Sune Sønderberg Mortensen

Sune Sønderberg Mortensen

Ingen titel

Primære forskningsområder

Jeg beskæftiger mig med flere områder af dansk sprog, navnlig funktionel grammatik og sprogvidenskabeligt baseret diskurs- og tekstanalyse, eller med andre ord hvordan sproget strukturerer forskellige kommunikative og socialt forankrede opgaver. Ud over grammatik omfatter nøgleordene således semantik, pragmatik, tekstlingvistik, diskurs- og interaktionsanalyse, retorik mv. Mit aktuelle postdoc-projekt befinder sig inden for det retslingvistiske område og drejer sig om den mundtlige interaktion i afhøringer af tiltalte og vidner i danske retssager. Mere snævert grammatisk var mit ph.d.-projekt, hvor jeg undersøgte og videreudviklede inddelingskriterier for ledsætninger i dansk.

Jeg beskæftiger mig til dels også med engelsk sprog og er i øvrigt interesseret i sprogvidenskabelige problemstillinger på tværs af sprog samt teoretisk lingvistik og lingvistisk videnskabsteori. Endelig holder jeg af problemstillinger relateret til bl.a. oversættelse, argumentation og reklamesprog.

Aktuel forskning

Mit igangværende postdoc-projekt har den foreløbige titel The Linguistic Negotiation of Truth in Danish Criminal Trials og går ud på at undersøge dele af den mundtlige interaktion under afhøringer af tiltalte og vidner i danske retssager. Særligt fokuserer jeg på samtaleparternes brug af epistemisk og evidentiel markering, dvs. deres sproglige indikationer af hvor sikre eller usikre de er på deres udsagn.

Projektet indgår som del af en generel indsats for at etablere retslingvistik som et samlet sprogvidenskabeligt forsknings- og studieområde i Danmark. En mere indgående projektbeskrivelse er at finde via:

https://inss.ku.dk/english/research/projects/linguistic_negotiations/

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har erfaring med undervisning i dansk grammatik, pragmatik og interaktionsanalyse (svarende til KU's Dansk sprog 2 og 3) samt med praktisk skrivetræning. Jeg kan i øvrigt undervise og vejlede projektarbejde inden for de fleste af områderne skitseret her på siden.

ID: 17001378