Michael Gøtze

Michael Gøtze

Professor

Michael er professor i forvaltningsret og han arbejder med juridisk forskning om mødet mellem borgere og myndigheder. Forskningsfelter er bl.a.:

 • Hjemmeslkrav, forvaltningslov og offentlighedslov (ret til aktindsigt). Offentlig ansattes ytringsfrihed og whistleblowing  
 • Retssikkerhedslov, kontrolbesøg uden retskendelse og forbud mod selvinkriminering. 
 • Ombudsmandskontrol. Domstolskontrol.  
 • Undersøgelses- og granskningskommissioner. Embedsværkets grundlæggende retlige pligter (instrukssag/minksag)
 • Deltagelse i juridisk-datalogisk forskningsprojekt ERRATUM om afdækning af systemfejl i IT-løsninger i det offentlige. Projektet har forvaltningsretligt og erstatningsretligt fokus og har opnået støtte fra KU's Data+ midler

2024: deltagelse i Magtudredning 2.0. Fagligt oplæg på Statskundskab KU/Aarhus på workshop om samspil mellem institutioner, 22/2-2024. 

Internationalt er Michael deltager i forskningsprojekt om AI og forvaltningsret med bl.a. Barcelona Universitet og partner/advisor for The European Law Institute (ELI), Wien, Project on Artificial Intelligence and Public Administration. Michael har bidraget til EU-forvaltningslovsprincipper i regi af Europa-Parlament og EU-Ombudsmand. Han har deltaget i EU-projekt om offentlighed: The Laws of Transparency in Action, Palgrave Macmillan, 2019. 

Interne hverv

 • Forskning: centerleder for WELMA (udpeget 2019-23, genudpeget 2024-). Medlem af fakultetets ledelsesteam JUR-LT/JUR-FORSK og ad hoc udvalg.
 • Forskning: vejleder for flere Ph.D.-studerende/Post doc som led i prioritering af forskningsmæssig understøttelse af Ph.D.-projekter mv.  
 • Forskning: medlem af kollektiv centerledelse CORA (2014-2017). 
 • Forskning: formand for en række videnskabelige bedømmelsesudvalg. I 2021 formand for disputats-udvalg (skatteret mv.). I 2022 formand for bedømmelsesudvalg af PhD-afhandling om Den Uafhængige Politiklagemyndighed og i 2023 formand for bedømmelsesesudvalg af PhD-afhandling om tredjepartsindberetninger i den oplysningsfri årsopgørelse.  
 • Forskning: formand for den retsvidenskabelige faggruppe, den bibliometriske forskningsindikator, BFI (2011-13, genudpeget 2014-2016).
 • Forskning: Medlem af fakultetets rådgivende søgekomité i forhold til eksterne ansøgerprofiler til retsvidenskabelig forskning (udpeget af Akademisk Råd 2020-2023).
 • Forskning: Medlem af Akademisk Råd (2016-2019).   
 • Uddannelse: Medlem af Kandidatstudienævnet (valgt 2016-2019, genvalgt 2019-2022 og genvalgt 2022-2025). Medlem af Digital Task Force (2018). Varetagelse af faglederhverv for BA faget forvaltningsret. Fagansvar for flere fag på fakultetets KA og cand soc jur uddannelser. Medlem af tre af fakultetets faggrupper. Varetagelse af uddannelseskoordinator-hverv. Supervision af adjunkt-pædagogikum-forløb.
 • Impact: Medlem af arbejdsgruppe om kortlægning af forsknings- og samfundsimpact mv., Det Juridiske Fakultet (2020-2021).
 • KU: Bidrag til forberedelse af whistleblower-ordning på KU (2021). Medlem af KU's Senat (2016-2019). Formand for KU's valgstatutudvalg (2007-2009). Tidligere medlem af evalueringsudvalg om KU's studenterambasadør. Tidligere medlem af et af KU's udvalg om den såkaldte "Penkowa-sag". 

