Søren Præstholm

Søren Præstholm

Specialkonsulent

  • Landskabsarkitektur og planlægning - Samfund

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +45 35 33 16 33Mobil: +45 23 80 78 04

Medlem af:

 

Uddannelse

 

2006

Ph.d.-grad fra Københavns Universitet, Institut for Geografi. Afhandling om   landbrugslandskabet under forandring med særlig fokus på nye aktører, tilflyttere, fritidslandbrugere mv. i hovedstadsregionen men med et europæisk perspektiv. Under Ph.d.-forløbet underviser jeg studerende på alle niveauer.

1998

Kandidatgrad i kulturgeograf på Københavns Universitet. Specialet ”Fra produktionslandskab til miljølandskab” handler om ekstensive landbrugsarealer gennem 300 år i et landsogn i Thy.

1994

Bachelor i geografi med projekt om småbiotopudvikling i dansk landskab.

1990-1991

8 måneders højskoleophold på Gerlev Idrætshøjskole.

1988

Matematisk fysisk student fra Ribe Katedralskole.

 

Beskæftigelse

 

2017-

 

2013-

 

2012-2013

Centerleder for Center for Børn og Natur - tværinstitutionelt partnerskab mellem fire undervisnings- og forskningsinstitutioner samt Friluftsrådet. Centeret har endvidere en række store institutioner som associerede partnere. www.boernognatur.dk

Specialkonsulent   med undervisnings-, forsknings- og udviklingsportefølje inden for   natur, friluftsliv, planlægning og landskab. Skovskolen, IGN, KU

Post.doc. ansat i Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen,   Københavns Universitet. Udfører evaluerings- og videnindsamlingsprojekter,  undervisning om planlægning og rammer for friluftsliv, landskab og landskabsudvikling samt arbejder med projektudvikling for Skovskolens fysiske  rammer.

2010-12

Ekstern lektor på Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet.   Underviser i by- og landskabsudvikling, planlægning og landskabsforvaltning,   primært på 1. år som både forelæser, øvelseslærer og ekskursionsguide, vejleder samt eksaminator.

2008-12

Daglig leder af Foreningen Landskabsværkstedet med 3-5 ansatte samt netværk. Udfører rådgivningsopgaver for kommuner, organisationer og virksomheder. Ansvarlig for daglig ledelse, projektledelse, projektudvikling, fundsansøgninger/tilbud og løsning af opgaver.

2003-2004

Perioder udstationeret på Forskningscentret for Skov & Landskab (Miljø- og  Energiministeriet). Arbejder med scenarier for udvikling i Øresundsregionen med særlig fokus på rekreativ planlægning samt opfølgende opgaver på   europæisk forskningsprojekt (se nedenfor).

2001-2008

Ansat som Ph.d.-stipendiat, senere post.doc, på Geografisk Institut, Københavns   Universitet. Laver Ph.d.-afhandling (se ovenfor) og arbejder senere med bl.a.   projekt om kommunalplanlægning med særlig fokus på landskaber og friluftsliv.   Har løbende undervisning af studerende på alle stadier af studiet. Deltager bl.a. i det europæiske netværk (COST-E33) om forest recreation.

1999-2001

Forskningsassistent på Forskningscentret for Skov & Landskab (Miljø- og Energiministeriet). Arbejder primært med større EU-projekt om landdistriktsudvikling og multifunktionel anvendelse og betydning af skove i Europa.

1998-1999

Forskningsassistent på Statens Byggeforskningsinstitut (By- og Boligministeriet). Arbejder med projekter om byøkologi, grønne områder/friarealer og ressourceforbrug i boligområder.

1995-1996

Arbejder et år på fuld tid som projektmedarbejder på Gerlev Idrætshøjskole med   ”Projekt Brugsnatur”, der beskriver scenarier for friluftsliv og nye rekreative anvendelser af marginale landbrugsarealer mellem højskolen og Trelleborg Vikingecenter, Vestjælland.

1988-1995

Diverse forskellige jobs. Fra maskinarbejder til bud på apotek. Under studiet bl.a.   studenterjob på den daværende Kgl. og Veterinære Landbohøjskole samt Geografisk Institut, KU.

 

Civilsamfund og foreningslivet

 

2015-

Ambassadør for Naturmødet

2008-14

I udviklingsforum (fra 2011 blevet bestyrelse) for DGI Karpenhøj. DGI’s   friluftsgård med uddannelse indenfor friluftsaktiviteter.

2005-

Næstformand, og fra 2010 bestyrelsesformand, for Gerlev Idrætshøjskole ved Slagelse. Højskolen er pt. (2011) Danmarks 4. største. Den har en omsætning på op mod 30 mio. og en del projekter, der rækker ud til både lokalsamfund, Danmark og internationalt.

2003-2005

Udpeget af DGI til styregruppen for pilotprojekt Nationalpark Mols Bjerge. Deltager desuden aktivt i arbejdsgruppen for friluftsliv.

1997

Medstifter af Landskabsværkstedet (www.landskab.nu). Formand fra 2004.

1991-1998

Bor på Vesterbro og deltager aktivt i forenings- og kulturarbejdet bl.a. i   byfornyelsen i Skydebanegade, idræts- og byudviklingssatsningen i DGI-Byen og initiativtager til foreningen Salto City

1984-2008

Er gymnastikinstruktør for børn, unge og voksne. Udfører organisationsarbejde   herunder bl.a. opbygning af gymnastik- og idrætsmiljøet i DGI-Storkøbenhavn.

Formidling

Jeg har formidlet forskning både skriftligt som peer reviewed artikler, rapporter, populærvidenskabelige artikler, avisartikler samt undervisningsmateriale, og mundtligt i undervisning, til konferencer og seminarer. Derud har jeg formidlet Landskabsværkstedets faglige arbejde i rapporter, artikler, idéprojekter, foredrag, workshops, hjemmesider, mobilapplikationer, foldere osv.

ID: 32100325