Blå skridt mod bæredygtige byer: Vurdering af dansk praksis for klimatilpasning

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Standard

Blå skridt mod bæredygtige byer: Vurdering af dansk praksis for klimatilpasning. / Liu, Li; Fryd, Ole; Jensen, Marina Bergen; Sørup, Hjalte Jemo Daniel; Arnbjerg-Nielsen, Karsten; Dahl, Maria Burup; Ulbak, Kristoffer Amlani.

1 udg. Frederiksberg : Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2019. 57 s. (IGN Rapport).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Harvard

Liu, L, Fryd, O, Jensen, MB, Sørup, HJD, Arnbjerg-Nielsen, K, Dahl, MB & Ulbak, KA 2019, Blå skridt mod bæredygtige byer: Vurdering af dansk praksis for klimatilpasning. IGN Rapport, 1 udg, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg.

APA

Liu, L., Fryd, O., Jensen, M. B., Sørup, H. J. D., Arnbjerg-Nielsen, K., Dahl, M. B., & Ulbak, K. A. (2019). Blå skridt mod bæredygtige byer: Vurdering af dansk praksis for klimatilpasning. (1 udg.) Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. IGN Rapport

Vancouver

Liu L, Fryd O, Jensen MB, Sørup HJD, Arnbjerg-Nielsen K, Dahl MB o.a. Blå skridt mod bæredygtige byer: Vurdering af dansk praksis for klimatilpasning. 1 udg. Frederiksberg: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2019. 57 s. (IGN Rapport).

Author

Liu, Li ; Fryd, Ole ; Jensen, Marina Bergen ; Sørup, Hjalte Jemo Daniel ; Arnbjerg-Nielsen, Karsten ; Dahl, Maria Burup ; Ulbak, Kristoffer Amlani. / Blå skridt mod bæredygtige byer: Vurdering af dansk praksis for klimatilpasning. 1 udg. Frederiksberg : Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2019. 57 s. (IGN Rapport).

