Niels Schøtt Hvidberg

Niels Schøtt Hvidberg

Studenterstudievejl.

Kommunikation
Blegdamsvej 17
2100 København Ø

Telefon: +45 353-26142
Telefon (Sekretariat): +4535325200
E-mail: niels.hvidberg@nbi.ku.dk