Dannelse og dissonanser: En normativitetskritisk undersøgelse af det danskfaglige curriculums subjektkonstruktioner specielt med henblik på italesættelsen af køn og etnicitet

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Dokumenter

Med udgangspunkt i en række ministerielle tekster om danskfaget fra perioden 2003-6 undersøger denne afhandling danskfagets konstruktioner af subjektivitet og dannel­se. Afhandlingens overordnede problemformulering lyder: Hvordan og med hvilke konsekvenser konstrueres subjektivitet på danskfagets curriculumniveau? Analyserne af danskfagets subjektiveringsformer tager udgangspunkt i identitetskategorierne køn og etnicitet og bryder derfor problemformuleringen ned i tre analytiske delspørgs­mål: 1) Hvordan forstår og håndterer danskfaget kønsmæssig og etnisk identi­tet og forskellighed?, 2) Hvilken rolle spiller danskfagets nyere dannelsesbegreber for den måde, hvor­på kønsmæssig og etnisk identitet og forskellighed forstås og håndteres?, 3) Hvordan forholder danskfagets forståelse af egne demokratiske idealer sig til den måde, hvorpå faget forstår de konkrete identitetskategorier køn og etnicitet?

Analyserne tager afsæt i poststrukturalistisk teori specifikt inspireret af foucauldi­ansk magtanalyse, (queer)feministisk kønsteori og postkoloniale teorier om etnici­tetskonstruktion. Disse retninger præsenteres i afhandlingens del I, som også inde­holder en afklaring af danskfagets centrale dannelsesbegreber. Der fokuseres især på de senmoderne dannelsesbegreber narrativ selvkonstruktion og kompetence­dannelse.

Afhandlingens del II indeholder analyser af ministerielle danskfaglige tekster. Gennem dekonstruktive og sammenlignende læsninger på tværs af materialet viser analysen bl.a., hvordan faget italesætter kønslige identiteter som fænomener, der be­ting­er elevers og læreres faglige præferencer og evner. Det vises også, at materialets itale­sættelse af etnicitet kendetegnes af, at faget anerkender og værdsætter det etnisk dif­ferentierede skolerum, men at det samtidig italesætter minoritetsetniske elever gennem dis­kurser, som medvirker til at konstruere disse elever som fagets 'andre'.

Analyserne danner baggrund for diskussionen i afhandlingens del III, som sam­menligner konstruktionerne af køn og etnicitet og diskuterer kategori­ernes relation til de senmoderne dannelsesbegreber såvel som til fagets overordnede demokratiske sigte. Det konkluderes, at der består et indre modsæt­ningsforhold mel­lem fagets ideal om ligestillende demokratisk inklusion og de mar­ginaliserende og hierarkiproduce­rende tendenser i materialet, ligesom det vises, hvor­dan den aktuelle anvendelse af de senmoder­ne dannelsesidealer risikerer at understøtte essentialiseren­de og marginali­serende strukturer.

Bidragets oversatte titelBildung and Dissonance: a Normativity-critical Investigation into the Curriculum of ‘Danish' Especially Concerning the Constructions of Gender and Ethnicity
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagMuseum Tusculanum
Antal sider284
StatusUdgivet - 2008

    Forskningsområder

  • Det Humanistiske Fakultet - dannelse, køn, etnicitet, subjektivitet, subjektivering, magt, danskfag, skole

Antal downloads er baseret på statistik fra Google Scholar og www.ku.dk


Ingen data tilgængelig

ID: 10026415