Bibtex

@book{feff5c3738d94ab5a5bdeaf097a9bad3,
title = "Bl{\aa} skridt mod b{\ae}redygtige byer: Vurdering af dansk praksis for klimatilpasning",
abstract = "For at vurdere om dansk klimatilpasning bidrager til b{\ae}redygtig udvikling har vi opstillet en analyseramme ved at l{\ae}se FN{\textquoteright}s 17 Verdensm{\aa}l op imod ti v{\ae}rdier (samfundsgoder), der synes at kunne opn{\aa}s med klimatilpasningsprojekter.Det drejer sig f{\o}rst og fremmest om begr{\ae}nsning af risiko for oversv{\o}mmelse, med ogs{\aa} om god forvaltning af naturressourcerne via beskyttelse af ferskvandets kvantiet og kvalitet, styrkelse af biodiversitet, og begr{\ae}nsning af CO2-udledning og materialeforbrug. Derudover handler det om l{\o}sningernesbidrag til st{\o}rre livskvalitet via styrkelse af sociale, kulturelle og sundhedsm{\ae}ssige v{\ae}rdier, samt d{\ae}mpning af varme{\o}effekten. Endelig handler det om l{\o}sningernes evne til generelt at forbedre samfundets kompetencer inden for b{\ae}redygtig udvikling, og kan f.eks. handle om tv{\ae}rdisciplin{\ae}rt samarbejde, borgerinvolvering, monitering og dokumentation af l{\o}sning, videndeling, {\o}konomisk effektivitet, m.v.Verdensm{\aa}lene kan opfattes som den aktuelle m{\aa}ls{\ae}tning for global b{\ae}redygtig udvikling, og forekommer derfor oplagte at benytte som m{\aa}lestok ved vurdering af b{\ae}redygtigheden af danske klimatilpasningsl{\o}sninger. Genneml{\ae}sningen af verdensm{\aa}lene resulterede i en bruttoliste med udvalgte delm{\aa}l, der synesat kunne vedr{\o}re en eller flere af de ti v{\ae}rdier. I alt syntes ca. en femtedel af de 169 FN-delm{\aa}l at v{\ae}re relevante, nemlig delm{\aa}lene 1.5, 4.7, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.A, 6.B, 8.1, 8.2, 8.4, 9.1, 9.4, 9.5, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.A, 11.B, 12.2, 12.4, 12.7, 12.8, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.3, 15.5, 15.8, 15.9, 16.6, 16.7, 17.17. Mens FN-m{\aa}l og delm{\aa}l d{\ae}kker bredt, er de tilh{\o}rende indikatorer mere specifikke, og har sj{\ae}ldent direkte noget med h{\aa}ndtering af regnafstr{\o}mning at g{\o}re. Desuden skal indikatorerne fungere som pejlem{\ae}rkerfor udviklingen p{\aa} nationalt niveau. For at ende med et overskueligt v{\ae}rkt{\o}j besluttede vi at udv{\ae}lge det mest optimale FN delm{\aa}l-indikator-par for hver enkelt af de ti v{\ae}rdier, og foreslog s{\aa} selv en modificeret ny indikator, der stadig afspejler {\aa}nden i den oprindelige indikator, men er anvendelig p{\aa} projektniveau i dansk kontekst. For d{\ae}mpning af varme{\o}effekt kunne vi ikke finde et egnet delm{\aa}lindikator par at tage udgangspunkt i, og foreslog i stedet selv en indikator. Analyserammen afpr{\o}vede vi p{\aa} tre projekter af forskellige skala, nemlig Holmeg{\aa}rdsparken p{\aa} 2,2 ha, Klimatilpasning Kokkedal p{\aa} 69 ha ogK{\o}benhavns Skybrudsplan p{\aa} 8.600 ha. For sammenligningens skyld skitserede vi det dominerende afvandingsprincip i hvert projekt, der er karakteriseret ved henholdsvis nedsivning til T=20 {\aa}r; forsinkelse i nye bassiner og bortledning via eksisterende separatsystem til T=20 {\aa}r; og forsinkelse og bortledning i terr{\ae}netvia skybrudsgrene til T=100 {\aa}r, i samspil med eksisterende f{\ae}lleskloak til T=10 {\aa}r. De fleste af de foresl{\aa}ede indikatorer viste sig velegnede, og tegner ganske skarpe profiler af de tre projekter, hvor ingen scorer h{\o}jt p{\aa} alle 10 indikatorer. Holmeg{\aa}rdsparken har