Prisopgaver 2019 – Københavns Universitet

  

Prisopgaver for 2019

Udskrevet ved årsfesten den 16. november 2018

Besvarelserne skal indleveres til dekan-/ledelsessekretariatet på det pågældende fakultet senest

onsdag den 15. januar 2020 klokken 12.00.

Tildeling af medaljer finder sted ved årsfesten fredag den 20. november 2020.

Prisopgaver 2019 fordelt på fakultet

Det Humanistiske Fakultet

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

  1. Hvad er der galt med tyskundervisningen i Danmark? En diagnose og et koncept til en elektronisk støttet systematisk sprogundervisning.
  2. Fornyelse af grammatikbeskrivelse og -indlæring inden for fremmedsprog. Hvordan kan den effektiviseres på især det præuniversitære niveau?
  3. Narrativ teori og receptionsteori. Der ønskes en undersøgelse af metafiktion i videospil.

Der ønskes en redegørelse for den tyske sociologis indflydelse på danske samfundsdebatter.

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Religionssociologi og AMIS (Centre for Advanced Migration Studies) i samarbejde
Med udgangspunkt i eget indsamlet materiale ønskes en undersøgelse af, hvordan religion og religiøse rettigheder håndteres af både myndigheder og migranter i en selvvalgt del af det europæiske asylsystem.
Kontaktperson: Margit Warburg og Birgitte Schepelern Johansen.

Mellemøstens sprog og samfund, arabisk, hebraisk, persisk og tyrkisk – litteratur
Der ønskes en undersøgelse af et udvalgt litterært område i de mellemøstlige litteraturer, hvor undersøgelsen sætter kritisk fokus på genrer og genredefinitioner.
Kontaktperson: Claus Valling Pedersen

Islamiske studier
Der ønskes en analyse af en udvalgt bog i al-Ghazzalis Ihya Ulum ad-Din samt en undersøgelse af dens reception i den moderne muslimske verden.
Kontaktperson: Jakob Skovgaard-Petersen

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Center for kønsforskning
Der ønskes en undersøgelse af affekt, køn og kropslighed som tema i nyere dansk litteratur.
Kontaktperson: Mons Bissenbakker

Dansk som andetsprog og AMIS (Centre for Advanced Migration Studies) i samarbejde
Der ønskes en empirisk baseret analyse af sproglige møder, i hvilke der indgår brug af tolk. Der kan inddrages både verbale og non-verbale aspekter, ligesom der kan fokuseres på lingvistiske, sociolingvistiske og samtaleanalytiske træk. Besvarelsen skal desuden forholde det sproglige møde mellem tolk, tolkebruger og borger til en bredere diskussion af sprog og sproglige ressourcer i det danske samfund i en tid præget af globalisering.
Kontaktperson: Martha Sif Karrebæk og Marta Kirilova

Roots of Europe
Der ønskes en arkæolingvistisk undersøgelse af et selvvalgt semantisk felt inden for det indoeuropæiske grundsprog eller et eller flere indoeuropæiske enkeltsprog.

Kontaktperson: Birgit Rasmussen

 

Sprogforandringscentret/LANCHART Centre, projektet Danske Stemmer i USA og Argentina

  • Possessivfraser i argentinadansk, amerikadansk og danmarksdansk. Kontaktperson: Karoline Kühl

  • Projektet ”Danske Stemmer i USA og Argentina” har opbygget ‘Corpus of American Danish’, der indeholder dansk talesprog talt af danske emigranter og deres efterkommere i USA, Canada og Argentina. Med udgangspunkt i dette korpus ønskes der en empirisk undersøgelse af, hvordan possessivfraserne i argentinadansk og amerikadansk har udviklet sig under indflydelse af henholdsvis spansk (analytiske possessiver, fx la revista de Juan ’Juans blad’) og engelsk (analytiske og syntetiske possessiver the colour of the car vs. John’s book). Undersøgelsen skal holde resultaterne op mod dansk talesprog, som det er repræsenteret i LANCHART-korpusset.

  • Diskursord i argentinadansk, amerikadansk og danmarksdansk, en sammenlignende undersøgelse.Kontaktperson: Karoline Kühl
  • Projektet ”Danske Stemmer i USA og Argentina” har opbygget ‘Corpus of American Danish’, der indeholder dansk talesprog talt af danske emigranter og deres efterkommere i USA, Canada og Argentina. Med udgangspunkt i dette korpus ønskes en empirisk undersøgelse af brugen af danske og henholdsvis spanske og engelske diskursord (fx , efterhængt ikke sandt?, bueno, you see osv.) i argentinadansk, amerikadansk og dansk talesprog. Sidstnævnte kan tage udgangspunkt i LANCHART-korpusset, som omfatter moderne dansk talesprog.

