Anna Steenberg Gellert

Anna Steenberg Gellert

Lektor

Jeg er lektor ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet. Jeg forsker især inden for disse områder:

 • Ordblindhed
 • Læseudvikling og læseundervisning
 • Ordforrådstilegnelse og ordkendskabsundervisning
 • Læsning og læsevanskeligheder (herunder ordblindhed) hos børn og voksne med dansk som andetsprog
 • Sprog- og læsetestning (herunder dynamisk testning)

Man kan læse mere om mine projekter nedenfor og på min private hjemmeside https://annagellert.com/

 

Aktuel forskning

IGANGVÆRENDE FORSKNINGSPROJEKTER

1. Tidlig opsporing og indsats mod ordblindhed

Projektet har to formål:

(1)  at udvikle, afprøve og dokumentere redskaber til opsporing af elever i risiko for ordblindhed i 2. klasse med henblik på at lukke det nuværende hul i testsystemet mellem Risikotesten for ordblindhed (0.-1. klasse) og Ordblindetesten (fra foråret 3. klasse), og

(2)  at udvikle og afprøve individuelt tilpassede undervisningsforløb til elever i risiko for ordblindhed i 1. klasse – og at dokumentere betydningen af sådanne forløb for elevernes læse- og staveudvikling, motivation og selvopfattelse både på kort og langt sigt.

I projektets hovedundersøgelse følges en stor gruppe elever fra slutningen af 0. til foråret 3. klasse. Som opfølgning på et bekymrende resultat af Risikotesten for ordblindhed deltager elever fra forskellige skoler i individuelt tilpassede undervisningsforløb, som placeres i løbet af 1. klasse og gennemføres i små grupper. Disse undervisningsforløb bygger på den nyeste internationale forskning i tidlig indsats. I hovedundersøgelsen sammenlignes elevernes udbytte af undervisningsforløbene på både kort og langt sigt med udviklingen blandt andre elever i risiko for ordblindhed. Projektet er støttet af Egmont Fonden og forløber over perioden 2020-2025. Det gennemføres under ledelse af lektor Anna Steenberg Gellert i samarbejde med Carsten Elbro, Dorthe Klint Petersen, Ina Borstrøm, Mads Poulsen og Mette Stidsen. Flere detaljer kan ses på hjemmesiden for projektet: https://laes.hum.ku.dk/centerets_forskning/tidlig-opsporing-og-indsats-mod-ordblindhed/ 

2. Udvikling og afprøvning af ordblindetest til elever med begrænset dansk ordforråd

Projektet har til formål at udvikle og afprøve test til afdækning af ordblindhed blandt børn og unge med begrænset dansk ordforråd. Forsknings- og udviklingsprojektet ledes af lektor Anna Steenberg Gellert og gennemføres i samarbejde med videnskabelig assistent Mette Stidsen og professor Carsten Elbro ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet. Projektrapport om den gennemførte udvikling og afprøvning er afleveret til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Børne- og Undervisningsministeriet, men endnu ikke offentliggjort. 

UDVALGTE AFSLUTTEDE FORSKNINGSPROJEKTER 

1. Ordkendskabsundervisning og -testning af skoleelever - en undersøgelse af korttids- og langtidseffekterne af forskellige typer ordkendskabsundervisning

I projektet blev der udviklet to undervisningsprogrammer rettet mod elever med relativt begrænset dansk ordforråd. Begge programmer har til formål at forbedre sådanne elevers ordforråd og lære dem nogle strategier, som de kan bruge til selv at udregne betydningen af nogle af de ukendte ord, de møder i forbindelse med læsning af tekster. Det ene program er morfologisk orienteret, men det andet er kontekst-orienteret. Begge programmer blev afprøvet i små grupper på 5. klassetrin på 13 skoler med en relativt høj andel af elever med dansk som andetsprog. Elevernes ordkendskab og læseforståelse blev testet før, lige efter og igen ca. 10 måneder efter deres deltagelse i undervisningsprogrammerne mhp. at sammenligne elevernes ordkendskabs- og læseudvikling med den tilsvarende udvikling hos elever, der kun deltog i den undervisning, de sædvanligvis fik på deres skole. Undersøgelsen dokumenterede positive korttids- og langtidseffekter af begge undervisningsprogrammerne, som nu er udgivet. Endvidere viste undersøgelsen, at det på basis af nogle få indledende test var muligt at forudsige en relativt stor del af forskellene i elevernes udbytte af det morfologisk orienterede undervisningsprogram.