bedste forvaltning af ferskvandsressourcen via fuld nedsivning og fordampning og sandsynligvis mindste CO2-aftryk per serviceret hektar, og scorer ogs{\aa} h{\o}jt omkring bidrag til livskvalitet, men mangler solid og offentlig tilg{\ae}ngelig dokumentation af l{\o}sningen. Klimatilpasning Kokkedal udfolder i s{\ae}rlig grad mulighederne for at bidrage til livskvalitet via de mange nye byrum opst{\aa}et omkring forsinkelsesbassinerne, samt til transition via involvering af borgere og flere professioner, og via omfattende og fuldt tilg{\ae}ngelig dokumentation af b{\aa}de l{\o}sninger og proces, suppleret med monitering af visse funktioner. CO2-aftryk vurderes at v{\ae}re h{\o}jt og den forsinkede bortledning giver kun begr{\ae}nset interaktion mellem vandet og landskabet. K{\o}benhavns Skybrudsplan fra 2012 er under implementering over 20-30 {\aa}r og leverer en service, der ligger ud over f{\ae}lleskloakkens, hvorfor detteprojekt ved sin natur adskiller sig noget fra de to andre. Skybrudsplanen h{\aa}ndterer prim{\ae}rt de sj{\ae}ldne skybrud, idet regnafstr{\o}mning op til 10-{\aa}rs h{\ae}ndelsen fortsat prim{\ae}rt bortledes via kloakken. Frem mod {\aa}r 2100 vil en stigende andel af regnopstr{\o}mning op til 10-{\aa}rs h{\ae}ndelsen ({\textquoteright}hverdagsregn{\textquoteright}) h{\aa}ndteres uden for kloakken (m{\aa}l: 30 %) ved separering af tagflader og mindre veje til enten skybrudsgren, lokalt vandl{\o}b/ recipient eller nedsivning. Skybrudsplanen har derfor kun mindre indflydelse p{\aa} forvaltningen af ferskvandsressourcen, idet regnafstr{\o}mningen fortsat prim{\ae}rt udledes. Robusthed overfor eksempelvis t{\o}rke er dermed begr{\ae}nset. P{\aa} baggrund af de syv realiserede projekter (ud af i alt ca. 300 planlagte projekter) scorer Skybrudsplanen h{\o}jt hvad ang{\aa}r bidrag til livskvalitet, idet der i alle tilf{\ae}lde er tale om byrum af h{\o}jt kvalitet med {\o}je for ogs{\aa} biodiversitet, om end mange tr{\ae}er er f{\ae}ldet. Mens selve Skybrudsplanen er godt dokumenteret, er det sv{\ae}rt at finde grundig dokumentation af de realiserede projekter. For alle tre caseprojekter g{\ae}lder det at sikkerheden mod oversv{\o}mmelse er sat h{\o}jt, at ingen af dem forholder sig til varme{\o}effekt, at biodiversitet spiller en mindre eller ingen rolle, og at monitering af den hydrauliske funktion ikke er iv{\ae}rksat. De direkte omkostninger per serviceret hektar var for Holmeg{\aa}rdsparken DKK 4,5 mio., for Klimatilpasning Kokkedal DKK 6,7 mio. og for K{\o}benhavns Skybrudsplan DKK 2,0 mio. Selvom indikatorerne s{\aa}ledes langt hen ad vejen fungerer godt, var de ikke alle lige lette at applikere og i flere tilf{\ae}lde m{\aa}tte vi opgive den oprindelige definition og stedet ty til en modificeret. Det lykkedes s{\aa}ledes kun at beregne begr{\o}nningsfaktoren benyttet som indikator for biodiversitet for Holmeg{\aa}rdsparken. For de to st{\o}rre projekter opgav vi. Tilsvarende kunne vi ikke finde hverken data eller en brugbar metode til atudtrykke l{\o}sningernes CO2-tryk per person serviceret. For d{\ae}mpning af varme{\o}effekten, hvor den foresl{\aa}edeindikator er en simpel temperaturforskel mellem projektomr{\aa}de og tilst{\o}dende byomr{\aa}der, fandtes ingen data. Det viste sig ogs{\aa} at indikatoren til vurdering af h{\aa}ndtering af vandkvalitet automatisk er opfyldt i alle tilf{\ae}lde, fordi det foreskriver loven. Endelig var det lidt ”elastik i meterm{\aa}l” at vurderel{\o}sningernes bidrag til livskvalitet gennem