Prisopgaver 2018 – Københavns Universitet

Prisopgaver 2018

  
Prisopgaver for 2018

Udskrevet ved årsfesten den 17. november 2017

Besvarelserne skal være det pågældende fakultet i hænde senest
tirsdag den 15. januar 2019 kl. 12.00.

Tildeling af medaljer finder sted ved årsfesten fredag den 8. november 2019.

Prisopgaver 2018 fordelt på fakulteter:

Det Humanistiske Fakultet

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Tyske arbejdstagere i Danmark – deres situation og rolle på det danske arbejdsmarked.

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Dansk som fremmed- og andetsprog:
Med udgangspunkt i strategien Arbejdsmarkedsrettet Dansk ønskes der en analyse af de udfordringer som tilrettelæggelsen af danskundervisningen giver nyankomne til Danmark.

Sproglærergruppen:

1. Med udgangspunkt i korpus over ’Hverdagens skriftsprog’  ønskes en redegørelse for variationen i moderne dansk skriftsprog, gerne baseret på supplerende indsamling og analyse af tekstgenrer som enten slet ikke er, eller ikke er så godt, repræsenteret i det foreliggende korpus.

2. Der ønskes en undersøgelse af dansk sprog, der inddrager et økonomisk perspektiv. Der kan fokuseres på dansk som et objekt med markedsværdi, et objekt, der sælges, et objekt der investeres i, et objekt, der bruges i værdiskabelsesprocesser, et objekt, der er nødvendigt (eller ej) for at blive arbejdstager. Der kan også tænkes andre områder og problemstillinger. Prisopgaven kan skrives inden for dansk sprog såvel som dansk som andetsprog.

Forskergruppen Tværmedialitet og mediekultur:
Den nordiske tv-serie & tværmedialitet. Der ønskes en analyse af tværmedialitetens betydning og funktion for en nordisk tv-serie i den danske mediekultur, med særlig vægt på de sociale mediers rolle. Besvarelsen kan have form af en teoretisk funderet analyse eller en empirisk undersøgelse.

CIRCD:

1. Der ønskes en analyse af selvforståelse og rådgivningspraksis blandt både nyuddannede og erfarne kommunikationsrådgivere med henblik på at besvare spørgsmålet: Hvordan agerer den gode og effektive kommunikationsrådgiver?

2. Der ønskes en undersøgelse af nyeste kommunikationsteknologier såsom telepresencerobotter og virtual reality-briller ud fra arbejdsmæssigt perspektiv på værktøjernes samarbejdspotentiale. Hvordan påvirker det fx den personlige relation, når professionelle interagerer via telepresencerobot? Der ønskes bl.a. en mikroanalyse af interaktionen mellem professionelle, der mødes fra forskellige lokationer via nyeste, mobile kommunikationsteknologi.

Indoeuropæisk:
Der ønskes en undersøgelse af et uafklaret historisk-fonologisk emne inden for en eller flere grene af den indoeuropæiske sprogfamilie set i sammenhæng med den morfologiske analyse af det dertil hørende materiale.

Forskergruppen Tekstvidenskab:
Der ønskes en karakteristik af og editionsfilologisk redegørelse for Frederik Sneedorffs breve fra 'en dansk Reisende' i Europa (1791-92) med henblik på en kritisk og kommenteret ny udgave.

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Arabisk/Tyrkisk
En dansk islamisk prædiken-tradition? Der ønskes en analyse og diskussion af arabiske eller tyrkiske prædikener i udvalgte danske moskéer.
Vejleder: Professor Jakob Skovgaard-Petersen

Religionssociologi:
Der ønskes en undersøgelse af konstruktionen af autoritet i en eller flere udvalgte danske moskéer.
Vejleder: Lektor Brian Jacobsen

Saxo instituttet

Etnologi:
Personalized Medicine/ personlig medicin:
Der ønskes en etnologisk analyse og diskussion af de udfordringer og perspektiver, der følger med den aktuelle fokusering på og investering i ’Personalized medicine’/personlig medicin. Opgaven kan forme sig som en kulturteoretisk analyse og diskussion af relaterede begreber som fx personbegrebet og ansvar, og/eller opgaven kan inddrage og analysere etnografisk materiale.

Klimaet i hverdagen
Der ønskes en etnologisk analyse af måder at håndtere klimarelaterede spørgsmål og forandringer i hverdagslivets praksisformer, fx indenfor områderne beklædning og mode, bolig og/eller husholdning eller produktion og naturressourcer. Analysen kan baseres på etnografisk materiale og kan inddrage nutidige såvel som kulturhistoriske perspektiver.

Græsk:
Kvindeskildringer hos Homer
Der ønskes en narratologisk analyse af kvindeskildringer i Homers Odyssee og/eller Iliade.

