Malene Kubstrup Nelausen

Malene Kubstrup Nelausen

Ingen titel

Aktuel forskning

Ph.d.-projekt: Elevfællesskaber og inkluderede elevers muligheder for at være og blive til som elever og klassekammerater efter inklusionsloven

I 2012 vedtog Folketinget en lov om øget inklusion af elever med specialpædagogiske behov i folkeskolens almenundervisning. Formålet med ph.d.-projektet er følgelig at undersøge hvilke elevfællesskaber, der dannes i denne nye skolekontekst, og hvad det betyder for inkluderede elevers muligheder for ’at være’ og ’blive til’ som elever og klassekammerarter. Projektet bidrager således med viden om, hvordan samfundet via folkeskolen producerer og afgrænser fællesskaber og tilhørsforhold i relation til ambitioner om inklusion, og hvordan dette konkret får betydning for inkluderede elevers trivsel og skolegang.

Projektet baserer sig empirisk på et feltarbejde (observationer og interviews) i to 0. klasser, der følges over en 1½årig periode. Teoretisk tager projektet afsæt i et bredt funderet poststrukturalistisk, socialkonstruktivistisk og narrativt informeret perspektiv.   

Projektet er påbegyndt juni 2016 og er finansieret af Det Frie Forskningsråd.

Vejleder: lektor, ph.d. Trine Øland 

Interesseområder

  • Børns perspektiver/børneperspektiver
  • Inkluderende og ekskluderende processer særligt relateret til skolegang
  • Poststrukturalistiske, socialkonstruktionistiske og narrative optikker

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har tidligere undervist på modulerne "Pædagogisk videnskabsteori og forskningsmetode",  "Pædagogikken aktuelt" og "Pædagogisk forskningspraksis". I forårssemesteret 2018 underviser jeg på modulet "Pædagogisk sociologi og uddannelsessociologi" . 

Jeg vejleder primært BA-projekter, der anlægger poststrukturalistiske, socialkonstruktionistiske og narrative perspektiver. 

ID: 49761757