adgang til bedre byrum, fordi der i s{\aa} h{\o}j grad synes at v{\ae}re konsensus om at byrum i danske byer skal have en h{\o}j kvalitet. P{\aa} baggrund af analyserne er der formuleret et s{\ae}t optimerede indikatorer, der pr{\ae}senteres her, med enhed anf{\o}rt i firkantet parentes: #1) den gentagelsesperiode l{\o}sningen er designet til [T], #2) andel af {\aa}rsafstr{\o}mning, der h{\aa}ndteres inden for omr{\aa}det ved nedsivning, fordampning og forsyning [%], #3) tiltag implementeret for at sikre passende vandkvalitet og begrundelser herfor [oplistning], #4) begr{\o}nningsfaktor [0-1], og/eller beskrivelse af tiltag, der fremmer eller forv{\ae}rrer vilk{\aa}r for naturen [oplistning], #5) bortk{\o}rt jord [m3 per hektar serviceret af l{\o}sningen], vurdering af brugen af beton, jern/st{\aa}l, plast asfalt m.v., samt brug af pumper [oplistning], #6) andel af omr{\aa}det med forbedret byrumskvalitet og offentlig brug [%] samt beskrivelse af tiltag og tilh{\o}rende argumentation [oplistning], #7) l{\o}sningen sikrer at vandet tilbydes til jordens vandmagasiner, f{\o}r overskydende bortdr{\ae}nes [ ja/nej, eller andel], #8) den grad lokalsamfundet involveres i projektets design og efterf{\o}lgendedrift [1-8], samt balancen mellem ingeni{\o}rer og landskabsarkitekter i valg af hydraulisk princip og design af l{\o}sninger [god – begge professioner involveret, d{\aa}rlig – kun den ene profession]”, #9) om anl{\ae}ggets dokumentation af hydraulisk princip og eventuelle rensel{\o}sninger, offentlig tilg{\ae}ngelig information, samt monitering [ja, nej, delvis], og #10) direkte anl{\ae}gsomkostninger per hektar, der serviceres af l{\o}sningen [DKK/ha], samt tilh{\o}rende bevillingskilde [oplistning].Det gennemf{\o}rte projekt viser alt i alt, at FNs verdensm{\aa}l og de foresl{\aa}ede indikatorer kan bruges til at komme godt rundt omkring projekter i planl{\ae}gnings- og beslutningsfasen, og is{\ae}r hj{\ae}lpe med at sk{\ae}rpeopm{\ae}rksomheden over for ogs{\aa} de mindre velkendte merv{\ae}rdier som robusthed over for t{\o}rke, minimering af CO2-aftryk og d{\ae}mpning af varme{\o}effekt.Udvikling af paradigmer for etablering af bl{\aa}-gr{\o}n infrastruktur kr{\ae}ver et st{\ae}rkt fokus p{\aa} transition og innovation. Ud fra den erkendelse afsluttes rapporten med anbefalinger til hvilke kompetencer Danmark b{\o}r fokusere p{\aa} fremadrettet i indsatsen for b{\ae}redygtig klimatilpasning ikke bare i Danmark men i alleverdens lande. Det drejer sig is{\ae}r om at udvikle l{\o}sninger, der sikrer opfyldning af jordens vandmagasiner, f{\o}r overskydende vand afdr{\ae}nes, samt om l{\o}sninger, der fremmer biodiversitet, d{\ae}mper varme{\o}effekt og som har en god livscyklus med minimalt jordarbejde og begr{\ae}nset brug af ressourcer i form af energi ogmaterialer. Tilsvarende anbefales det at styrke kompetencerne hos vandsektorens akt{\o}rer ved at skabe plads til innovation, arbejde sammen p{\aa} tv{\ae}rs af professioner, og ikke mindst sikre at l{\o}sninger dokumenteres og moniteres og at den opn{\aa}ede viden er tilg{\ae}ngelige for alle, ogs{\aa} udenlandske akt{\o}rer, der ikketaler dansk. ",
author = "Li Liu and Ole Fryd and Jensen, {Marina Bergen} and S{\o}rup, {Hjalte Jemo Daniel} and Karsten Arnbjerg-Nielsen and Dahl, {Maria Burup} and Ulbak, {Kristoffer Amlani}",
year = "2019",
language = "Dansk",
series = "IGN Rapport",
publisher = "Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, K{\o}benhavns Universitet",
edition = "1",

