Jan Juhl Lindschouw

Jan Juhl Lindschouw

Lektor

Jeg forsker i fransk grammatik og lingvistik i både et synkront og diakront perspektiv. Min hovedvægt ligger på verbalsyntaksen, navnlig tempus, modus og aspekt. Jeg interesserer mig for, hvorfor og hvordan sprog forandrer sig og er bl.a. optaget af, hvorfor generisk beslægtede sprog, som f.eks. de romanske, udvikler sig med forskellig hastighed i forhold til deres fælles udgangspunkt, latin. 
Jeg forsker også i fremmedsprogspædagogik og -tilegnelse med særligt fokus på skriftlighed og mundtlighed i franskfaget i et brobygningsperspektiv. Herudover interesserer jeg mig for tilegnelse af uformel sprogbrug og for interkulturel kommunikativ kompetence. 
Jeg underviser i fransk grammatik, sprogvariation, sprogforandring, oversættelse dansk-fransk og fransk-dansk, skriftlig formidling/akademisk argumentation, fonetik og fonologi samt fremmedsprogs- og kulturdidaktik. Derudover vejleder jeg BA-projekter, specialer og emneopgaver om alt inden for fransk sprog, både teoretisk og anvendelsesorienteret. 

Aktuel forskning

Mundtlighed i fransk i et brobygningsprojekt (grundskole-gymnasium-universitet). Støttet af Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF).

Akademisk skrivning på fransk i et brobygningsperspektiv (gymnasium-universitet). Støttet af Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF).

Tilegnelse af uformel sprogbrug i fransk.

Forholdet mellem skrift og tale i fransk

Sprogforandringer i tempus- og aspektsystemet i fransk, spansk og italiensk med særligt fokus på fremtids- og fortidsformernes indbyrdes alternation.

 

 

Interesseområder

Ud over de nævnte forsknings- og undervisningsområder:

- Frankofoni.
- Strykelse af fremmedsprogene i Danmark.
- Forsknings- og uddannelsespolitik.

 

Undervisnings- og vejledningsområder


Undervisning
 
- Fransk grammatik
- Lingvistik
- Oversættelse fransk-dansk (version)
- Oversættelse dansk-fransk
- Fransk skriftlig formidling
- Fransk fonetik og fonologi
- Tekstlingvistik
- Sprogligt valgfag
- Sproglige emnekurser (modus og modalitet på de romanske sprog; sprogforandring)
- Fremmedsprogstilegnelse

Vejledning
-
Sproglige emner generelt inden for fransk og gerne (men ikke nødvendigvis) med et komparativt aspekt på andre sprog, særligt de øvrige romanske sprog og dansk.
- Fransk grammatik, f.eks. modus, tempus, aspekt, infinit verbalsyntaks, pronominer, substantiver, adjektiver, artikler, nægtelser, topologi, etc.
- Lingvistik, særligt pragmatik og sprogvariation, herunder sprogforandring og grammatikalisering.
- Oversættelse og oversættelsesteori (fransk-dansk; dansk-fransk).
- Fremmedsprogstilegnelse og fremmedsprogspædagogik.

Liste over afsluttede vejledningsprojekter

Grammatiske emner

- Modus i kompletivsætninger efter menings- og ytringsverber.
- Modus i relativsætninger.
- Modus efter après que.
- Konjunktivs betydning på moderne fransk.
- Alternationen mellem perifrastisk, morfologisk futur og présent på moderne fransk.
- Brugen af modal futur og conditionnel på moderne fransk.
- Brugen af gérondif på fransk.
- Brugen af gérondif og participe présent på moderne fransk.
- Dativstyrende verber på fransk

Variationistiske emner

- NE-drop på fransk.
- Anglicismer i moderne fransk.
- Brugen af engelske og arabiske låneord i fransk
- Variationen on/nous i moderne fransk.
- Fortids- og fremtidsmarkering i mauritiansk.
- Sprogforandring og grammatikalisering.
- Nutid og fremtid for regionalsproget alsacisk.
- Brugen af nasalvokaler i Frankrig og Québec

Lingvistiske emner

- Sproglig høflighed i et dansk-fransk komparativt perspektiv.
- Sproglig høflighed med fokus på spørgsmålskonstruktioner
- Terrorangrebet på Charlie Hebdo belyst ud fra en diskursanalytisk tilgang.

Oversættelsesrelaterede emner

- Sætningsemner i Anna Gavaldas "Petites Pratiques Germanopratines" i et oversættelsesperspektiv.
- Kønsmarkering i Naja Marie Aidts "Bavian" i et oversættelsesperspektiv.
- Metaforer og kulturel oversættelse.
- Modal brug af conditionnel i et oversættelsesperspektiv.
- Oversættelse af gérondif til dansk.
- Oversættelse af participe présent til dansk.
- Oversættelse af participe passé til dansk.
- Oversættelse af tegneserier (spansk-dansk).
- Oversættelse af sproglig humor i tegneserier (Asterix).
- Oversættelse af humor i Les intouchables
- Oversættelse af politiske tekster til dansk.
- Oversættelse af slang og bandeord (spansk-dansk).
- Oversættelse af frie prædikater til dansk.
- Oversættelse af komplekse franske nominalsyntagmer til dansk med udgangspunkt i Nice-traktaten. 
- Oversættelse af sociolekter fra fransk til dansk
- Oversættelse af franske ordsprog til dansk
- Genoversættelse med fokus på talesprogsstil hos Céline
- Genoversættelseshypotesen belyst ved to værker af Brødrene Goncourt
- Genoversættelseshypotesen belyst ved børnelitteratur

Emner inden for fremmedsprogstilegnelse og kulturdidaktik

- Lærerkognition i relation til fransk i danske gymnasier.
- Testning af modeller for fremmedsprogstilegnelse i en dansk gymnasieklasse.
- Ordforrådstilegnelse i fransk.
- Tilegnelse af syntetiske og analytiske verbalformer i fransk.
- Tilegnelse af konjunktiv.
- Tilegnelse af interkulturel og multikulturel kompetence i fransk.
- Motivation og fremmedsprogstilegnelse.
- Motivation og litteraturundervisning
- Tosprogethed med udgangspunkt i Samuel Beckets værker.
- Tosprogethed hos børn i binationale familier
- Tilegnelse af rytme og intonation i fransk
- Idrættens betydning for styrkelse af mundtlighed i fransk
- Religionens plads i franske skolebøger
- IT i fremmedsprogsundervisningen
- Tilegnelse af strategisk kompetence i den tidlige sprogstart

Emner inden for virksomhedsanalyse, markedsføring, etc.

- Kommercialisering af franske og danske porcelænsprodukter.

Træffetid: Efter aftale 

 

 

 

Primære forskningsområder

- Fransk grammatik og lingvistik
- Modus og Modalitet
- Tempus
- Aspekt
- Sprogforandringer i de romanske sprog
- Grammatikalisering
- Variationslingvistik
- Metoder til indsamling af elektroniske data
- Akademisk skrivning

ID: 9471