Jan Nielsen

Jan Nielsen

Lektor

Træffetider: Fredage kl. 9:00-10:00

Primære forskningsområder

Psykoterapi; supervision, faglig udvikling og terapeutens psykologi; personlighedsforstyrrelser; skizofreni og formelle tankeforstyrrelser; Rorschachtesten og formelle tankefostyrrelser; psykoanalyse og psykoanalytisk psykoterapi; klinisk udredning, vurdering og assesment; gruppeanalyse og gruppeterapi;

Aktuel forskning

Læreprocesser i supervision

Der er tale om et forskningsprojekt, hvis formål er at beskrive, afgrænse og definere centrale funktioner i supervisionsprocessen. Fokus vil ligge på indkredsning af læreprocesser i supervision. Første led i projektet vil derfor være af teoretisk og konceptuel art for at skabe overblik over supervision som forskningsområde, bl.a. via litteratursøgning. På baggrund heraf skal der foretages en udvælgelse af funktioner og psykologiske processer, der må antages at spille en væsentlig rolle for supervision, og som kommer til at indgå i projektets empiriske del.

Projektets anden del, udvikling af metoder til brug for empirisk undersøgelse, gennemføres i samarbejde med nordiske kolleger i NORTRAS. Dermed bliver det muligt rent empirisk at belyse supervisionsprocesserne udfra forskellige perspektiver, hvor bl.a. erfaring indgår som central faktor. Desuden kan spørgsmål omhandlende individuel- og gruppesupervision belyses udfra denne model. Projektets empiriske del vil kunne udvides ved at inddrage eksterne behandlingsenheder, hvor supervision indgår som en integreret del af behandlingsarbejdet.

Stikord: Læreprocesser, supervision, kompetenceudvikling, opbygning af og vedligeholdelse af kliniske færdigheder.

Mere information: Jan Nielsen / 35 32 49 25 / jan.nielsen@psy.ku.dk

 

 

ID: 8644