}

RIS

TY - BOOK

T1 - Blå skridt mod bæredygtige byer: Vurdering af dansk praksis for klimatilpasning

AU - Liu, Li

AU - Fryd, Ole

AU - Jensen, Marina Bergen

AU - Sørup, Hjalte Jemo Daniel

AU - Arnbjerg-Nielsen, Karsten

AU - Dahl, Maria Burup

AU - Ulbak, Kristoffer Amlani

PY - 2019

Y1 - 2019

N2 - For at vurdere om dansk klimatilpasning bidrager til bæredygtig udvikling har vi opstillet en analyseramme ved at læse FN’s 17 Verdensmål op imod ti værdier (samfundsgoder), der synes at kunne opnås med klimatilpasningsprojekter.Det drejer sig først og fremmest om begrænsning af risiko for oversvømmelse, med også om god forvaltning af naturressourcerne via beskyttelse af ferskvandets kvantiet og kvalitet, styrkelse af biodiversitet, og begrænsning af CO2-udledning og materialeforbrug. Derudover handler det om løsningernesbidrag til større livskvalitet via styrkelse af sociale, kulturelle og sundhedsmæssige værdier, samt dæmpning af varmeøeffekten. Endelig handler det om løsningernes evne til generelt at forbedre samfundets kompetencer inden for bæredygtig udvikling, og kan f.eks. handle om tværdisciplinært samarbejde, borgerinvolvering, monitering og dokumentation af løsning, videndeling, økonomisk effektivitet, m.v.Verdensmålene kan opfattes som den aktuelle målsætning for global bæredygtig udvikling, og forekommer derfor oplagte at benytte som målestok ved vurdering af bæredygtigheden af danske klimatilpasningsløsninger. Gennemlæsningen af verdensmålene resulterede i en bruttoliste med udvalgte delmål, der synesat kunne vedrøre en eller flere af de ti værdier. I alt syntes ca. en femtedel af de 169 FN-delmål at være relevante, nemlig delmålene 1.5, 4.7, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.A, 6.B, 8.1, 8.2, 8.4, 9.1, 9.4, 9.5, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.A, 11.B, 12.2, 12.4, 12.7, 12.8, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.3, 15.5, 15.8, 15.9, 16.6, 16.7, 17.17. Mens FN-mål og delmål dækker bredt, er de tilhørende indikatorer mere specifikke, og har sjældent direkte noget med håndtering af regnafstrømning at gøre. Desuden skal indikatorerne fungere som pejlemærkerfor udviklingen på nationalt niveau. For at ende med et overskueligt værktøj besluttede vi at udvælge det mest optimale FN delmål-indikator-par for hver enkelt af de ti værdier, og foreslog så selv en modificeret ny indikator, der stadig afspejler ånden i den oprindelige indikator, men er anvendelig på projektniveau i dansk kontekst. For dæmpning af varmeøeffekt kunne vi ikke finde et egnet delmålindikator par at tage udgangspunkt i, og foreslog i stedet selv en indikator. Analyserammen afprøvede vi på tre projekter af forskellige skala, nemlig Holmegårdsparken på 2,2 ha, Klimatilpasning Kokkedal på 69 ha ogKøbenhavns Skybrudsplan på 8.600 ha. For sammenligningens skyld skitserede vi det dominerende afvandingsprincip i hvert projekt, der er karakteriseret ved henholdsvis nedsivning til T=20 år; forsinkelse i nye bassiner og bortledning via eksisterende separatsystem til T=20 år; og forsinkelse og bortledning i terrænetvia skybrudsgrene til T=100 år, i samspil med eksisterende fælleskloak til T=10 år. De fleste af de foreslåede indikatorer viste sig velegnede, og tegner ganske skarpe profiler af de tre projekter, hvor ingen scorer højt på alle 10 indikatorer. Holmegårdsparken har bedste forvaltning af ferskvandsressourcen via fuld nedsivning og fordampning og sandsynligvis mindste CO2-aftryk per serviceret hektar, og scorer også højt omkring bidrag til livskvalitet, men mangler solid og offentlig tilgængelig dokumentation af løsningen. Klimatilpasning Kokkedal udfolder i særlig grad mulighederne for at bidrage til livskvalitet via de mange nye byrum opstået omkring forsinkelsesbassinerne, samt til transition via involvering af borgere og flere professioner, og via omfattende og fuldt tilgængelig dokumentation af både løsninger og proces, suppleret med monitering af visse funktioner. CO2-aftryk vurderes at være højt og den forsinkede bortledning giver kun begrænset interaktion mellem vandet og landskabet. Københavns Skybrudsplan fra 2012 er under implementering over 20-30 år og leverer en service, der ligger ud over fælleskloakkens, hvorfor detteprojekt ved sin natur adskiller sig noget fra de to andre. Skybrudsplanen håndterer primært de sjældne skybrud, idet regnafstrømning op til 10-års hændelsen fortsat primært bortledes via kloakken. Frem mod år 2100 vil en stigende andel af regnopstrømning op til 10-års hændelsen (’hverdagsregn’) håndteres uden for kloakken (mål: 30 %) ved separering af tagflader og mindre veje til enten skybrudsgren, lokalt vandløb/ recipient eller nedsivning. Skybrudsplanen har derfor kun mindre indflydelse på