Michael Gøtze

Michael Gøtze

Professor

Michael er professor i forvaltningsret og arbejder med mødet mellem borgere og myndigheder, herunder juridiske spørgsmål om: 

 • Forholdet mellem hjemmelskrav, forvaltningslov og offentlighedslov. Offentlig ansattes ytringsfrihed og whistleblowing  
 • Retssikkerhedslov, kontrolbesøg uden retskendelse og forbud mod selvinkriminering. 
 • Ombudsmandskontrol. Domstolskontrol.  
 • Undersøgelses- og granskningskommissioner. Embedsværkets grundlæggende retlige pligter (instrukssag/minksag)
 • Michael detlager i juridisk-datalogisk forskningsprojekt ERRATUM om afdækning af digitale systemejl. Projektet har forvaltningsretligt og erstatningsretligt fokus og har opnået støtte fra KU's Data+ midler. Fra 2024 deltager Michael i Magtudredning 2.0 (Statskundskab KU/Aarhus).  

Internationalt deltager Michael i forskningsprojekter om AI og digitalisering (Barcelona Universitet) og yder rådgivning som advisor for The European Law Institute/ELI (Wien), Project on AI and Public Administration. Michael har bidraget til EU-forvaltningslovsprincipper i regi af Europa-Parlament og EU Ombudsmand, herunder EU-projekt om offentlighed i forvaltningen (bogudgivelse The Laws of Transparency Palgrave Macmillan, 2019). 

Interne hverv

 • Forskning: centerleder for WELMA (udpeget 2019-23, genudpeget 2024-). Ledelsesuddannelse: DJØFs diplomuddannelse i ledelse (igangværende), kollektivt ledelseskursus v/Mobilize konsulenter, Det Juridiske Fakultet (forår 2024), personlig ledelsescoaching v/Mobilize (efterår 2023), ledelseskursus Leading Research (course certificate 2020).  
 • Medlem af fakultetets ledelsesteam JUR-FORSK og JUR-LT. 
 • Forskning: vejleder for Ph.D.-studerende/Post Doc som led i prioriteret understøttelse af yngre forskere. Tidligere medlem af Ph.D.-udvalg (suppl).
 • Forskning: medlem af kollektiv centerledelse CORA (2014-2017). 
 • Forskning: formand for videnskabelige bedømmelsesudvalg. I 2021 formand for disputats-udvalg (skatteret, forvaltningsret mv.). I 2022 formand for bedømmelsesudvalg af PhD-afhandling om Den Uafhængige Politiklagemyndighed og i 2023 formand for bedømmelsesesudvalg af PhD-afhandling om tredjepartsindberetninger i den oplysningsfri årsopgørelse.  
 • Forskning: formand for den retsvidenskabelige faggruppe, den bibliometriske forskningsindikator, BFI (2011-13, genudpeget 2014-2016).
 • Forskning: Medlem af fakultetets rådgivende søgekomité i forhold til eksterne ansøgerprofiler til retsvidenskabelig forskning (udpeget af Akademisk Råd 2020-2023).
 • Forskning: Medlem af Akademisk Råd (2016-2019).   
 • Uddannelse: Medlem af Kandidatstudienævnet (valgt 2016-2019, genvalgt 2019-2022, genvalgt 2022-2025). Bidrag til Dispensationsudvalget. 
 • Medlem af Digital Task Force (2018). Varetagelse af faglederhverv for BA faget forvaltningsret og fagansvar for fag på KA og cand soc jur. Medlem af tre af fakultetets faggrupper. Varetagelse af uddannelseskoordinator-hverv. Supervision af adjunkt-pædagogikum-forløb (2023). Forventet deltagelse i dele af institutionsakkreditering, KU (efterår 2024). 
 • Impact: Medlem af arbejdsgruppe om kortlægning af forskningens impact mv., Det Juridiske Fakultet (2020-21). Betydelig erfaring med medie-impact. 
 • KU: Bidrag til forberedelse af whistleblower-ordning på KU (2021). Medlem af KU's Senat (2016-2019). Formand for KU's valgstatutudvalg (2007-2009). Tidligere medlem af evalueringsudvalg om KU's studenterambasadør. Tidligere medlem af et af KU's udvalg om den såkaldte "Penkowa-sag". 