Saxo Instituttet

Europæisk etnologi
De digitale hverdagsliv. Der ønskes en undersøgelse af, hvordan digitale teknologier og medier er med til at forme hverdagslivet på nye måder, fx blandt børnefamilier, unge eller ældre.

Etnologi og AMIS (Centre for Migration Studies) i samarbejde
DIGINAUTS. Der ønskes en undersøgelse af, hvordan flygtninges digitale praksisser potentielt udfordrer vante forståelser af migration og det europæiske grænsesystem, og hvordan disse praksisser kan redefinere de digitale platforme.

Græsk og latin
Der ønskes en undersøgelse af den sproglige gengivelse af sansninger (f.eks. auditive eller visuelle) inden for en afgrænset periode eller genre i antik litteratur.

Institut for Medier Erkendelse og Formidling

Filosofi
Hvorfor er paternalisme moralsk problematisk? Opgaven skal indeholde et systematisk review af den for spørgsmålet om paternalisme relevante litteratur post 1960 og udvikle en ramme, hvori de forskellige filosofiske problemer, der er rejst vedrørende paternalisme, kan indplaceres. Prisopgaven kan fokusere på litteratur indenfor normativ etik, politisk filosofi, eller begge.

Retorik
Der ønskes en begrebsorienteret retorisk undersøgelse og kritik af nationalisme som tema i dansk politik i en nærmere afgrænset periode.

Det Juridiske Fakultet

Retsvidenskab A: Mistænktes, sigtedes og tiltaltes retsstilling i sager om banderelateret kriminalitet og terrorisme

Som led i bekæmpelsen af banderelateret kriminalitet og terrorisme er der gennem de seneste årtier vedtaget et stort antal ændringer i straffeloven (bl.a. om forhold med tilknytning til terrorisme og om strafskærpelser) og i retsplejeloven (bl.a. om indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation, dataaflæsning mv., hemmelig ransagning, begrænsninger i adgangen til aktindsigt og om kommunikationen mellem forsvarer og klient). Der ønskes en redegørelse for udvalgte væsentlige elementer i denne retsudvikling med henblik på at analysere, hvordan lovændringerne har påvirket de mistænktes, sigtedes og tiltaltes retsstilling i forhold til de grundlæggende retsprincipper, som iagttages på andre områder. I analysen vil det være nærliggende at inddrage komparative studier af andre landes retsordener.
Kontaktperson: Professor Jørn Vestergaard, jorn.vestergaard@jur.ku.dk 

Retsvidenskab B: Selskabets interesse
Lovgivningen betragter kapitalselskabet som en juridisk og økonomisk selvstændig person med egen formue. Samtidig anerkendes kapitalejernes ultimative ledelsesret over selskabet, som den udøves på generalforsamlingen. Retten til at disponere afgrænses dog af hensynet til selskabets interesse, jf. SL §§ 86 og 131 om inhabilitet, SL § 136 om tegningsret og SL § 207 om selvfinansiering. Dette hensyn antages at udgøre et selskabsretligt princip, som også må respekteres ved dispositioner foretaget på vegne af kapitalselskabet. Princippets indhold og rækkevidde er dog uklart, bl.a. over for princippet om lige ret for kapitalandele (SL § 45) og generalklausulerne i SL §§ 108 og 127. Det kan også være vanskeligt at forene med det retsøkonomiske synspunkt, at kapitalselskaber har til formål at profitmaksimere. Man kan dernæst overveje, hvordan selskabets interesse stemmer med den interesse, som andre med tilknytning til kapitalselskabet, har (f.eks. nuværende eller fremtidige kapitalejere, medarbejdere eller mere almene samfundshensyn), og om interessen afhænger af kapitalselskabets finansielle situation. Der ønskes på den baggrund en analyse af begrebet selskabets interesse og den funktion, som begrebet har i afgrænsningen af de selskabsretlige aktørers kompetence til at disponere på vegne af kapitalselskabet.
Kontaktperson: Professor Jesper Lau Hansen, jesper.lau.hansen@jur.ku.dk

Retsvidenskab C: Præceptivitet og ugyldighed i erhvervsforhold
De seneste års retsudvikling har i stigende grad gjort det muligt for erhvervsdrivende at gøre indholdsmangler gældende som ugyldighedsgrund i kommercielle aftaleforhold. Talrige domme har helt eller delvis frigjort den erhvervsdrivende aftalepart medhold fra aftalepligter, enten i medfør af generalklausulen i aftalelovens § 36, efter en indskrænkende fortolkning eller efter de dommerskabte regler om bristende forudsætninger. Der er ligeledes indført flere lovregler, fx om handelsagentur og erhvervslejemål, der giver erhvervsdrivende beskyttelsespræceptiv beskyttelse mod bestemte vilkår mv. i kommercielle aftaleforhold. Hertil kommer betydningen af, at konkurrenceretlige regler bl.a. sanktioneres med ugyldighed. Med udgangspunkt i en afgrænsning af, hvad der kendetegner erhvervsvirksomhed, ønskes analyse af, hvordan gældende dansk ret beskytter forskellige typer af erhvervsdrivende aftaleparter mod følgerne af deres egne dispositioner. Redegørelsen bør følges op af en retspolitisk vurdering af konsekvenserne af at udvide denne beskyttelse inden for udvalgte retsområder.
Kontaktperson: Professor Mads Bryde Andersen, mads.bryde.andersen@jur.ku.dk