forvaltningen af ferskvandsressourcen, idet regnafstrømningen fortsat primært udledes. Robusthed overfor eksempelvis tørke er dermed begrænset. På baggrund af de syv realiserede projekter (ud af i alt ca. 300 planlagte projekter) scorer Skybrudsplanen højt hvad angår bidrag til livskvalitet, idet der i alle tilfælde er tale om byrum af højt kvalitet med øje for også biodiversitet, om end mange træer er fældet. Mens selve Skybrudsplanen er godt dokumenteret, er det svært at finde grundig dokumentation af de realiserede projekter. For alle tre caseprojekter gælder det at sikkerheden mod oversvømmelse er sat højt, at ingen af dem forholder sig til varmeøeffekt, at biodiversitet spiller en mindre eller ingen rolle, og at monitering af den hydrauliske funktion ikke er iværksat. De direkte omkostninger per serviceret hektar var for Holmegårdsparken DKK 4,5 mio., for Klimatilpasning Kokkedal DKK 6,7 mio. og for Københavns Skybrudsplan DKK 2,0 mio. Selvom indikatorerne således langt hen ad vejen fungerer godt, var de ikke alle lige lette at applikere og i flere tilfælde måtte vi opgive den oprindelige definition og stedet ty til en modificeret. Det lykkedes således kun at beregne begrønningsfaktoren benyttet som indikator for biodiversitet for Holmegårdsparken. For de to større projekter opgav vi. Tilsvarende kunne vi ikke finde hverken data eller en brugbar metode til atudtrykke løsningernes CO2-tryk per person serviceret. For dæmpning af varmeøeffekten, hvor den foreslåedeindikator er en simpel temperaturforskel mellem projektområde og tilstødende byområder, fandtes ingen data. Det viste sig også at indikatoren til vurdering af håndtering af vandkvalitet automatisk er opfyldt i alle tilfælde, fordi det foreskriver loven. Endelig var det lidt ”elastik i metermål” at vurdereløsningernes bidrag til livskvalitet gennem adgang til bedre byrum, fordi der i så høj grad synes at være konsensus om at byrum i danske byer skal have en høj kvalitet. På baggrund af analyserne er der formuleret et sæt optimerede indikatorer, der præsenteres her, med enhed anført i firkantet parentes: #1) den gentagelsesperiode løsningen er designet til [T], #2) andel af årsafstrømning, der håndteres inden for området ved nedsivning, fordampning og forsyning [%], #3) tiltag implementeret for at sikre passende vandkvalitet og begrundelser herfor [oplistning], #4) begrønningsfaktor [0-1], og/eller beskrivelse af tiltag, der fremmer eller forværrer vilkår for naturen [oplistning], #5) bortkørt jord [m3 per hektar serviceret af løsningen], vurdering af brugen af beton, jern/stål, plast asfalt m.v., samt brug af pumper [oplistning], #6) andel af området med forbedret byrumskvalitet og offentlig brug [%] samt beskrivelse af tiltag og tilhørende argumentation [oplistning], #7) løsningen sikrer at vandet tilbydes til jordens vandmagasiner, før overskydende bortdrænes [ ja/nej, eller andel], #8) den grad lokalsamfundet involveres i projektets design og efterfølgendedrift [1-8], samt balancen mellem ingeniører og landskabsarkitekter i valg af hydraulisk princip og design af løsninger [god – begge professioner involveret, dårlig – kun den ene profession]”, #9) om anlæggets dokumentation af hydraulisk princip og eventuelle renseløsninger, offentlig tilgængelig information, samt monitering [ja, nej, delvis], og #10) direkte anlægsomkostninger per hektar, der serviceres af løsningen [DKK/ha], samt tilhørende bevillingskilde [oplistning].Det gennemførte projekt viser alt i alt, at FNs verdensmål og de foreslåede indikatorer kan bruges til at komme godt rundt omkring projekter i planlægnings- og beslutningsfasen, og især hjælpe med at skærpeopmærksomheden over for også de mindre velkendte merværdier som robusthed over for tørke, minimering af CO2-aftryk og dæmpning af varmeøeffekt.Udvikling af paradigmer for etablering af blå-grøn infrastruktur kræver et stærkt fokus på transition og innovation. Ud fra den erkendelse afsluttes rapporten med anbefalinger til hvilke kompetencer Danmark bør fokusere på fremadrettet i indsatsen for bæredygtig klimatilpasning ikke bare i Danmark men i alleverdens lande. Det drejer sig især om at udvikle løsninger, der sikrer opfyldning af jordens vandmagasiner, før overskydende vand afdrænes, samt om løsninger, der fremmer biodiversitet, dæmper varmeøeffekt og som har en god livscyklus med minimalt jordarbejde og begrænset brug af ressourcer i form af energi ogmaterialer. Tilsvarende anbefales det at styrke kompetencerne hos vandsektorens aktører ved at skabe plads til innovation, arbejde sammen på tværs af professioner, og ikke mindst sikre at løsninger dokumenteres og moniteres og at den opnåede viden er tilgængelige for alle, også udenlandske aktører, der ikketaler dansk.

