Mathias Christiansen Broch

Mathias Christiansen Broch

Ingen jobbeskrivelse VIP

Jeg har siden 2014 arbejdet ved De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune og indgået i forskningsprojektet Fortiden set fra himlen - Luftfotoarkæologi i Danmark (www.fortidensetfrahimlen.dk, der har været en del af EU-projektet ArcLand (www.Arcland.eu). Her har jeg arbejdet med analyse og tolkning af historiske lodfotografier, flyrekognoscering, mindre målrettede udgravninger og forsøg med forskellige ikke-destruktive teknologier ifm. arkæologisk prospektion.

Mine faglige interesseområder er hovedsageligt centreret omkring bebyggelse- og landskabsstudier, samt metode og teori. Periodemæssigt har jeg en forkærlighed for den yngre del af forhistorien, selvom jeg lejlighedsvist bevæger mig længere tilbage i tiden. 

Aktuel forskning

I mit ph.d.-projekt, undersøger jeg en del af udkantsproblematikken fra et arkæologisk perspektiv. På trods af, at udkanter kendes fra nutidige samfundsdebatter, kan lignende samfundsopfattelser også spores langt tilbage i tiden.

Endda i forhistorisk tid forefindes udkantsklassifikationer, men den store forskel er, at områdeforståelserne ikke oprettes på baggrund af samtidige meninger, forståelser eller agendaer. Få skriftlige kilder kan på overbevisende vis levere samfundsforståelser, der kan opdele fortidens landskaber i periferier og centre. Alligevel struktureres fortiden på baggrund af disse præmisser i et forsøg på at klarlægge en samfundsstruktur eller samfundsforståelse, der afspejler forhistoriske situationer. Når fortiden struktureres på baggrund af materielle forestillinger om væsentlighed/uvæsentlighed eller tilstedeværelse/fravær opstår fortidsforståelser, der er tæt sammenlignelige med nutidens skelnen mellem kerner og udkanter.

I det yderste Vestjylland - i hav- og fjordlandskabet - betyder det, at den nutidige udkantsforståelse anses for at have rødder helt tilbage omkring 200 e.Kr. En situation, uforlignelig med de lokale, regionale og internationale landskaber og netværk, der gentagende gange fremhæves i forbindelse f.eks. med Nordsøhandelen i yngre jernalder eller vikingernes vestligt orienterede aktiviteter. Alligevel er udkanten fast forankret, nærmest underforstået. En situation, der er med til at forstærke og kulturforankre regionale og lokale udkantsidentiteter.

Projektet har til formål undersøge diskrepanserne mellem forestillinger om centralitet og decentralitet i en arkæologisk kontekst, og hvilke konsekvenser det har – både for forståelsen af fortiden men også nutiden.

ID: 184088291