KU's Stjerneprogram for interdisciplinær forskning

18 projekter har i januar 2013 fået en bevilling fra Københavns Universitets Stjerneprogram for Interdisciplinær Forskning. Stjerneprogrammet har uddelt næsten en halv milliard kroner til at styrke det tværgående samarbejde på universitetet.

Forskningsprojekterne er blevet udvalgt af et internationalt bedømmelsespanel.

I foråret 2016 blev både projekterne og Stjerneprogrammet som virkemiddel midtvejsevalueret af et international panel af forskere under ledelse af vicepræsident i ERC, Klaus Bock. Læs midtvejsevalueringen af Stjerneprogrammet for Interdisciplinær Forskning (pdf).


Living with Statins – High Cholesterol values in the blood: A Social, Medical and Personal Perspective

Mere end en halv million danskere tager kolesterolsænkende medicin for at bevare et godt helbred og undgå hjerte-kar-sygdomme. Der er imidlertid tegn på, at anvendelsen af denne medicin har alvorlige bivirkninger, herunder muskelcelledød i skelettet, muskelsmerter og dårligere kondition. Projektet vil undersøge de biologiske konsekvenser af behandling med kolesterolsænkende lægemidler, folks opfattelse af sygdomsrisici samt den måde, folk evner at leve med risikoen på.

Projektleder: Professor Flemming Dela
Involverede fakulteter: SUND, SAMF, HUM

 » Læs mere om LIFESTAT - Living with statins


Attention to Dopamine: From Psychological Functions to Molecular Mechanisms

Opmærksomhed er afgørende for vores evne til kun at udvælge de vigtigste informationer til bevidst opfattelse. Visuel opmærksomhed kan præcist måles i psykologiske tests, men der er en stor kløft mellem vores forståelse af opmærksomhed på det psykologiske plan og hjernens grundlæggende mekanismer på celleniveau. Projektet fokuserer på forholdet mellem visuel opmærksomhed, neurotransmitterende dopamin og den meget udbredte lidelse ADHD.

Projektleder: Professor Ulrik Gether
Involverede fakulteter: SUND, SAMF

 » Læs mere om Attention to Dopamine (på engelsk)


Governing Obesity

Mindst 2,8 millioner mennesker verden over dør af fedme hvert år. Fedme påvirker livskvaliteten, omkostningerne i sundhedsvæsenet og effektiviteten af arbejdsstyrken. Formålet med projektet er at skabe ny viden og nye midler til at kontrollere fedme og dens konsekvenser. Projektet vil undersøge tiltag på tværs af individ- og samfundsniveau.

Projektleder: Professor Bente Merete Stallknecht
Involverede fakulteter: SUND, SCIENCE, HUM, JUR

» Læs mere om Governing Obesity


Precise Genetic Engineering

Nye revolutionerende teknikker gør det muligt præcist at genmodificere og redigere celler og organismer. Teknikkerne har et enormt potentiale indenfor forskellige områder af bioteknologi og biomedicin, herunder lægemiddelforskning, stamcelle- og genterapi og fødevareproduktion. Projektet vil etablere Københavns Universitet som et førende videns- og uddannelsescenter på de teknologiske, juridiske og etiske områder af genom-redigering.

Projektleder: Lektor Hans Wandall
Involverede fakulteter: SUND, BRIC, SCIENCE, JUR


University of Copenhagen Research Centre for Control of Antibiotic Resistance (UC-CARE) 

Resistens overfor antibiotika er en af de væsentligste trusler mod sygdomsforebyggelse i de kommende årtier. UC-CARE er et nyt forskningscenter til kontrol af antibiotikaresistente bakterier hos mennesker og dyr. Forskningen ved centeret fokuserer på en lang række emner indenfor antibiotika-resistens, herunder udvikling af ny medicin, alternative metoder til forebyggelse af bakterielle infektioner samt samfundsforhold, som påvirker brugen af antibiotika.