Retsvidenskab D: Hvem råder over afdødes personoplysninger?
Ifølge § 2, stk. 5, i den netop gennemførte databeskyttelseslov finder loven og databeskyttelsesforordningen anvendelse på oplysninger om afdøde personer i 10 år efter vedkommendes død. Hverken loven eller forordningen tager imidlertid stilling til, i hvilket omfang nærtstående eller andre kan varetage den afdødes rettigheder, herunder om nærtstående kan få adgang til den afdødes personoplysninger eller indsigt i behandlingen af dem, om forholdet mellem den afdøde og de nærtstående kan have betydning for besvarelsen, og om det har betydning, at oplysningerne om den afdøde også kan rumme oplysninger om andre. Det har bl.a. været diskuteret, om nærtstående kan få adgang til en afdød persons profil på sociale medier, hvilket også kan give adgang til oplysninger om tredjeparter. Den tyske forbundshøjesteret har i en dom af 12. juli 2018 (Sag nr. III ZR 183/17) antaget, at forældrene havde krav på adgang til en afdød datters Facebook-profil. EU-domstolen har endnu ikke taget stilling til spørgsmålet, der berører en række meget forskelligartede retsområder, herunder arveret, kontraktsret og persondataret. Der ønskes på den baggrund en analyse af problemstillingen om afdødes personoplysninger efter dansk ret med inddragelse af retsstillingen på området i sammenlignelige jurisdiktioner.
Kontaktperson: Professor Henrik Udsen, henrik.udsen@jur.ku.dk

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Katalytiske og selvpromoverede glykosyleringer
Grundet glykosyleringsreaktionens vigtighed i medicinalkemi, er der igennem tiden udviklet utallige metoder til dannelsen af glykosidbindinger. Flere populære metoder involverer tilsætning af adskillige ækvivalenter korrosive eller miljøskadelige reagenser, hvilket begrænser potentialet af disse. Derfor er der efterspørgsel for mere miljø- og industrivenlige, katalytiske såvel som selvpromoverede glykosyleringsmetoder. Denne prisopgave skal så vidt muligt præsentere egne eksperimentelle data og diskutere begrænsninger/muligheder i de nuværende metoder.
Kontakt: Christian Marcus Pedersen, Kemisk Institut, cmp@chem.ku.dk, mob: 40 18 55 76

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Institut for Statskundskab

  1. Hvad er vor tids største udfordring til demokratiet, og hvad bør svaret til denne udfordring være?

  2. En komparativ analyse af den førte arbejdsmarkedspolitik i to eller flere europæiske lande siden finanskrisen.

  3. Der ønskes en analyse af et vigtigt forvaltningsspørgsmål med brug af (politisk) psykologisk teori og eksperimentelle metoder, der sammen bidrager med ny viden til feltet behavioral public administration.

Institut for Psykologi

Der ønskes en videnskabsteoretisk analyse af psykologiens aktuelle og mulige anvendelse af subjektmodeller. Der kan inddrages historiske tematiseringer (fylogenese, ontogenese eller/og sociogenese).

Sociologisk Institut

Der ønskes en analyse, der demonstrerer og kritisk diskuterer mulighed og begrænsninger i ’nye’ digitale datatypers anvendelighed indenfor et selvvalgt sociologisk emneområde. 

Kontakt: Specialkonsulent Maria Fjallstein Hinnerup mjf@samf.ku.dk, tlf. 3532 3539

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Der ønskes en undersøgelse af, hvilken rolle øget digitalisering og ændret brug af data kommer til at spille for fremtidens sundhed?

Kontakt: prisopgaver@sund.ku.dk

Det Teologiske Fakultet

Afdeling for Bibelsk Eksegese
Under inddragelse af nyere teorier og metoder ønskes der en undersøgelse af kroppens betydning i udvalgte tekster fra GT, NT og/eller Koranen.
Vejleder: Professor MSO Thomas Hoffmann, lektor Anne Katrine de Hemmer Gudme eller lektor Gitte Buch-Hansen

Afdeling for Kirkehistorie
D.G. Monrad og det 19. århundredes teologi og kirkeliv i Danmark
Vejleder: Lektor Anders Holm

Afdeling for Systematisk Teologi
Skam og skyld i systematisk-teologisk perspektiv.
Vejleder: Lektor Christine Svinth-Værge Põder