wjp608 wjp608

wjp608 wjp608

Ekstern lektor

Aktuel forskning

Retlig regulering af forældre-barn relationer uden for det traditionelle kernefamilieformat

Retlig regulering af personlige relationer har en lang tradition for at være af ekskluderende og diskriminerende karakter, og tidligere blev alle relationer, der faldt uden for det heteroseksuelle ægteskab ekskluderet. Dette udgangspunkt er gradvist blevet modificeret af ligestillingen mellem ægte og uægte børn, den stigende accept af 'ugift samliv' og senest den tiltagende inklusion af relationer mellem par af samme køn. Det er dog i den juridiske litteratur blevet påpeget, at relationsreguleringen stadig hviler på et traditionelt kernefamilieformat med indbyggede kønsstereotype formodninger. Personer der danner relationer uden for rammerne af en kernefamilie i snæver forstand risikerer derfor fortsat at lide et rettighedstab. På den baggrund undersøger jeg i ph.d.-afhandlingen, hvordan retten håndterer ikke-traditionelle forældre-barn relationer såsom sammenbragte familierelationer, surrogatmoderskab, enlige forældre, transkønnede forældre mv. Afhandlingens hovedperspektiv er relationsretligt med fokus på relationer i ordets bredeste forstand. Først  belyser jeg retsstillingen for personer, der indgår i ikke-traditionelle forældre-barn relationer. Derefter undersøger jeg, om den retlige regulering af forældre-barn relationer stemmer overens med forbuddet mod diskrimination. Afhandlingen har til formål at belyse, i hvilket omfang den retlige regulering af forældre-barn relationer stadig er konstrueret omkring et ekskluderende kernefamilieformat.

Undervisning og vejledning

Socialret- børn og unges sociale rettigheder

Diskriminerings- og ligestillingsret

ID: 51144572