeriet, Nævnenes Hus, Viborg. Han har været medlem af Udvalget under Justitsministeriet om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblower-systemer (Bet nr. 1553/2015) og medlem af referencegruppen under Domstolsstyrelsen om domsdatabase. 

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Undervisning i forvaltningsret (Bacheloruddannelsen)
 • Undervisning i Embedsmandsnormer (Kandidatuddannelsen)
 • Klyngevejledning BA-projekt og KA-speciale
 • Fagvejledning BA-projekt og KA-speciale
 • Ph.D-vejledning i forvaltningsret/offentlig ret

Faglige vejledningsområder

 • Forvaltningsret/digital forvaltningsret (BA)
 • Udvidet forvaltningsret (KA)
 • Embedsmandsnormer (KA)
 • Offentlig ansættelsesret (KA)
 • Offentlige myndigheders erstatningsansvar (BA)

Øvrige uddannelsesrelaterede opgaver (udvalgte) de seneste år

 • "Reality Check": Forskning møder virkeligheden. Frokostseminar (2019)
 • Medlem af fakultetets Task Force om digitalisering af uddannelse (2018)
 • Censorbeskikkelse Århus/Aalborg/Syddansk Universitet (2018-2022)
 • Medlem af KA-Studienævnet (2016-19 og 2019-22)
 • Medlem af Specialefordelingsudvalget under KA-Studienævnet
 • Medlem af Eksamensankenævnet (offentlig ret)
 • Formand for LLM-optagelsesudvalg, Det Juridiske Fakultet (2018)
 • Formand for Ph.D.-bedømmelsesudvalg (2017)
 • Uddannelseskoordinator, Forskningscenter CORA (2017)
 • Medlem af Evalueringsgruppe om KU Studenterambassadør (2017)
 • Oplæg om whistleblowing i regi af Studenterforeningen Argument (2017)

ID: 9426