Jan Sørensen

Jan Sørensen

Professor emeritus

Vær venlig ikke at klikke på feltet ovenfor markeret publikationer; feltet leder til en ufuldstændig liste. Hvis du ønsker at se min opdaterede, komplette publikationsliste - klik her

Jan Sørensen (JS) er født i 1950. Cand. Scient (1974), Lic. Scient. (1979) og Dr. Scient. (1989) fra Aarhus Universitet. JS kandidatafhandling omhandler fosforomsætningen i søsedimenter. Emnet for licentiatafhandlingen (nu PhD afhandling) er den bakterielle denitrifikation i havbunden. Og det eksperimentelle arbejde forbundet hermed udførtes på Aarhus Universitet, Institut for Genetik og Mikrobiologi under vejledning af Prof. T. Henry Blackburn. JS var det efterfølgende år Postdoctoral Fellow ved Prof. J.M. Tiedje´s laboratorium, Crop and Soil Sciences, Michigan State University hvor han uddybede arbejdet med den bakterielle denitrifikation under anvendelse af den kortlivede N-13 radioisotop. I perioden 1979-1989 var JS ansat som lektor ved Aarhus Universitet, Institut for Genetik og Mikrobiologi hvor han arbejdede med en række af de mikrobielle processer der udgør havbundens ilt-, kulstof-, kvælstof-, jern- og svovl-kredsløb. JS doktorafhandling er baseret på dette arbejde. JS kom i 1989 til daværende Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (siden 2007 Københavns Universitet) som Professor i Almen Mikrobiologi og Mikrobiel Økologi. Siden 2006 har JS været leder af Center for Environmental and Agricultural Microbiology - VKR Center of Excellence (CREAM; Da. Center for Miljø- og Jordbundsmikrobiologi, se http://www.cream.life.ku.dk), som støttes med en bevilling på 43 mio. kr. fra Villum Kann Rasmussen Fonden (nu Villumfonden). JS har også siden 2006 været leder af DANIDA projektet Integrated Disease and Nutrient Management in Rice Production Systems (Vietnam) som støttes med en bevilling på 11 mio. kr. I 2012 er JS blevet leder af Copenhagen Microbiology Center (CMC) ved Københavns Universitet (hjemmeside under oprettelse, se http://www.mikrobiologi.ku.dk), hvis faglige mål og incitament er en styrkelse af den mikrobiologiske forskning ved Universitetet. JS er formand for den danske organisationskomite bag International Society for Microbial Ecology Symposium 14 i Bella Center, København, 19 -24 august 2012, se http://www.isme-microbes.org/isme14

En af JS nuværende hovedinteresser inden for miljø- og jordbundsmikrobiologien er bakteriernes nedbrydning af fremmedstoffer som pesticider og olieprodukter. Forskningen har fokus på de regulerende mekanismer for bakteriernes vækst og metabolisme under naturlige jordforhold, ligesom det er målet at opklare fremmedstoffernes nedbrydningsveje og reguleringen af de involverede gener og enzymer. En anden hovedinteresse er anvendelsen af særligt nyttige jordbakterier til nye bio-industrielle processer og produkter, f.eks. beskyttelse af planterne mod sygdomme, forbedret fjernelse af jordforureninger, samt produktion af nye stoffer som detergenter og biopolymerer. Forskningen understøttes af state-of-the-art platforme i genomics og transcriptomics. JS samarbejder med en række kolleger ved danske og udenlandske universiteter og forskningsinstitutioner, samt med kolleger i den bio-industrielle sektor.

JS har publiceret mere end 125 videnskabelige afhandlinger i internationale tidskrifter samt en række proceedings og reviews i internationale fagbøger.

ID: 4228089