Projektet blev støttet af Trygfonden og forløb over perioden 2016-2019. Det blev gennemført under ledelse af lektor Anna Steenberg Gellert i samarbejde med Elisabeth Arnbak, Signe Wischmann og Carsten Elbro.

Publikationer:

 • Gellert, A. S. (2023). Predicting children’s long-term knowledge of taught words and transfer words after a morphological vocabulary intervention. Language, Speech and Hearing Services in Schools, 54(2), 472-488.
 • Gellert, A. S., Arnbak, E., Wischmann, S., & Elbro, C. (2021). Morphological intervention for students with limited vocabulary knowledge. Short- and long-term transfer effects. Reading Research Quarterly56(3), 583-601.
 • Gellert, A. S., & Arnbak, E. (2020). Predicting response to vocabulary intervention using dynamic assessment. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 51(4), 1112–1123.
 • Gellert, A. S., Arnbak, E. & Wischmann, S. (2019). To nye undervisningsprogrammer rettet mod elever med begrænset dansk ordforråd – og en undersøgelse af programmernes korttids- og langtidseffekter. Dansk Audiologopædi, 55(4), 4-12.
 • Gellert, A. S., Wischmann, S. & Arnbak, E. (2019). Kontekst-orienteret ordkendskabsundervisning for elever i 5. klasse med begrænset dansk ordforråd. En undersøgelse af korttids- og langtidseffekter. NyS, Nydanske Sprogstudier, 57, 46-79.
 • Arnbak, E., Gellert, A. S. & Wischmann, S. (2019). Morfologisk bevidsthed: et fast track i sprogligt usikre elevers selvstændige ordlæring. Læsepædagogen, 67(4), 4-10.

Man kan læse nærmere om de udgivne undervisningsmaterialer her.

2. Tidlig identifikation af børn i risiko for udvikling af ordafkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed)

Den centrale del af projektet blev gennemført som en langtidsundersøgelse af børn fra børnehaveklasse (2012) til og med slutningen af 2. klasse (2015). Undersøgelsen viste bl.a., at i slutningen af børnehaveklassen var en såkaldt dynamisk test af afkodning den bedste af de anvendte test til at forudsige elevernes ordafkodningsfærdigheder i slutningen af 2. klasse. Dette gjaldt ikke blot for elever med dansk som modersmål, men også for elever med dansk som andetsprog, hvor det ellers ofte er ekstra vanskeligt at vurdere, om de er i risiko for udvikling af ordafkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). I den dynamiske afkodningstest bliver eleven præsenteret for et lille, konstrueret alfabet i form af tre nye symboler med tilhørende sproglyde. Eleven skal i løbet af testen forsøge at lære at læse nye ord (vrøvleord) skrevet med det konstruerede alfabet og kan undervejs få hjælp i form af gentagelser og feedback. Selv når man i forvejen kendte elevernes resultater på den slags test, som man traditionelt bruger til at udpege elever i risiko for udvikling af ordafkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed), bidrog den dynamiske afkodningstest med ekstra forudsigelsesværdi. Undersøgelsen viste altså, at hvis man allerede i slutningen af børnehaveklassen forsøger at udpege de elever, der har størst risiko for at udvise ordafkodningsvanskeligheder i slutningen af 2. klasse, bliver udpegningen mere sikker, hvis man også inddrager elevernes præstationer på den dynamiske afkodningstest.

Resultaterne af langtidsundersøgelsen danner grundlag for anbefalingerne i Vejledning til tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed), som sammen med det tilhørende testmateriale Ordblinderisikotest til elever i slutningen af børnehaveklasse og i løbet af 1. klasse (nu: Risikotest for ordblindhed) stilles til rådighed for skolerne gennem Børne-og Undervisningsministeriet. Alle henvendelser vedr. adgang til og brug af testmaterialet skal rettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Projektet blev ledet af lektor Anna Steenberg Gellert og gennemført i samarbejde med professor Carsten Elbro. Projektet blev igangsat på basis af en forskningsbevilling fra Trygfonden og desuden støttet økonomisk af Undervisningsministeriet samt Socialstyrelsen (Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri). 

