Sophie Wennerscheid

Sophie Wennerscheid

Lektor - forfremmelsesprogrammet

Mit arbejdsområde ligger i krydsfeltet mellem litteratur, kultur og samfund. Jeg er interesseret i, hvordan litterære tekster og andre kunstværker fremstiller menneskets sanselige og intellektuelle forhold både til sig selv, til andre mennesker og til den mere-end-menneskelige verden. Mit fokus ligger for nærværende på samtidslitteratur og -film, der omhandler menneskets forhold til 'biosfæren' på den ene side, og 'teknosfæren' på den anden side.

Jeg har erfaring med forskellige former af samarbejde på tværs af fagskel og discipliner og synes det er vigtigt og inspirerende at formidle litterær viden ud over den akademiske verden. I forbindelse med mit projekt om kulturens rolle i den grønne omstilling, faciliterer jeg arrangementer, der skal række ud over universitetets grænser og motivere den brede befolkning til grøn omstilling gennem løsninger, der ikke handler om grøn teknologi, men om omstilling i vores måde at tænke, føle og handle på.

Interesseområder

 

Økokritik & teknologistudier

Mad og landbrug i dansk litteratur

Kønsstudier

Litteraturteori & medieteori

Intertekstualitet & intermedialitet

Litteraturhistorie & kulturhistorie

 

 

Aktuel forskning

Mit aktuelle forskningsprojekt, Smag for forandring, handler om, hvordan nordisk litteratur og andre medier fremstiller menneskers forhold til natur, jord, landskab, mad og smag, og hvordan det har ændret sig over tiden. Projektet tager udgangspunkt i tesen, at den måde vi nyder mad på, er påvirket af socialt og kulturelt betingede normer. Hvis vi vil skubbe vores madsystem i en mere bæredygtig retning, er vi nødt til at gentænke vores værdiforestillinger. Projektets formål er at undersøge de præmisser og etiske overvejelser, der ligger bag vores idé om nydelse, samt hvilken rolle identitetskategorier som køn, alder og religion spiller i den forbindelse.
Projektet er særdeles relevant i et land som Danmark, hvor den traditionelle bondekultur er forsvundet, men tilknytningen til kødbaseret mad stadigt er stærk. Hvordan spejler danskernes spisevaner sig i litteraturen, og på hvilken måde bryder litterære tekster med det, som transformationsforskningen kalder for 'sporafhængighed', dvs. vores forbliven på en bestemt vej, fordi vi mener, at denne vej er den bedste som findes. Er litteratur i stand til at skabe nye fortællinger om menneskers forhold til dyr, planter, jord, muld og mudder? Kan den åbne op for bæredygtige fremtidsvisioner? Disse og andre spørgsmål skal undersøges nærmere i projektet.
 
 

Primære forskningsområder

Teknologi og økologi i nordisk ”spekulativ fiktion”. Jeg undersøger, hvordan nordisk samtidslitteratur og -film problematiserer både teknologiske og økologiske forandringer – og hvordan disse forandringer er forbundet med følelser af uhygge, uoverskuelighed og ukontrollerbarhed. Man møder i værkerne forskellige ikke-mimetiske refeksioner over menneskets og andre væseners fremtid i den antropocæne tidsalder. Jeg foreslår at samle dem under genrebetegnelsen ”spekulativ fiktion”. 

Teknologi og seksualitet. Min bog Sex machina. Zur Zukunft des Begehrens(2019) drejer sig om aktuelle forestillinger om teknologi, krop og begær. Med udgangspunkt i aktør-netværk-teori har jeg undersøgt, hvordan menneske og maskine ikke længere kan betragtes som to adskillige enheder, men at begge dele påvirker hinanden. 

Forestillinger om kraft i nordisk litteratur. Min bog’Close your Eyes’. Phantasmen der Kraft in der skandinavischen Literatur der Moderne(2014) er præget af min interesse for forestillinger om ’det ubevidstes kræfter’ inden for nordisk og tysk litteratur, filosofi og naturvidenskab. Med udgangspunkt i en videnskabsteoretisk metode demonstrerer jeg, hvordan et idealistisk kraftbegreb bliver revideret og erstattet med en mere ambivalent opfattelse af kraft som en irrational og fantasmagorisk koderet proces. 

Søren Kierkegaards forfatterskab. Det som særlig interesserer mig i Kierkegaards værker, er forholdet mellem angst og begær. I min bog Das Begehren nach der Wunde. Religion und Erotik im Schreiben Kierkegaards(2008) kombinerer jeg en postmoderne filosofisk tilgang med en litteraturvidenskabelig og kønsteoretisk analyse, for at vise, hvordan Kierkegaard i sine skrifter kredser om såret som metafor og udvikler denne til en filosofisk teori om det ikke-identiske subjekt.

Undervisnings- og vejledningsområder

Litteraturanalyse og litteraturhistorie

Jeg tilbyder vejledning inden for dansk og nordisk litteraturhistorie fra 1700-tallet til i dag og er særlig interesseret i projekter og specialer på tværs af en række felter som litteratur, film, kønsstudier, kulturvidenskab, medieteori og filosofi.

ID: 224983099