Ditte Boeg Thomsen

Ditte Boeg Thomsen

Postdoc

Primære forskningsområder

  • Børns sprogtilegnelse
  • Sproglige synsvinkelmarkører
  • Autisme og sprog
  • Psykolingvistik
  • Semantisk typologi
  • Feltlingvistik
  • Truede sprog
  • Otomanguesprog
  • Sproglige udtryk for rum

Aktuel forskning

Jeg er i øjeblikket tilknyttet det tværfakultære forskningsprojekt ProGram, der undersøger, hvordan den menneskelige hjerne bearbejder sprog, og hvordan sproglige færdigheder hænger sammen med andre kognitive færdigheder. Min rolle i ProGram er gennem psykolingvistiske eksperimenter og spontantalestudier at undersøge, hvilken indflydelse forskellen på ordforråd og grammatik har på børns sprogtilegnelse i vuggestue- og børnehavealderen.

Fra marts 2017 til august 2019 arbejder jeg som postdoc på Lancaster University under The ESRC International Centre for Language and Communicative Development (LuCiD). Her undersøger jeg, hvordan sproglig udvikling påvirker social forståelse hos børn i to-tre-årsalderen.

I december 2016 forsvarede jeg min ph.d.-afhandling, Linguistic perspective marking and mental-state reasoning in children with autism: A training study with complement clauses (2013-1016). Her undersøgte jeg, hvordan man kan hjælpe børn med autisme i indskolingsalderen til at være mere opmærksomme på andres tanker ved at give dem sproglige redskaber. Projektet bidrager til samarbejde mellem sprogforskere og psykologer om sprog og social kognition hos børn med autisme, og mine primære samarbejdspartnere er The Autism Research Group, City University London og projektgruppen Language and Cognition – Perspectives from Impairment, KU.

Projektet ligger i forlængelse af mange års arbejde med børns sprog. Siden 2008 har jeg undersøgt børns tilegnelse af sprog, der henviser til menneskers synsvinkler: særlige sætningstyper (fx hun tror [det er hendes], jeg ved [det er min]) og småord (fx jo, da og vel). Jeg har både foretaget observationer og eksperimenter og har bl.a. opbygget en stor videosamling af gruppesamtaler (p.t. 222 timers optagelser) mellem børnehavebørn, der følges over en årrække.

Herudover falder min forskning i børns sprogtilegnelse inden for tre hovedområder:
For det første undersøger jeg børns evner til at integrere information fra små grammatiske detaljer i den enkelte sætning med overblik over den større samtalehelhed, når de forstår eller ytrer sætninger. Især har jeg undersøgt børns tilegnelse af sætninger med omvendt ordstilling (fx ham løfter hun) gennem spontantaleanalyse og forståelseseksperimenter på forskellige alderstrin (3- 6-årige, voksne). Se oplæg ved Status for Literacy-konferencen arrangeret af Nationalt Videncenter for Læsning eller læs interview i Politiken.
For det andet deltager jeg i forskningsgruppen Fra Lyd Til Ord ved Center for Børnesprog (SDU), hvor vi gennem analyser i Odense Tvillingekorpus undersøger samspillet mellem lydbeherskelse og ordforråd i overgangen fra pludren til børns første ord og i børns tidlige ordtilegnelse (9-30 måneder). Vi analyserer desuden påvirkning fra udtalevariation i forældrenes tale til børnene.
For det tredje deltager jeg i forskningsgruppen GIDDY (Gender in Dutch and Danish Youngsters), hvor vi gennem sprogforsøg med 8-13-årige skolebørn undersøger tosprogede børns tilegnelse af grammatisk køn (en/et, den/det).Vi undersøger, om strukturelle træk i børnenes førstesprog (arabisk, urdu, tyrkisk, somali) har indflydelse på børnenes tilegnelse af dansk køn, og om børnene varierer deres brug af grammatisk køn til også at signalere sociale tilhørsforhold.

Et særskilt forskningsområde er mit arbejde med det stærkt truede otomanguesprog Acazulco otomí, der tales i landsbyen San Jerónimo Acazulco (2700 m.o.h.) i vulkandalen Valle de Toluca (Mexico). I et samarbejde med landsbyens otomítalere og med arkæologer, antropologer og lingvister i Mexico og USA undersøger jeg de gensidige påvirkninger mellem sprog, krop, bevidsthed og landskab - med særligt fokus på orienteringsstrategier og rumlig kognition. Desuden støtter vi landsbyens indsats for at revitalisere Acazulco otomí, der i vid udstrækning er blevet fortrængt af spansk siden midten af 1900-tallet og med få undtagelser nu kun tales af den ældste generation. Hør interview i AK 24syv om feltarbejdet og om truede sprogs betydning for vores forståelse af menneskets orienteringsevner.

I maj 2016 stod jeg med Jan Heegård Petersen og Steffen Haurholm-Larsen for at afholde konferencen Geographic grounding: Place, direction and landscape in the grammars of the world. Med 26 foredrag om 20 sprog talt på fem forskellige kontinenter udforskede konferencen den tværsproglige variation i sproglige udtryk for rum og retning og sprogets samspil med rumlig bevidsthed og kulturelle rutiner. Læs interview i Politiken om konferencen, om landskabsforankret sprog og om sprogdød.

Undervisnings- og vejledningsområder

Tidligere har jeg undervist i følgende sprogvidenskabelige kurser:

Grammatisk analyse (Lingvistik, INSS, KU)
Dansk sprog (Lingvistik, INSS, KU)
Sprogtilegnelse 1: Førstesprogstilegnelse (Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog, ISK, SDU)
Teoretisk og anvendt sprogvidenskab II: Morfologi og syntaks (Logopædi og Audiologi, ISK, SDU)

Vejledningsområder:
Børns sprogtilegnelse
Synsvinkelmarkering
Rumlige relationer og orienteringssystemer
Semantisk typologi
Feltlingvistik
(Kontakt mig eventuelt for en liste med emneforslag).

ID: 45582727