Publikationer:

3. Identifikation af ordblinde voksne med dansk som andetsprog

Det kan være vanskeligt at vurdere, om læse- og stavevanskeligheder hos en voksen med dansk som andetsprog alene skyldes generelle vanskeligheder med det danske sprog, eller om der faktisk derudover også er tale om ordblindhed. Et materiale er derfor blevet udviklet mhp. at forbedre mulighederne for at identificere ordblinde voksne med dansk som andetsprog. Materialet inkluderer bl.a. en dynamisk ordblindetest (DOT). At testen er dynamisk, betyder, at det er den voksnes potentiale for at lære at læse, der testes, og at den voksne undervejs får hjælp til og feedback på sin løsning af testopgaverne. For at forhindre, at det først og fremmest er forskelle i de voksnes generelle dansksproglige færdigheder, der fører til forskelle i resultaterne på testen, er instruktionerne til DOT desuden nonverbale. Projektet blev finansieret af Undervisningsministeriet, som også stiller testen til rådighed for landets voksenuddannelsescentre. Alle henvendelser vedr. adgang til og brug af testmateriale skal rettes til Undervisningsministeriet.

Publikationer:

 • Elbro, C., Daugaard, H. T. & Gellert, A. S. (2012). Dyslexia in a second language? A dynamic test of reading acquisition may provide a fair answer. Annals of Dyslexia, 62(3), 172-185.
 • Daugaard, H.T., Elbro, C. & Gellert, A.S. (2011). Rapport om udvikling og afprøvning af ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog. København: Undervisningsministeriet. (pdf)
 • Gellert, A.S. (2009). Identifikation og undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog – en faglig og pædagogisk udfordring. København: Undervisningsministeriet. (pdf)

4. Udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne

Anna Steenberg Gellert har stået for udvikling og afprøvning af bl.a. Vejledende Læsetest for Voksne, som er udsendt af Undervisningsministeriet og bruges bl.a. på VUC, AMU og FGU. Alle henvendelser vedr. adgang til og brug af testmateriale skal rettes til Undervisningsministeriet.

Publikationer:

5. Kan dynamiske ordtilegnelsestest forudsige børns ordforrådsudvikling over tid?

En afsluttet langtidsundersøgelse af 90 skoleelever viste, at resultaterne på en dynamisk test af tilegnelse af nye ord kunne bidrage til at forudsige elevernes senere udvikling i produktivt og især receptivt ordforråd målt med traditionelle test. Projektet blev finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK).

 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2013). Do experimental measures of word learning predict vocabulary development over time? A study of children from Grade 3 to 4. Learning and Individual Differences, 26, 1-8.

6. Kan læsehastighedsfremgang under gentagen læsning forudsige børns læseudvikling over tid?

En afsluttet langtidsundersøgelse af 81 skoleelever viste, at individuelle forskelle i læsehastighedsfremgang under gentagen læsning af den samme tekst kunne bidrage til at forudsige elevernes senere læsehastighedsudvikling. Projektet blev finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK).

 • Gellert, A. S. (2014). Does repeated reading predict reading development over time? A study of children from Grade 3 to 4. Scandinavian Journal of Psychology, 55(4), 303-310.

7. Faglig læsning og fagligt ordforråd

 • Gellert, A. S. (2008). Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse. Viden om Læsning4, 1-8. 
 • Gellert, A. (2003). Ordkendskab og læseforståelse. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning40(1), 55-70.
 • Gellert, A. (1999). Hvordan kan man forudsige forskelle i elevers læseforståelse af faglige uddannelsestekster? Psykologisk Pædagogisk Rådgivning36(5-6), 395-418.

Primære forskningsområder

Læseudvikling, læsevanskeligheder, ordblindhed, ordforrådstilegnelse, andetsprogstilegnelse, sprog- og læsetestning, dynamisk testning

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har tidligere undervist på følgende kurser:

 • Sprogtestning (Audiologopædi, KU)
 • Dynamisk testning (Audiologopædi, KU)
 • Læsning og læseundervisning (Dansk, KU)
 • Læsning og læsevanskeligheder (Logopædi, SDU)
 • Skriftsproglige færdigheder (Audiologopædi, KU)

ID: 10016