Johnny Kondrup

Johnny Kondrup

Professor

Primære forskningsområder

  • Dansk litteratur fra ca. 1800 til 1960.
  • Biografien som genre og biografisk metode. Selvbiografier og erindringer.
  • Editionsfilologi (videnskabelig udgivelse af klassiske tekster: tekstkritik, varianter, kommentering, digitale udgaver m.v.).
  • Editionshistorie.
  • Søren Kierkegaards forfatterskab, som jeg er medudgiver af, se: http://sks.dk/forside/skr.asp
  • N.F.S. Grundtvigs forfatterskab, som jeg er medudgiver af, se: http://www.grundtvigsværker.dk

Aktuel forskning

Min igangværende forskning løber i tre spor:
Det ene er editionshistorie, dvs. de videnskabelige udgavers historie. Med økonomisk støtte fra Velux-fonden leder jeg det tværfaglige projekt Dansk Editionshistorie, der skal kortlægge Danmarks bidrag til udgivelsen af græske og latinske klassikere, norrøn og gammeldansk middelalderlitteratur samt dansk litteratur efter 1500. Se https://danskeditionshistorie.ku.dk/

I forlængelse af min tidligere forskning i editionsfilologi er jeg blevet tiltagende interesseret i de mest grundlæggende spørgsmål, ikke blot for denne disciplin, men også for litteraturvidenskaben og mange andre humanvidenskaber: Hvad er en tekst? Hvad gør en tekst (eller en klynge af tekster) til et værk? Drevet af et teoretisk behov for at forstå ontologien bag begreberne 'tekst' og 'værk', som vi alle benytter, men sjældent definerer, udforsker jeg forskellige anvendelser af dem inden for litteraturteori og editionsfilologi, og prøver at vurdere dem efter fortjeneste.

Det tredje spor handler om begreberne illusion og forførelse i nordisk litteratur fra Søren Kierkegaard til Karen Blixen. De to begreber får en særlig intensitet efter romantikken, hvor grænsen mellem den sædvanlige og den usædvanlige virkelighed bliver transparent, samtidig med at digtningen går i tjeneste hos verdensånden og påtager sig et ansvar for at beskrive, hvordan tilværelsen inderst inde hænger sammen. Nu er virkeligheden ikke længere dogmatisk båndlagt, og forføreren er ikke længere blot en gavtyv, men en dæmonisk figur, der truer verdens orden. Det skaber stærkt fascinerende litteratur.

Undervisnings- og vejledningsområder

• Dansk og nordisk litteraturhistorie
• Editionsfilologi og editionshistorie
• Tematisk læsning af udvalgte forfatterskaber og værker

Her er et udvalg af specialer, som jeg har vejledt gennem årene:

""Kristendom og panteisme i Adam Oehlenschlägers liv og forfatterskab 1779-1808."

"Pseudonymiteten i In vino veritas. Den indirekte meddelelse hos Kierkegaard og Platon."

"Fantasten efter Phantasterne. Om H.E. Schacks psykologiske fantastdefinition og dens virkningshistorie."

"Lysbringeren og mørkemændene. Georg Brandes' danske og tyske romantik-kritik og dens virkningshistorie."

"Så syng da, Danmark, lad hjertet tale. En nærlæsende og sammenlignende analyse af otte fædrelandssange, skrevet i perioden 1900-1925, med henblik på at udrede sammenhænge mellem sangenes fortolkninger af fædrelandet og deres levetid i Højskolesangbogen frem til i dag."

"Den gådefulde, glædefulde Kærne. Thøger Larsens lyrik læst i lyset af K.E. Løgstrups metafysik på moderne betingelser."

"Naturen og bevidstheden. Dybdestrukturer i Karen Blixens Vintereventyr."

"Mystiske rejser i mystisk litteratur."

"Mellem fiktion og virkelighed. En undersøgelse af den historiske romans spændingsfelt med særligt henblik på Kongens Fald og Lykkelige Kristoffer."

"Varianternes verden. En tilblivelseshistorisk og editionshistorisk undersøgelse af Herman Bangs novellesamling Excentriske Noveller, 1885."

Fra radioroman til bestseller. En tekstsociologisk analyse af Martin A. Hansens roman Løgneren, 1950."

"En undersøgelse af Ole Sarvigs forståelse af sin digtkreds som et værk på baggrund af fortolkning og editionsfilologisk analyse af kredsens bøger: Grønne digte (1943), Jeghuset (1944), Mangfoldighed (1945), Legende (1946), Menneske (1948) og epilogen Min kærlighed (1952)."

"Transponeringsprocesser i lyriske værker fra førsteudgave til samlede digte og tekstkritiske udgaver."

"Modernisering af ældre dansk litteratur - i et klassikerperspektiv."

 

Jeg har udarbejdet et 'vejlederbrev', der beskriver rammer og betingelser for specialevejledningen. Interesserede kan få det tilsendt pr. mail.

ID: 7821