Væsentlige forskningsresultater – Københavns Universitet

Væsentlige forskningsresultater

SolskinProduktion af højværdi biomolekyler ved hjælp af solenergi

Den molekylærbiologiske forskning, herunder kendskab til dna-sekvenser for hele genomer og systembiologisk forskning, har skabt helt nye muligheder for at overføre biokemiske processer fra planter til andre organismer. Det betyder fx, at man ved hjælp af solenergi nu kan producere proteiner og enzymer i industrielle anlæg.

  • Light-driven oxidation of polysaccharides by photosynthetic pigments and a metalloenzyme. DOI: 10.1038/ncomms11134.

  • Engineering of photosynthetic mannitol biosynthesis from CO2 in a cyanobacterium. http://dx.doi.org/10.1016/j.ymben.2013.11.004

       

KornmarkForbedret udnyttelse af planter

Gennem nye teknikker som fx bioraffinering er det nu muligt at udnytte alle dele af en plante langt mere effektivt. Det betyder, at man ud over at bruge en plante til fx fødevarer, foder og bioenergi også kan producere blandt andet biokemikalier og biomedicin ud fra samme råmateriale og på den måde, så mindst muligt går til spilde.

Planten gåsemad, der bruges som modelplanteUdvikling af sygdomsresistente planter

Ny viden om planters naturlige evner til at forsvare sig har givet planteforskere og planteforædlere nye muligheder for at udvikle sygdomsresistente planter. Det sker fx på baggrund af viden om regulatorisk og membran-trafik-processer i værtsceller - samt en større forståelse af de proteiner, som patogener afleverer ind i plantecellerne.

Majsplanter ramt af tørkeUdvikling af planter, der kan modstå klimaændringer

Ændringer i klimaet kræver nye metoder til at udvikle planter og dyrkningssystemer, der fx kan modstå tørke, varme og oversvømmelser under ændrede nedbørs- og temperaturforhold.

 

  • Gas film retention and underwater photosynthesis during field submergence of four contrasting rice genotypes. doi:10.1093/jxb/eru166

  • Leaf gas films, underwater photosynthesis and plant species distributions in a flood gradient. doi: 10.1111/pce.12717

  • Mechanisms of waterlogging tolerance in wheat- a review of root and shoot physiology. doi: 10.1111/pce.12676

PlanterødderUdvikling af ressourceeffektive planter

Der er mangel på vand og plante-næringsstoffer som fx nitrat og fosfor. Disse ressourcer har afgørende betydning for planters produktion af biomasse. Den seneste forskning inden for planternes rodudvikling og tilpasning til næringsstofmangel har givet helt nye muligheder for at udvikle ressourceeffektive planter og produktionssystemer.

Planteproduktion under begrænsede ressourcer

Global fødevareproduktion konkurrerer med andre samfundsinteresser om nøgleressourcer som vand, jord, næringsstoffer og arbejdskraft. Det sker i særdelshed i udviklingslande. En markant øgning af fødevareproduktionen kræver fortsat udvikling af produktionssystemer til mere effektiv ressourceudnyttelse og mindre miljøbelastning. Københavns Universitet er involveret i en lang række forskningsprojekter som prøver at sikre høj biologisk produktion under varierende ressource-begrænsninger.

RapsplanterNy teknik, der renser planter for uønskede stoffer

Ny viden om de proteiner, der er ansvarlige for transport af planters forsvarsstoffer, har muliggjort udviklingen af en såkaldt 'Transport engineering-teknologi'. Den kan både eliminere uønskede stoffer fra spiselige dele af afgrøder og samtidig øge indholdet af gavnlige indholdsstoffer. Det betyder fx, at rapsplanters proteinrige foderkage kan udnyttes langt bedre ved at øge indholdet af det vigtige mikronæringsstof zink i kornets kerne med denne nye teknik.

Plantemikrobiomet
Planteassocierede mikroorganismer – plantemikrobiomet - fungerer som planternes andet genom. Mikrobiomet spiller afgørende roller for planters evne til at forsvare sig mod sygdomme og stress, samt for deres udnyttelse af næringsstoffer, vækst og dermed udbyttegraden ifm. produktion.

link til historie om samarbejde mellem Novozymes og Monsantos i denne forbindelse:
http://www.novozymes.com/en/news/news-archive/2016/01/the-bioag-alliance-readies-new-microbial-solution-to-improve-corn-harvests