Latin
Performance-aspekter i latinsk poesi
Der ønskes en analyse af komplekset digter-opførelse-publikum-æstetik-historisk/social kontekst inden for en nærmere bestemt periode eller genre af latinsk digtning.

Det Juridiske Fakultet

Retsvidenskab A:
Procesordningen ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har stor betydning for retsudviklingen i medlemsstaterne. Men hvor EMD’s praksis er genstand for omfattende forskning, er forskningen om EMD’s sagsbehandling mere begrænset. Med udgangspunkt i et retssikkerhedsperspektiv ønskes en undersøgelse af, hvordan sagsbehandlingen ved EMD adskiller sig fra sagsbehandlingen ved andre nationale og internationale domstole, og herunder hvordan disse forskelligheder kan tænkes at påvirke retsanvendelsen.
Kontaktpersoner: Professorerne Mikael Rask Madsen (mikael.madsen@jur.ku.dk) og Mads Bryde Andersen (mads.bryde.andersen@jur.ku.dk)

Retsvidenskab B:
Præjudikatets betydning som retskilde i formueretten
En stor del af dansk og nordisk formueret bygger på uskrevne retsgrundsætninger, som lejlighedsvis bekræftes i domstols¬praksis. Navnlig efter at Højesteret har indtaget rollen som præjudikatdomstol, har præjudikatet fået en stigende betydning også i formueretten.  Der ønskes en undersøgelse af præjudikatets rolle som retskilde i dansk formueret. Undersøgelsen kan med fordel afgrænses, så den inddrager det nordiske retsfællesskab.
Kontaktperson: Professor Mads Bryde Andersen (mads.bryde.andersen@jur.ku.dk)

Retsvidenskab C:
Kriminalisering af foreningsvirksomhed og foreningsmedlemskab
Med udgangspunkt i en retlig analyse af foreningsbegrebet ønskes en undersøgelse af samspillet mellem foreningsfriheden, reglerne om opløsning af ulovlige foreninger og kriminalisering af foreningsmedlemskab. Undersøgelsen kan begrænses til f.eks. at angå betingelserne for at kriminalisere bestemte foreningsrelaterede aktiviteter eller til spørgsmål om straffastsættelsen.
Kontaktperson: Lektor Trine Baumbach (trine.baumbach@jur.ku.dk)

Retsvidenskab D:
Ret og solidaritet i internationale relationer
Solidaritet holder forskellige former for fællesskaber, herunder stater og grupper af stater, sammen. Dette sammenhold sikres igennem forskelligartede retsregler, f.eks. i EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder og i Lissabontraktaten. En række aktuelle begivenheder (herunder migrationen, de økonomiske kriser og Brexit) har på det seneste udfordret solidaritetstanken. Dermed opstår spørgsmålet, om – og i givet fald hvordan – retssystemet kan reagere herpå. Besvarelsen kan enten angribes retspolitisk eller med fokus på muligheden for understøtte solidaritetstanken i retsanvendelsen, herunder ved fortolkningen af reglerne om fri bevægelighed og i udmøntningen af kapitlet om solidaritet i EU-Charteret.
Kontaktpersoner: Professorerne Helle Krunke (helle.krunke@jur.ku.dk), Ulla Neergaard (ulla.neergaard@jur.ku.dk) og Hanne Petersen (hanne.petersen@jur.ku.dk)

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

1.  Forudsigelse af konkurstruede landbrug i Danmark
I de seneste år har mange danske landbrug været i økonomiske vanskeligheder, hvor visse kilder hævder at op mod 1/3 af landbrugene har været konkurstruede. Der ønskes en analyse af forskellene mellem de landbrugsbedrifter i Danmark der er konkurstruede, og dem der ikke er, med henblik på at identificere konkursindikatorer for individuelle bedrifter af en given type (for eksempel mælkeproducenter).
Kontaktperson: Professor Mette Asmild, meas@ifro.ku.dk

Kemisk Institut

1. Nitrilers atmosfærekemi – mere klimavenlige kemiske forbindelser
I alle teknologier hvor kemiske forbindelser med drivhuseffekt emitteres til atmosfæren er man interesseret i at finde mere klimavenlige alternativer. Nitriler kan være en grupper af mere klimavenlige stoffer. Før storskala produktion er det imidlertid nødvendig at undersøge disser stoffers atmosfærekemi. Denne prisopgave skal præsentere egne data (hvis muligt) og diskutere begrænsninger i det nuværende arbejde og målet for fremtidigt arbejde indenfor emnet.

