Henning Koch

Henning Koch

Professor emeritus

 

Akademiske grader

 • Dr. jur. (forfatningsret) ved Københavns Universitet
 • 1994.Ph.D. (kriminologi) ved Københavns Universitet
 • 1986.Cand. jur. fra Københavns Universitet, 1974.

Stillinger

 • Leder af det nyoprettede Centre for European Constitutionalization (CEC) ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, siden 1. januar 2008.
 • Adjungeret Professor i Komparativ Ret og Europæisk Forfatningsret ved Universitetet i Bergen (2000-2005).
 • Professor i Forfatningsret ved Københavns Universitet siden 1997.
 • Gæsteprofessor på Centre for Comparative Constitutional Studies ved University of Melbourne og ved Northern Territory University, Darwin, Australia (winter term 1996).

Faglige hverv  (indenfor universitetet)

 • Medlem af Styregruppen for Københavns Universitets Satsningsområde: ”Europa i forandring”, 2005-2008
 • Formand for Det internationale Udvalg ved Det Juridiske Fakultet, 2005-2007.- Fagleder for Processpil ved Det Juridiske Fakultet, 2005-2007
 • Medlem af Styrelsen for Folkeuniversitetet i København siden 1997 (næstformand fra 1999).

Faglige hverv (udenfor universitetet)

 • Det juridiske medlem af Holbergsprisens Fagkomité siden 2004, formand i 2004 og igen i 2009.
 • Medlem af regeringens arbejdsgruppe om udlændinges ophold i Danmark (opfølgning på anbefaling nr. 35 og 36 vedrørende ”demokratifjendtlig adfærd” fra den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse), Integrationsministeriet 2006-2007.
 • Medlem af Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg, Justitsministeriet 1998-2008.
 • Medlem af Justitsministeriets Politikommission, Justitsministeriet 1998-2001.
 • Medlem af Justitsministeriets Udvalg vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester siden 1998.
 • Medlem af bestyrelsen for Det Danske Center for Menneskerettigheder/Institut for Menneskerettigheder 1996-2007.
 • Medlem af bestyrelsen for Kammeradvokatens Legat siden 2001.
 • Rådgiver for diverse folketingsudvalg på lukkede og åbne høringer siden 1994.

Forskning (Der henvises til Københavns Universitets database CURIS)

 • Ph.D-afhandlingen (307 sider) fra 1986 bestod af en række studier af det danske ordenspoliti og dets patruljeringsvirksomhed og –effektivitet med hensyn til at forhindre og efterforske politivedtægtsovertrædelser og mindre alvorlig straffelovskriminalitet.
 • Doktorafhandlingen fra 1994: ”Demokrati, slå til! – Statslig nødret, ordenspoliti og frihedsrettigheder 1932-1945”, (Gyldendal)(593 sider) er den første danske, juridiske fremstilling af undtagelsestilstand og –lovgivning, herunder regeringens og lovgivers tilsidesættelse af forsamlingsfriheden og den personlige frihed (kommunistinterneringen). Bogen indledes med et længere kapitel af sammenlignende karakter omfattende England, Tyskland og Frankrig. Den indgår endvidere som en del af den historiske besættelsestidslitteratur.  Blandt nyere forskningsprojekter er komparative studier over teori og praksis vedrørende konstitutionalisme, d.v.s. domstolenes kontrol med lovgivningsmagtens overholdelse af forfatning og konventioner, i forskellige typer af retssystemer (civil law – common law). Endvidere studier over de europæiske værdier, herunder menneskerettighederne, og deres håndhævelse ved EF-domstolen (Luxembourg) og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Strasbourg).
 • Talrige artikler, primært på dansk (dog en halv snes artikler på engelsk), om en række forskellige emner: kriminologi, politihistorie, den tyske besættelse (1940-1945), det parlamentariske demokrati, folkeafstemninger, domstolsprøvelse, suverænitet, Den Europæiske Union, menneskerettigheder (særligt forsamlingsfriheden, ytringsfriheden og den personlige frihed), politiret, kirkeret, terrorisme m.v.

Undervisning

Siden 1986 afholdelse af forelæsninger samt mundtlige og skriftlige eksaminationer i forfatningsret, primært Grundloven, men tillige dele af EF/EU-retten og Menneskeretten (EMRK). Endvidere undervist en række semestre i det engelsksprogede kursusfag:

 • ”Comparative Constitutional Law”, hvor der undervistes i udvalgte dele af engelsk, tysk og fransk forfatningsret.
 • Gennem en ca. 10-årig periode fagleder ved og underviser på årligt kursus for ph.d-studerende om ”Komparativ ret og retskultur” i samarbejde med Lunds Universitet.

Der henvises i øvrigt til Den Blå Bog.

ID: 4476