AB - For at vurdere om dansk klimatilpasning bidrager til bæredygtig udvikling har vi opstillet en analyseramme ved at læse FN’s 17 Verdensmål op imod ti værdier (samfundsgoder), der synes at kunne opnås med klimatilpasningsprojekter.Det drejer sig først og fremmest om begrænsning af risiko for oversvømmelse, med også om god forvaltning af naturressourcerne via beskyttelse af ferskvandets kvantiet og kvalitet, styrkelse af biodiversitet, og begrænsning af CO2-udledning og materialeforbrug. Derudover handler det om løsningernesbidrag til større livskvalitet via styrkelse af sociale, kulturelle og sundhedsmæssige værdier, samt dæmpning af varmeøeffekten. Endelig handler det om løsningernes evne til generelt at forbedre samfundets kompetencer inden for bæredygtig udvikling, og kan f.eks. handle om tværdisciplinært samarbejde, borgerinvolvering, monitering og dokumentation af løsning, videndeling, økonomisk effektivitet, m.v.Verdensmålene kan opfattes som den aktuelle målsætning for global bæredygtig udvikling, og forekommer derfor oplagte at benytte som målestok ved vurdering af bæredygtigheden af danske klimatilpasningsløsninger. Gennemlæsningen af verdensmålene resulterede i en bruttoliste med udvalgte delmål, der synesat kunne vedrøre en eller flere af de ti værdier. I alt syntes ca. en femtedel af de 169 FN-delmål at være relevante, nemlig delmålene 1.5, 4.7, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.A, 6.B, 8.1, 8.2, 8.4, 9.1, 9.4, 9.5, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.A, 11.B, 12.2, 12.4, 12.7, 12.8, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.3, 15.5, 15.8, 15.9, 16.6, 16.7, 17.17. Mens FN-mål og delmål dækker bredt, er de tilhørende indikatorer mere specifikke, og har sjældent direkte noget med håndtering af regnafstrømning at gøre. Desuden skal indikatorerne fungere som pejlemærkerfor udviklingen på nationalt niveau. For at ende med et overskueligt værktøj besluttede vi at udvælge det mest optimale FN delmål-indikator-par for hver enkelt af de ti værdier, og foreslog så selv en modificeret ny indikator, der stadig afspejler ånden i den oprindelige indikator, men er anvendelig på projektniveau i dansk kontekst. For dæmpning af varmeøeffekt kunne vi ikke finde et egnet delmålindikator par at tage udgangspunkt i, og foreslog i stedet selv en indikator. Analyserammen afprøvede vi på tre projekter af forskellige skala, nemlig Holmegårdsparken på 2,2 ha, Klimatilpasning Kokkedal på 69 ha ogKøbenhavns Skybrudsplan på 8.600 ha. For sammenligningens skyld skitserede vi det dominerende afvandingsprincip i hvert projekt, der er karakteriseret ved henholdsvis nedsivning til T=20 år; forsinkelse i nye bassiner og bortledning via eksisterende separatsystem til T=20 år; og forsinkelse og bortledning i terrænetvia skybrudsgrene til T=100 år, i samspil med eksisterende fælleskloak til T=10 år. De fleste af de foreslåede indikatorer viste sig velegnede, og tegner ganske skarpe profiler af de tre projekter, hvor ingen scorer højt på alle 10 indikatorer. Holmegårdsparken har bedste forvaltning af ferskvandsressourcen via fuld nedsivning og fordampning og sandsynligvis mindste CO2-aftryk per serviceret hektar, og scorer også højt omkring bidrag til livskvalitet, men mangler solid og offentlig tilgængelig dokumentation af løsningen. Klimatilpasning Kokkedal udfolder i særlig grad mulighederne for at bidrage til livskvalitet via de mange nye byrum opstået omkring forsinkelsesbassinerne, samt til transition via involvering af borgere og flere professioner, og via omfattende og fuldt tilgængelig dokumentation af både løsninger og proces, suppleret med monitering af visse funktioner. CO2-aftryk vurderes at være højt og den forsinkede bortledning giver kun begrænset interaktion mellem vandet og landskabet. Københavns Skybrudsplan fra 2012 er under implementering over 20-30 år og leverer en service, der ligger ud over fælleskloakkens, hvorfor detteprojekt ved sin natur adskiller sig noget fra de to andre. Skybrudsplanen håndterer primært de sjældne skybrud, idet regnafstrømning op til 10-års hændelsen fortsat primært bortledes via kloakken. Frem mod år 2100 vil en stigende andel af regnopstrømning op til 10-års hændelsen (’hverdagsregn’) håndteres uden for kloakken (mål: 30 %) ved separering af tagflader og mindre veje til enten skybrudsgren, lokalt vandløb/ recipient eller nedsivning. Skybrudsplanen har derfor kun mindre indflydelse på forvaltningen af ferskvandsressourcen, idet regnafstrømningen fortsat primært udledes. Robusthed overfor eksempelvis tørke er dermed begrænset. På baggrund af de syv realiserede projekter (ud af i alt ca. 300 planlagte projekter) scorer Skybrudsplanen højt