Tina Folke Drigsdahl

Tina Folke Drigsdahl

Ph.d.-studerende

Ph.d.-projektet Det helliges dekonstruktion

 

”…how to give sense, or more simply direction [cours] – refraining from making sense – not to a painfully revived religion but to the ”relics” (…) that an extinguished religion leaves in its wake – such as prayer, faith, the name God itself, and a few other attestations to an irreducibility of language                                                                                   

                                                                         Jean-Luc Nancy: Dis-Enclosure

 

I mit virke som sognepræst oplever jeg, at filosofiens og teologiens dekonstruktioner af kristendommen ikke er formidlet med tilstrækkelig relevans og tydelighed i forhold til den liturgiske praksis. Denne iagttagelse danner afsæt for ph.d.-projektet Det helliges dekonstruktion. Projektets tese er, at det hellige er en forskydelig grænse i den treenige Gud, der på samme tid er virksom som dekonstruktionens objektogsubjekt. Tesen søges efterprøvet gennem en analyse af, hvorledes det hellige viser sig i det religiøse sprog – eksplicit i den sproglige begivenhed, som Guds navn udgør i Fadervors første bøn.

Som udgangspunkt for projektet formuleres en foreløbig, bibelsk-dogmatisk bestemmelse af det hellige som dét, der ikke må røres og dét, der sætter til side, afsondrer og helliger. Denne foreløbige bestemmelse vil tjene som pejlemærke i et møde med dekonstruktionen som filosofisk forehavende; konkret i den franske filosof Jean-Luc Nancys tese om en kristendommens auto-dekonstruktion. Strukturerne i denne auto-dekonstruktion søges blotlagt, herunder Nancys begreb det distinkte, der reformulerer fænomenet det hellige som en dekonstruktionen iboende funktion. Herefter gennemføres en undersøgelse af Guds navn i relation til den tyske teolog Günter Baders strukturelle analyse af den guddommelige selvåbenbaringsformel. Bader påviser, at Guds navn indfældet i sproget bryder med dettes grænser; et forhold der i ét er karakteriseret ved sprogtab og -overskud. På baggrund heraf undersøges, om det er muligt at betragte Fadervors første bøn ”Helliget vorde dit navn” som en dekonstruerende bøn, hvori Guds navn på én og samme tid unddrager sig og stadfæstes som helligt. Projektet Det helliges dekonstruktion vil således udfolde sig i tre faser med en hhv. filosofisk, teologisk og liturgisk profil.

                                           

ID: 140603487