Camilla Bank Friis

Camilla Bank Friis

Postdoc

Min forskning er drevet af en interesse i at forbedre den sociologiske forklaring af, hvorfor konflikter og vold opstår, med særligt fokus på vold og aggression mod frontpersonale. I mit arbejde bruger jeg mikrosociologisk teori til at undersøge interaktionsdynamikkerne status, motivation og følelser i konfliktsituationer. Jeg er specialiseret i at bruge videodata fra kropskameraer og overvågningskameraer til systematisk kvalitativ og kvantitativ analyse af interaktioner. Derudover, arbejder jeg med at kombinere datakilder og metoder, særligt observationsdata med interviewdata.

 

Nuværende projekter:

Arbejdsrelateret vold og trusler på døgninstitutioner. En systematisk analyse af konfliktadfærd og risikofaktorer

Ansatte på døgninstitutioner er i forhøjet risiko for at blive udsat for vold og trusler i deres arbejde. Formålet med forskningsprojektet er at undersøge risikoadfærd i konfliktsituationer, der kan udmønte sig i præventive indsatser for at minimere vold og trusler mod medarbejdere på døgninstitutioner for børn og unge samt de følelsesmæssige konsekvenser. Gennem en deltaljeret analyse af 150 konfliktsituationer, vil projektet identificere situationelle risikofaktorer og adfærdsmønstre der enten eskalerer eller deeskalerer konflikter mellem medarbejdere og beboere på forskellige typer døgninstitutioner for børn og unge.

Projektperiode: 2022-2024

Projektleder: Lasse Suonperä Liebst

Co-projektleder: Camilla Bank Friis

Finansiering: Arbejdsmiljøforskningsfonden

 

Reducerer kropskameraer risikoen for viktimisering på arbejdet? Et randomiseret kontrolleret studie af billetkontrollører i den offentlige transport

Projektet har til formål at teste gennemførligheden af et randomiseret kontrolleret felt experiment, der har potentiale til at levere et svar på spørgsmålet, om kropskameraer (bodycams/BWC) reducerer risikoen for, at medarbejdere bliver udsat for aggression i mødet med borgere.  

Projektperiode: 2022-2023

Projektleder: Lasse Suonperä Liebst

Finansiering: Crown Princess Mary Center, KU

 

Tidligere projekt: Reduktion af trusler og vold gennem systematisk analyse af konfliktadfærd blandt fængselsbetjente og billetkontrollører

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg interaktionsdynamikker i konflikter mellem billetkontrollører og borgere. Her interesserer jeg mig for de forskellige sociale og symbolske faktorer, der er med til at forme disse konflikter. Projektet er baseret på videodata fra kropskameraer af de faktiske konfrontationer mellem kontrollører og borgere samt interviews med de ansatte. Adgangen til konflikterne igennem videooptagelser giver mulighed for systematisk og detaljerigt at kunne analysere de verbale og nonverbale handlinger, der udfolder sig i løbet af kontrollørernes møder med passagerer.

Titel på afhandling: Billetkontrol i praksis. Indtryk, status og følelser i håndteringen af hverdagskonflikter
Original titel: Ticket Inspection In Action. Managing Impressions, Status, and Emotions in Contested Everyday Encounters

Projektperiode: 2019-2021

Hovedvejleder og projektleder: Marie Rosenkrantz Lindegaard

Bivejleder: Lasse Suonpëra Liebst

Finansiering: Arbejdsmiljøforskningsfonden, Danmarks Frie Forskningsfond

 

Klik her for at se min forskningsgruppes øvrige projekter på vores hjemmeside.

Primære forskningsområder

Videoanalyse, Konflikt og vold, Mikrosociologi, Følelsessociologi, Vold i arbejdslivet

ID: 195065771