Hans Peter Ravn

Hans Peter Ravn

Lektor emeritus

Medlem af:

  Hans Peter Ravn er lektor med speciale i zoologi/entomologi, og biologisk mangfoldighed i skov, park og landskab. Han er cand. scient. i biologi fra Københavns Universitet 1983. Speciale i zoologi: Populations­økologi hos barkbiller. Næsten 40 års erfaring i forsknings- og udviklingsarbejde vedrørende insektøkologi omfattende alle grene af jordbrug. Har især udført forskning vedrørende skade- og nyttedyr i landbrug, havebrug, frugtavl herunder insekternes biologi, fordeling og forekomst i marken. Har siden ansættelsen i 1996 ved Skov & Landskab - nu KU - forsket i alternative håndteringsmetoder af de vigtigste arter af skadedyr inden for skovbrug, pyntegrøntproduktion, park og landskab samt udfordringerne fra invasive arter og ændrede klimatiske forhold.

  Nyere og igangværende forskning omfatter:

  Biologisk bekæmpelse af almindelig ædelgranlus (MUDP)

  EUPHRESCO-projekter vedrørende asiatiske træbukke ANOPLORISK, træflis Q-WOODCHIP og vektorer for fyrrevednematoder MONOCHAMUS.

  Håndteringsstrategi for ædelgranbarkbiller af slægten Cryphalus (HedeDanmark og DJ)

  Arboreter og botaniske haver som tidlige indikatorer for potentielt invasive arter (Hartmann)

  Insektproblemer i cacao-produktionen i Ghana (Danida).

  Database-projekt om insekter på træer skov, park og landskab. (15. Juni Fonden)

  - Co-ordinator på EU-projekt om biologisk og integreret bekæmpelse af invasive plantearter (Kæmpe-Bjørneklo)

  - Håndtering af de vigtigste skadedyrarter i juletræer og pyntegrønt: alm. ædelgranlus, galmider, ædelgrannåleviklere, gråsnuder, koglehalvmøl mv.

  - Udvikling af metoder for behovsbestemt bekæmpelse og integreret produktion af juletræer og pyntegrønt.

  - Miljøvenlig håndtering af stor nåletræsnudebille, Hylobius abietis

  - Opdatering af strategi for effektiv håndtering af typografproblemet. Se https://www.videntjenesten.life.ku.dk/Skov_og_Natur/Videnblade/8/08,-d-,10-13.aspx

  - Vurdering af klimaændringernes betydning for generationsforholdene hos barkbillen typograf.

  - Sammenligning af artsdiversiteten på konventionelle og økologisk juletræsarealer.

  - Forsøg på udnyttelse af naturligt forekommende populationer af syv-plettet mariehøne til bekæmpelse af ædelgranlus gennem dufttiltrækning.

  - Undersøgelse af mulighederne for biologisk bekæmpelse af alm. ædelgranlus.

  - Undersøgelse af forskellige kulturmetoders påvirkning af insektdiversiteten i forbindelse med energitræproduktion (www.flec.kvl.dk/wood-en-man) og "skov til træ-kæden" Eforwood.

  - Muligheder for biologisk bekæmpelse af gåsebiller på græsbaner

  - Risikovurdering og udvikling af strategi overfor invasive dyre- og plantearter - fx kastanie-minérmøl og rynket rose

  - Vurdering af etableringsmulighed for den asiatiske træbuk Anoplophora glabripennis i Danmark samt hensigtsmæssige modforholdsregler

   

  ID: 4238183