Henrik Ø. Breitenbauch

Henrik Ø. Breitenbauch

Centerleder, seniorforsker

Primære forskningsområder

For det første forsker jeg i strategi ud fra et politologisk perspektiv. Strategi skal her forstås som et særligt praksis- og vidensfelt, som har at gøre med betingelser for og karakteristikker ved anvendelsen af væbnet magt, og herunder særligt hvordan politiske og beslutninger kan, bør og bliver taget, optimeret og evalueret. Af særlig interesse er udviklingen af policyformer (fra konkrete tiltag til generelle ambitioner og motiver) fra de centrale aktørers side herunder USA, FN og europæiske aktører; sikkerhedsdimensionen i nord-syd-forholdet i den internationale politik; og Danmarks, NATOs og EU’s sikkerhedspolitiske og strategiske udfordringer. På den baggrund er mine primære forskningsområder:

- dansk forsvarspolitik i en international kontekst
- sikkerhed og udvikling
- komplekse operationer i aktuelle konflikter
- strategi og strategiprocesser, herunder nationale sikkerhedsstrategier
- strategiens idéhistorie

For det andet forsker jeg i disciplinen International Politik (IP) ud fra en videnskabssociologisk ramme med både komparativt og historisk sigte. Af særlig interesse er her den franske IP-disciplin; den transnationalt-amerikanske IP-disciplin og dens historie og formelle, indholdsmæssige og institutionelle udvikling; samfundsvidenskabernes historiske udvikling fra og i forhold til andre vidensområder og ikke-videnskabelige diskurser; og endelig fokus på formmæssige aspekter af samfundsfaglig praksis som analytisk tilgang til videnskabssociologi. Fælles for de to områder er i forhold til genstandsfeltet statsdannelse som historisk og samtidig proces i forhold både institutioner og tankeformer, og i forhold til metoden, et konkret fokus på forholdet mellem teori og praksis, eksempelvis i form af policy studies (og strategi) eller argumentstrukturer (og forskningspraksis).

Aktuel forskning

Med støtte fra Gerda Henkel Stiftung og Carlsbergfondet er mit nuværende forskningsprojekt en monografi om nationale sikkerhedsstrategier i en international kontekst samt en antologi om sikkerhedsstrategier.

Forskningsrådets International Network Programme støtter med en bevilling mit projekt om Brasiliens tilgang til stabilisering (A BRIC's Use of Military Force: Danish Network on Brazil's Emerging Approach to Domestic Stabilisation).

I april 2015 udkom "Uendelig krig? Danmark, samtænkning og stabilisering af globale konflikter" på Dansk Jurist og Økonomforbunds Forlag i serien Studier i Global Politik og Sikkerhed.

ID: 15619586