Jakob Waag Villadsen

Jakob Waag Villadsen

Videnskabelig assistent

Aktuel forskning

Mit Ph.D.-projekt, The Institutional Life Course: Children's development through day care, er et fireårigt forskningsprojekt, hvis formål er at undersøge hvilke udviklingsmuligheder, det øgede fokus på læringsproces i landets dagstilbud, skaber for børns psykiske udvikling.  Baggrunden for forskningsprojektet er indførelsen af nationale læreplaner på daginstitutionsområdet i 2004 og det øgede fokus den pædagogiske praksis har på læringsaktiviteter som følge heraf. Optil implementeringen af de nationale læreplaner herskede der en hektisk debat i det pædagogiske miljø omkring introduktion af læringspraksisser på et område der traditionelt havde anset børns lege og selvbestemmelse som praksisbærende værdier, der sikrede barnets trivsel og udvikling. Efter implementeringen syntes denne debat af være forsvundet og de fleste evalueringer af de nationale læreplaner har fokuseret på andre aspekter end de udviklingsmæssige. Der findes således i dag en lang række studier der har undersøgt betydningen af de nationale læreplaner i forhold til den pædagogiske praksis (fx Krejsler, 2012; Jensen, Broström & Hansen, 2010: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, 2008; Danmarks Evalueringsinstitut, 2012), pædagogers fagidentitet (fx Plum, 2012) og offentlig styring (fx Hviid & Plotnikof, 2012), mens betydningen i forhold til børns udvikling stadig er relative underbelyst.

I projektet forsøges dette belyst ud fra konkrete empiriske analyser af 16 børns oplevelse af at deltage i det institutionelle liv: hvordan skaber barnet mening via sin deltagelse i de institutionelle praksisser og hvordan bliver disse meninger meningsfulde for barnet i den konkrete tilværelse barnet lever, har levet og er på vej til at leve.  

Teoretisk ligger projektet i forlængelse af et skift i nyere udviklingspsykologisk forskning, der fremhæver relationen mellem individets udvikling og den kulturelt organiserede omverden hvori barnet lever og udvikler sig (Valsiner 2012, Hedegaard 2012, Rogoff, 2003). Udvikling forsøges således begrebet som en bi-direktionel og vedvarende dynamisk proces mellem individ og sociokulturelle omverden (Valsiner, 1997), hvilket medfører at individet udvikling kun kan begribes i relation til væren-i-verden (Bang, 2008; Hviid & Villadsen 2014). En pointe i denne nyere forskning er at individet ikke udvikler sig i et vakuum, om end udviklingen heller ikke sker udenom individet, da individet til trods for sin indlejrethed i verden, stadig prioriterer og engagerer sig i nogle dele af denne verden, bliver draget og optaget af noget, mens andre dele negligeres. Disse subjektive prioriteter og engagementer som kommer til udtryk i barnets tilværelse, peger ikke bare på hvem og hvad barnet er, men også hvad det er på vej til at blive, da det i et vist omfang fungerer rammesættende for aktualiseringen af de utalige handle og udviklingsmuligheder der findes i individets relation til omverdenen. På baggrund af dette teoretiske perspektiv, forsøger projektet at løse op for den traditionelle forståelse af personlig udvikling og kulturel læring som modsætningsfuldt bevægelse, idet relation mellem disse forsøges begrebet i deres udviklingsmæssige bevægelser gennem individet sociale og kulturelle livsforløb.     

Formålet med projektet er således ikke at betvivle relevansen af det øgede fokus på læring, da evnen til at indgå i læringsaktiviteter i fx skole sammenhæng syntes at være en almen udviklingsbetingelse for børn i dagens Danmark, men derimod at undersøge hvorledes læringsaktiviteterne udspiller sig i den pædagogisk praksis og hvilke muligheder og begrænsninger dette skaber for barnets deltagelse og videre udvikling.

Det konkrete empiriske arbejde finder sted i to af landets kommuner, hvor den pædagogiske praksis og 16 børns institutionelle tilværelse følges over en periode på tre år. Udover at jeg deltager i denne praksis under observationer, vil disse børn og pædagoger også deltage i min forskning, via deres løbende deltagelse i  interview med fokus på deres oplevelser og anticipation af den institutionelle tilværelse.

Primære forskningsområder

  • Udviklingspsykologi
  • Pædagogik og pædagogisk psykologi
  • Kultur og økologisk psykologi
  • Metodologi og epistemologi

Min primære interesse er udviklingspsykologi indenfor en sociokulturel ramme, med særligt fokus på udviklingen af subjektivitet: hvordan subjektivitet opstår, udvikler sig og bevares i individets livsforløb – sammen med andre. Min primære empiriske opmærksomhed er på udviklingspsykologiske fænomener i den tidlige barndom, især i institutionelle sammenhænge, hvor jeg de seneste ti år har arbejde på forskellige niveauer indenfor daginstitutionsområdet.

Ud over mit konkrete forskningsprojekt, er jeg medlem af “European Doctoral Network In Sociocultural Psychology” som er et netværk for Ph.d. studerende i Europa, der mødes tre til fire gange årligt. Udover Ph.d.-studerende består og styres netværket af en række seniorforsker såsom Tania Zittuon (Neuchatel), Alex Gillespie (LSE), Brady Wagoner (AAU) og Pernille Hviid (KU).

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg er medkoordinator for Udviklingspsykologi på Bachelor uddannelsen. Derudover forelæser jeg i SUI  og Udviklingspsykologi.

ID: 97571280