Væsentlige forskningsresultater – Københavns Universitet

Forskning > Styrkeområder > Tværgående styrkeområder > Vand > Væsentlige forskningsr...

Væsentlige forskningsresultater

En oversvømmet gade

Vandhåndtering i byer

I forbindelse med et voksende antal oversvømmelser efter kraftige regnskyl, er der kommet stigende fokus på håndtering af overfladevand i byer. En forskergruppe på KU har særligt fokus på at skabe innovative løsninger baseret på lokal afledning samt rensning og kvalitet af overfladevand.

Pesticider i vandmiljø kan give synergi-effekter

Pesticider fra blandt andet landbruget finder vej til vandmiljøet, herunder grundvandet. Der er behov for at undersøge, hvordan disse pesticider påvirker mennesker, dyr og planter. Men, hvis den samlede virkning af pesticiderne skal kortlægges, er det ikke tilstrækkeligt at undersøge giftstofferne hver for sig. Det har vist sig, at pesticider vekselvirker og kan udvise såkaldte synergetiske effekter, når de optræder som en pesticid-cocktail. Det kan føre til, at den samlede virkning bliver langt større, end man skulle forvente ud fra enkeltstoffers isolerede virkning.

Fremtidens vandingssystemer skal sikre bæredygtig risproduktion


Ris er verdens ældste dyrkede afgrøde og stadig hovedernæring for over halvdelen af jordens befolkning. Men presset på verdens risproduktion stiger i takt med flere oversvømmelser pga. af klimaforandringer og et øget pres på klodens dyrebare vandressourcer. Forskere fra Københavns Universitet har undersøgt vandsystemer, der skal gøre risproduktionen både rentabel og bæredygtig - uden at forøge fx udslippet af kvælstof til atmosfæren. Felt-undersøgelser er bl.a. foretaget i Mekong-deltaet i Vietnam. Samtidig er forskerne i gang med at undersøge andre afgrøder end ris og deres tolerance overfor oversvømmelse. Det gælder bl.a. hvede og byg.

Tradition sejlbåd ud for Mozambique. foto: Steve Evans

Klimaændringer udfordrer mennesket på alle fronter

Med klimaændringer følger mere ekstreme vejrforhold som oversvømmelser, kraftigere storme og tørke. Men disse forandringer betyder ikke kun ændringer i de fysiske leveforhold for mange mennesker, de fører også til ændringer i sociale, økonomiske, kulturelle og politiske forhold. Antropologer og geografer har undersøgt klimapåvirkninger i lokalsamfund verden over. Feltarbejdet er blandt andet udført i Grønland, Peru, Stillehavsområdet og i flere afrikanske lande. 

Almindeligt forekommende Ørnebregne. Foto: David MonniauxGiftstoffer fra bregner kan havne i grundvandet

Det er ikke kun den kemiske, industrielle verden, der fremstiller pesticider til plantebeskyttelse. Det gør naturen også selv. Naturens egne pesticider har længe været en overset faktor, når det gælder forurening af vores grundvand. Forskerne har nu undersøgt det naturlige toksin ptaquilosid, der produceres i store mængder af den vidt udbredte ørnebregne. Toksinet er et af de eneste planteproducerede kræftfremkaldende stoffer, der findes. Resultaterne peger på ptaquilosid som en kritisk komponent for grundvandsforurening. Derfor bør stoffet pga. grundets dets giftighed og lette spredning overvåges i grundvand.

Økonomiskevirkemidler og Vandressourceforvaltning 

Verdens vandressource skal forvaltes, hvad enten det drejer sig om brug, afledning eller kvalitet. Ofte sker der gennem direkte regler så som EUs vandrammedirektiv og landbrugets kvælstofkvoter. Mere indirekte kan der også forvaltes ved påvirker økonomien f.ex. afgifter på vandafledning i Danmark og tilskud til mere effektive vandingssystemer i ulande.
Forsker på KU undersøger de miljøøkonomiske konsekvenser og muligheder ved moderne vandforvaltning.