2. Ikke-ergodisk dirigering af fotofysik: intersystem crossing i bithiophener og internal conversion i halomethan radikalkationer
Ikke-statistisk fordeling af den indre energi er et karakteristisk fænomen for fotoinducerede processer der forløber på femtosekund tidsskalaen. Det har tidligere været fremført at kernebevægelserne umiddelbart efter lysabsorption bestemmer hvilke elektronisk flader der kobler og hvor effektiv denne kobling er. Opgaven skal opklare hvor vigtige disse effekter er for overgange mellem singler og triplet tilstande og i mellem dublet tilstande. Arbejdet skal være eksperimentelt forankret og skal understøttes af teori.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Institut for Psykologi

Der ønskes en teoretisk eller empirisk undersøgelse af en selvvalgt visuel funktion eller opmærksomhedsproces. Prisopgaven kan inddrage både kognitive og neuropsykologiske perspektiver, herunder kliniske aspekter.

Opgaven vejledes inden for forskergruppen Kognition og Klinisk Neuropsykologi.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Lægemiddelmetabolisme og udvikling af CNS-aktive stoffer
Lægemiddelmetabolisme associeres primært med enzymatiske processer i leveren. Inden for det seneste 10 år har det dog vist sig, at lægemiddelmetabolisme andre steder i organismen også spiller en rolle, fx ved udvikling af CNS-aktive lægemiddelstoffer, og derfor bør tages i betragtning ved udvikling af nye eller forbedrede CNS-aktive lægemidler. Der ønskes en belysning af sammenhængen mellem enzymer og transportere, som er relevante i CNS-sammenhæng. Der ønskes også en vurdering af, hvordan disse enzymer og transportere eventuelt kan reguleres med henblik på at opnå en forbedret terapeutisk effekt, dvs. ved primært at reducere eventuelle risici. Der ønskes en besvarelse ved kritisk litteraturgennemgang med konkrete forslag til, hvordan man kan sikre, at overvejelse omkring lægemiddelmetabolisme inddrages i de tidlige faser af lægemiddeludviklingen.
Vejleder: Professor Flemming Steen Jørgensen (fsj@sund.ku.dk)

Oral sundhedsstatus og tandbehandlingsbehov hos ældre i Danmark i de kommende årtier
I en del år fremover vil antallet af ældre i Danmark vokse. Andelen af ældre med egne tænder vil samtidig være stigende. Da en lang række risikofaktorer for at kompromittere tandsundheden er associeret med alder, forventes det, at behovet for tandbehandling blandt de ældre vil vokse betydeligt i fremtiden. I denne prisopgave ønskes en beskrivelse af udviklingen af ældre i Danmark og en beskrivelse af, hvorledes behovet for tandbehandling må forventes at udvikles i de kommende årtier. I besvarelsen skal der redegøres for de udfordringer, som de selvhjulpne ældre udgør, samt hvorledes det forholder sig med de svagere grupper af ældre, herunder også de svageste institutionaliserede. Denne viden skal bruges til at beskrive de udfordringer, som det etablerede tandplejetilbud står overfor. Afslutningsvis ønskes et kvalificeret bud på, hvorledes man i Danmark de næste par årtier kan udvikle tandplejetilbuddet, så det sikre de ældres behov for tandpleje, så de kan bevare velfungerende og symptomfri tænder hele livet. Der ønskes en besvarelse ved kritisk litteraturgennemgang eventuelt suppleret med egne studier.
Vejleder: Skoleleder Bo Danielsen (bda@sund.ku.dk)

Saliva som diagnostisk redskab
I denne prisopgave ønskes en redegørelse for sammenhængen mellem målinger af indholdet i saliva og psykologiske parametre hos patienter med primært Sjögrens-syndrom. Specielt ønskes fokuseret på, i hvilken grad personlighedsforstyrrelser er relateret til stress, angst samt depression, eller om dette samt de forbundne kognitive forstyrrelser og nedsat livskvalitet overvejende forekommer sekundært til sygdommen. Redegørelsen skal suppleres med en undersøgelse af sammenhængen mellem måling af niveauet af kendte stoffer i helspyt og forskellige personlighedstræk, angst og depression hos patienter med primært Sjögrens syndrom. Der ønskes en besvarelse ved kritisk litteraturgennemgang eventuelt suppleret med egen studier.
Vejleder: Professor Anne Marie Lynge Pedersen (amlp@sund.ku.dk)

Til toppen

Det Teologiske Fakultet

Afdeling for Bibelsk Eksegese
En forskningshistorisk gennemgang og kritisk vurdering af moderne teorier (fra det 18. årh. til i dag) om Koranens forhold til tidlige kristne tekster og miljøer.
Vejleder: Professor mso Thomas Hoffmann

Afdeling for Kirkehistorie
En undersøgelse af Enevold Ewalds (1696-1754) teologi og dens historiske kontekst på baggrund af hans prædikener.
Vejleder: Lektor Sven Rune Havsteen

Afdeling for Systematisk Teologi
Bønnens teologi.
Vejleder: Professor mso Claudia Welz

Til toppen