Eksterne hverv

 • Responderende virksomhed (offentlig ret). Udarbejdelse af juridiske notater til brug for retssager. Bidrag til advokatundersøgelser.    
 • Sagkyndigt medlem af lovberedende udvalg om revision af udvalgte dele af offentlighedsloven, udpeget af Justitsministeriet, (2024-2025).
 • Deltagelse i juridisk evaluering af regulering af granskningskommissioner, udpeget af Folketingets Granskningsudvalg (2023). Deltagelse i fokusgruppe om offentlighedsloven, DJØF formandskab (2023). 
 • Sagkyndigt medlem af følgegruppe om ny vejledning for advokatundersøgelser, udpeget af Advokatrådet. Følgegruppen afgav inputs til Vejledning om advokatundersøgelser, udgivet 2022 (2021-2022).
 • Faglig evaluator for Rigsrevisionen under Folketinget, fagjuridisk evaluering af Rigsrevisionens beretninger (2020-).
 • Sagkyndigt medlem af Energiklagenævnet, Erhvervsministeriet (udpeget 2013-2017, genudpeget 2017-2021 og 2021-2025). Næstformand fra 2021. 
 • Oplægsholder på DJØFs årlige Personalekonference (2022: fagligt oplæg om "Hvad kan vi lære af undersøgelseskommissioner?", 2023: fagligt oplæg om "Dilemmafyldt ytringsfrihed for offentligt ansatte", planlagt 7/11-2024: faglige oplæg om a) ytringsfrihed og b) gaver. Oplægsholder på KARNOV ekspertmøde 7/3-2024 om en del af udbytteskatsagen (U 2024.746 H).  
 • Medlem af referencegruppe under Domstolsstyrelsen om etablering af domsdatabase med udvalgte afgørelser/domme (2016-2022). 
 • Sagkyndigt medlem af retsafklarende udvalg nedsat af Justitsministeriet om offentligt ansattes ytringsfrihed og whisteblowersystemer. Udvalget afgav betænkning nr. 1553/2015 (2014-2015). 
 • Kursusunderviser på DJØF kursus om Forvaltningsret i retssager (planlagt 10/10-2024), embedsmandspligter og Kodeks 7 og oplægsholder på DJØF kursus om Compliance i det offentlige. Kursusunderviser på Advokaternes HR-kursus På forkant med inhabilitet. Har tidligere afholdt kurser om lydighedspligt, kontrolbesøg efter retssikkerhedsloven, offentligt ansattes ytringsfrihed og arbejdsgiveres brug af straffeattester (DJØF/JUC).
 • Fagkonsulent, jurabogserier, Forlaget Gyldendal (2016-2021).
 • Censorbeskikkelse, de juridiske uddannelser Aarhus Universitet, SDU, RUC, Aalborg Universitet (udpeget 2018-2022 og genudpeget 2022-2026). 
 • Udover forskeransættelsen har Michael været ansat som konstitueret dommer i Østre Landsret og embedsmand i centraladministrationen.

Interesseområder

Undervisning på jurauddannelserne

Michael er cand.jur. (KU) og Ph.D. (KU). Studieophold i Belgien (Leuven) og forskningsophold i Frankrig (Aix-Marseille). 

Han har opnået støtte til brobygning mellem uddannelse/forskning fra KUs strategiske midler som led i KU satsning på forskningsintegration (offentlighedsloven/Open Administration).

Michael deltager i pilotprojekt med temaforelæsninger på BA 5. semester 2023/24: forvaltningsretlig forelæsning om whistleblowing. 

Michael støtter fakultetets vigtige arbejde med at styrke det fagsociale miljø for studerende bl.a. via samarbejde med studenterforeninger. Han har holdt oplæg på Arguments forskerfrokoster om whistleblowing og Corona-indgreb. Han har holdt oplæg på JDs temauge 2023 om straffesag om tavshedspligt og suspenderet FE-chef. Han var oplægsholder til JD event (2/12-2023) om FE-sagen efter Højesterets "dørkendelser".

Michael har fast træffetid tirsdage kl 15-16 (lokale 5C.2.27).  

Michael underviser på fakultetets BA-, KA- og cand.soc.jur. uddannelser. Han er fag- og klyngevejleder på BA-projekter (forår 2024: 8 projekter i forvaltningsret) og KA-specialer. Han arbejder med kursusudvikling til fakultetets Retsakademi (livslang læring), herunder nyt kursus for borgerrådgivere (mægling/forvaltningsret) (planlagt til slut-2024).   

Forvaltningsret (BA)

 Undervisning

 Vejledning

 PHD vejledning 

Udvidet forvaltningsret (KA)

 Undervisning

 Vejledning

 PHD-vejledning

Embedsmandsnormer (KA) - Kurset udbydes ikke pt

 Vejledning

 PHD-vejledning

Offentlig ansættelsesret (KA)

 Vejledning

Myndigheders erstatningsansvar (KA)

 Vejledning

Forvaltningsret (cand.soc.jur.)

 Undervisning

 Vejledning 

Civilprocesret (KA) Forår 2024

 Undervisning

Kommunalret (KA)

Vejledning

 • BA = Juridisk bacheloruddannelse. KA= Juridisk kandidatuddannelse.
 • Vejledning omfatter klynge- og fagvejledning (BA-projekt/KA-speciale).

[Opdateret medio marts 2024]

ID: 9426