Eksterne hverv

 • Responsa. Udarbejdelse af juridiske notater om offentlig ret mv. til brug for retssager. Bidrag/underleverancer til advokatundersøgelser.    
 • Sagkyndigt medlem af lovforberedende udvalg om ændring af offentlighedsloven, udpeget af Justitsministeriet, (2024-forventet 2025).
 • Deltagelse i juridisk evaluering af granskningskommissioner, udpeget af Folketingets Granskningsudvalg (forår 2023). Deltagelse i fokusgruppe om offentlighedsloven, DJØF formandskab (efterår 2023). 
 • Sagkyndigt medlem af følgegruppe om ny vejledning for advokatundersøgelser, udpeget af Advokatrådet. Følgegruppen afgav inputs til Vejledning om advokatundersøgelser, udgivet 2022 (2021-2022).
 • Faglig evaluator for Rigsrevisionen under Folketinget, fagjuridisk evaluering af Rigsrevisionens beretninger (2020-).
 • Sagkyndigt medlem af Energiklagenævnet, Erhvervsministeriet (udpeget 2013-2017, genudpeget 2017-2021 og 2021-2025). Næstformand fra 2021. 
 • Oplægsholder på DJØFs årlige Personalekonference (2022: fagligt oplæg om "Hvad kan vi lære af undersøgelseskommissioner?", 2023: fagligt oplæg om "Dilemmafyldt ytringsfrihed for offentligt ansatte". Oplægsholder på KARNOV ekspertmøde 7/3-2024 om U 2024.746 H og udbytteskatsagen.  
 • Medlem af referencegruppe under Domstolsstyrelsen om etablering af domsdatabase med udvalgte afgørelser/domme (2016-2022). 
 • Sagkyndigt medlem af udvalg nedsat af Justitsministeriet om offentligt ansattes ytringsfrihed og whisteblowersystemer. Udvalget afgav betænkning nr. 1553/2015 (2014-2015). 
 • Kursusunderviser på DJØF kursus om Forvaltningsret i retssager (næste kursus: 10/10-2024), embedsmandspligter og Kodeks 7 og oplægsholder på DJØF kursus Compliance i det offentlige. Kursusunderviser på Advokaternes HR-kursus På forkant med inhabilitet. Har tidligere afholdt kurser om lydighedspligt, kontrolbesøg efter retssikkerhedsloven, offentligt ansattes ytringsfrihed og arbejdsgiveres brug af straffeattester (DJØF/JUC).
 • Fagkonsulent, jurabogserier, Forlaget Gyldendal (2016-2021).
 • Censorbeskikkelse, de juridiske uddannelser Aarhus Universitet, SDU, RUC, Aalborg Universitet (udpeget 2018-2022 og genudpeget 2022-2026). 
 • Udover forskeransættelsen og varetagelse af de nævnte hverv og udvalgsposter har Michael været ansat som konstitueret landsdommer i Østre Landsret og embedsmand i centraladministrationen.

Interesseområder

Undervisning på jurauddannelserne

Michael er cand.jur. KU og Ph.D. KU (afhandling om magtfordrejning). Studie- og forskningsophold bl.a. Belgien (Leuven) og Frankrig (Aix-Marseille). Michael har pædagogisk uddannelse. Michael har undervist i forvaltningsret, offentlige myndigheders erstatning, offentlig ansættelsesret, civilproces. EU-ret og Juridisk metode. Han har opnået støtte til brobygning mellem uddannelse og forskning fra KUs strategiske midler (forskningsintegration) til WELMA-projekt i 2024 om offentlighedsloven. Michael bidrager til  temaforelæsninger på BA 5. semester (2023: forelæsning om whistleblowing, 2024: forlæsning om offentlighedsloven. Michael støtter fakultetets arbejde med at styrke det fagsociale miljø for studerende via bl.a. samarbejde med studenterforeninger. Han har holdt oplæg på Arguments forskerfrokoster om whistleblowing og Corona-indgreb. Han har holdt oplæg på JDs temauge 2023 om straffesag om tavshedspligt. Han var oplægsholder til JD event (dec 2023) om Højesterets dør-kendelser i FE-sagen. Michael har fast træffetid tirsdage kl 15-16 (lokale 5C.2.27. Forskningscenter WELMA). 

I 2024 underviser Michael på uddannelserne BA, KA og cand.soc.jur. (se oversigt nedenfor). Han er fag- og klyngevejleder på BA-projekter (forår 2024: 8 projekter i forvaltningsret) og KA-specialer. I 2024 udbyder han sammen med professor Lin Adrian et nyt kursus på 6 kursusdage i regi af fakultetets Retsakademi og bl.a. KL om Borgerrådgivere (kommunale ombudspersoner).

Undervisning- og vejledning 2024:

Forvaltningsret (BA)

 Undervisning

 Vejledning

 PHD vejledning 

Udvidet forvaltningsret (KA)

 Undervisning

 Vejledning

 PHD-vejledning

Embedsmandsnormer (KA) - Kurset udbydes ikke pt

 Vejledning

 PHD-vejledning

Offentlig ansættelsesret (KA)

 Vejledning

Myndigheders erstatningsansvar (KA)

 Vejledning

Forvaltningsret (cand.soc.jur.)

 Undervisning

 Vejledning 

Civilprocesret (KA)

 Undervisning

Kommunalret (KA)

Vejledning

 • BA = Juridisk bacheloruddannelse. KA= Juridisk kandidatuddannelse.
 • Vejledning omfatter klynge- og fagvejledning (BA-projekt/KA-speciale).

[Opdateret juni 2024]

ID: 9426