Vand – Københavns Universitet

Den samfundsmæssige udfordring

Vand er grundlaget for alt liv her på jorden, og behovet for vand stiger støt i takt med den hastigt voksende verdensbefolkning. Verdens vandbehov gælder drikkevand, vand til fødevarer, til industrien, til sanitet og personlig hygiejne - samt vand til nye formål som fx produktion af biobrændsel.

Allerede i dag mangler cirka en milliard mennesker rent vand. I 2030 vil vi være otte milliarder mennesker her på jorden. Prognoser forudsiger, at ca. halvdelen - altså fire milliarder mennesker - vil få alvorlig vandmangel. Det sker alt imens forurening, vækst i velstand og klimaændringer mindsker den vandmængde, vi har til rådighed. Men det er ikke kun mangel på rent vand, som bliver et problem fremover. Klimaforandringerne vil også medføre mere nedbør mange steder - også i Danmark.

Vandets rolle er kompleks og spænder fra at være en værdifuld og essentiel ressource, der spænder fra drikkevand til vanding af afgrøder. Men vand er også en risiko og trussel, når oversvømmelser og stormregn melder sig med store økonomiske og menneskelige omkostninger til følge. Forskere på Københavns Universitet arbejder med denne kompleksitet ud fra både menneskelige og samfundsvidenskabelige vinkler - samt tekniske løsninger. På Københavns Universitet forsker vi i hele vandets cyklus, og vi er klar til at tage udfordringen op for at skabe bæredygtige løsninger på verdens store vandudfordring. Læs mere om Danmarks stærkeste og mest vidtfavnende forskningsmiljø indenfor vand.

Væsentlige forskningsresultater

Forskningsmæssige aktører

På Københavns Universitet beskæftiger en lang række forskningsmiljøer sig med vand, og tilsammen dækker vi forskning i hele vandets cyklus. Forskningen dækker bl.a. samspillet mellem jord, vand og biologisk produktion, vandkvalitet i ulande og modellering af, hvordan forureningsstoffer transporteres med vandet. Når det gælder forvaltning af vand forsker vi i naturgenopretning af vådområder, vandløb og søer, afgrøders oversvømmelsestolerance og implementering af EU’s Vandrammedirektiv.
Vores forskere udvikler integrerede hydrologiske modeller, som balndt andet kan bruges til at undersøge, hvordan regnvand bedre håndteres i byer, når nedbørsmængderne stiger.