hvad angår bidrag til livskvalitet, idet der i alle tilfælde er tale om byrum af højt kvalitet med øje for også biodiversitet, om end mange træer er fældet. Mens selve Skybrudsplanen er godt dokumenteret, er det svært at finde grundig dokumentation af de realiserede projekter. For alle tre caseprojekter gælder det at sikkerheden mod oversvømmelse er sat højt, at ingen af dem forholder sig til varmeøeffekt, at biodiversitet spiller en mindre eller ingen rolle, og at monitering af den hydrauliske funktion ikke er iværksat. De direkte omkostninger per serviceret hektar var for Holmegårdsparken DKK 4,5 mio., for Klimatilpasning Kokkedal DKK 6,7 mio. og for Københavns Skybrudsplan DKK 2,0 mio. Selvom indikatorerne således langt hen ad vejen fungerer godt, var de ikke alle lige lette at applikere og i flere tilfælde måtte vi opgive den oprindelige definition og stedet ty til en modificeret. Det lykkedes således kun at beregne begrønningsfaktoren benyttet som indikator for biodiversitet for Holmegårdsparken. For de to større projekter opgav vi. Tilsvarende kunne vi ikke finde hverken data eller en brugbar metode til atudtrykke løsningernes CO2-tryk per person serviceret. For dæmpning af varmeøeffekten, hvor den foreslåedeindikator er en simpel temperaturforskel mellem projektområde og tilstødende byområder, fandtes ingen data. Det viste sig også at indikatoren til vurdering af håndtering af vandkvalitet automatisk er opfyldt i alle tilfælde, fordi det foreskriver loven. Endelig var det lidt ”elastik i metermål” at vurdereløsningernes bidrag til livskvalitet gennem adgang til bedre byrum, fordi der i så høj grad synes at være konsensus om at byrum i danske byer skal have en høj kvalitet. På baggrund af analyserne er der formuleret et sæt optimerede indikatorer, der præsenteres her, med enhed anført i firkantet parentes: #1) den gentagelsesperiode løsningen er designet til [T], #2) andel af årsafstrømning, der håndteres inden for området ved nedsivning, fordampning og forsyning [%], #3) tiltag implementeret for at sikre passende vandkvalitet og begrundelser herfor [oplistning], #4) begrønningsfaktor [0-1], og/eller beskrivelse af tiltag, der fremmer eller forværrer vilkår for naturen [oplistning], #5) bortkørt jord [m3 per hektar serviceret af løsningen], vurdering af brugen af beton, jern/stål, plast asfalt m.v., samt brug af pumper [oplistning], #6) andel af området med forbedret byrumskvalitet og offentlig brug [%] samt beskrivelse af tiltag og tilhørende argumentation [oplistning], #7) løsningen sikrer at vandet tilbydes til jordens vandmagasiner, før overskydende bortdrænes [ ja/nej, eller andel], #8) den grad lokalsamfundet involveres i projektets design og efterfølgendedrift [1-8], samt balancen mellem ingeniører og landskabsarkitekter i valg af hydraulisk princip og design af løsninger [god – begge professioner involveret, dårlig – kun den ene profession]”, #9) om anlæggets dokumentation af hydraulisk princip og eventuelle renseløsninger, offentlig tilgængelig information, samt monitering [ja, nej, delvis], og #10) direkte anlægsomkostninger per hektar, der serviceres af løsningen [DKK/ha], samt tilhørende bevillingskilde [oplistning].Det gennemførte projekt viser alt i alt, at FNs verdensmål og de foreslåede indikatorer kan bruges til at komme godt rundt omkring projekter i planlægnings- og beslutningsfasen, og især hjælpe med at skærpeopmærksomheden over for også de mindre velkendte merværdier som robusthed over for tørke, minimering af CO2-aftryk og dæmpning af varmeøeffekt.Udvikling af paradigmer for etablering af blå-grøn infrastruktur kræver et stærkt fokus på transition og innovation. Ud fra den erkendelse afsluttes rapporten med anbefalinger til hvilke kompetencer Danmark bør fokusere på fremadrettet i indsatsen for bæredygtig klimatilpasning ikke bare i Danmark men i alleverdens lande. Det drejer sig især om at udvikle løsninger, der sikrer opfyldning af jordens vandmagasiner, før overskydende vand afdrænes, samt om løsninger, der fremmer biodiversitet, dæmper varmeøeffekt og som har en god livscyklus med minimalt jordarbejde og begrænset brug af ressourcer i form af energi ogmaterialer. Tilsvarende anbefales det at styrke kompetencerne hos vandsektorens aktører ved at skabe plads til innovation, arbejde sammen på tværs af professioner, og ikke mindst sikre at løsninger dokumenteres og moniteres og at den opnåede viden er tilgængelige for alle, også udenlandske aktører, der ikketaler dansk.

M3 - Bog

T3 - IGN Rapport

BT - Blå skridt mod bæredygtige byer: Vurdering af dansk praksis for klimatilpasning

PB - Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

CY - Frederiksberg

ER -

ID: 232134356