Projektleder: Professor Anders Miki Bojesen
Involverede fakulteter: SUND, HUM, SAMF, SCIENCE

» Læs mere om UC-CARE


Global genes, local concerns: Legal, ethical and scientific challenges in cross-national biobanking and translational exploitation

Dette projekt omhandler de juridiske, etiske og videnskabelige udfordringer i forbindelse med tværnational brug af biobanker. Formålet med projektet er at undersøge - og i sidste ende give retningslinjer til at overvinde - lovgivningsmæssige og andre barrierer for biobank-forskning og udnyttelse af forskningsresultater. På samme tid vil projektet sikre etisk legitimitet af forskningen og de samfundsmæssige interesser. Identifikationen af nye ciliære sygdomsgener vil blive anvendt som case.

Projektleder: Lektor Timo Minssen
Involverede fakulteter: JUR, HUM, SUND, SCIENCE

» Læs mere om Global genes, local concerns (på engelsk)


Changing Disasters - Understanding Societies through Disasters

Ifølge de seneste skøn var 244 millioner mennesker ofre for naturkatastrofer i 2011. Changing Disaster-projektets formål er at undersøge, hvordan katastrofer er formet af samfund og – ikke mindre vigtigt – hvordan katastrofer former samfund. De involverede forskere vil undersøge de sociale, politiske, tekniske og kulturelle aspekter af, hvordan samfund fortolker og reagerer på katastrofer og beskrive de ændringer i samfundet, der følger af disse katastrofale begivenheder.

Projektleder: Professor Morten Broberg
Involverede fakulteter: JUR, TEO, SCIENCE, SUND, HUM, SAMF

» Læs mere om Changing Disasters (på engelsk)


The Genomic History of Denmark

Projektet vil i tæt samarbejde med Nationalmuseet vise, at Danmark bliver det første land i verden, der kortlægger sin evolutionære, demografiske og sundhedsmæssige historie fra de tidligste bosættere til moderne tider. DNA og proteiner udtrukket fra en dansk samling af arkæologiske skeletter, der stammer fra ældre stenalder (5000-3000 f.v.t.), vil blive analyseret for at gøre os klogere på den danske kulturarv og sundhedshistorie. Projektet vil belyse betydningen af de videnskabelige resultater i forhold til vores kulturelle og historiske forståelse, identitet og sundhed.

Projektleder: Professor Eske Willerslev
Involverede fakulteter: SCIENCE, SUND, HUM, JUR

» Læs mere om The Genomic History of Denmark


Plants changing the world

Klimaforandringerne er en alvorlig trussel mod landbruget, og samtidig er verdens befolkningstal stærkt stigende. For at imødekomme denne udfordring vil projektet undersøge, om det er muligt at udvikle modificerede afgrøder med forbedret salttolerance, sygdomsresistens og med øget næringsværdi. En vigtig del af projektet vedrører den sociale, økonomiske, juridiske og etiske gennemførlighed af anvendelse af forbedrede afgrøder, da brug af plantebioteknologi i fødevareproduktionen er kontroversiel i offentligheden.

Projektleder: Professor Michael Palmgren
Involverede fakulteter: SCIENCE, SUND, HUM, JUR


bioSYNergy

Planter bruger solenergi til syntese af komplekse kemiske bio-active naturstoffer. bioSYNergy-projektet er fokuseret på ved hjælp af syntesebiologi at udnytte fotosyntetiske cellers potentiale til lysdreven syntese af øgede mængder samt helt nye højværdi stoffer. På basis af denne viden udvikles bæredygtige alternativer til den nuværende produktion af medicinske stoffer, fødevareingredienser og andre industriprodukter. De dannede stoffers interaktion med G-protein koblede receptorer afprøves med afsæt i kendskabet til disses 3-D struktur og ved hjælp af nanoteknologiske metoder. Patent og ophavsretlige problemstillinger relateret til at syntesebiologi er baseret på ”open source” principper vil blive adresseret. Udvikling af platforme til kommunikation og aktiv dialog med det omgivende samfund om bioetiske problemstillinger er en integreret del af centrets forskning.

Projektleder: Professor Birger Lindberg Møller
Involverede fakulteter: SCIENCE, SUND, HUM, JUR

 » Læs mere om bioSYNergy (på engelsk)


Dynamical Systems: Mathematical Modeling and Statistical Methodology for the Social, Health and Natural Sciences

Mange biologiske, fysiske og sociale systemer er kendetegnet ved deres dynamiske karakter. Formålet med dette projekt er at udvikle matematiske modeller og statistiske metoder, der er egnede til analysen af empirisk data fra sådanne systemer. Disse modeller og metoder vil blive anvendt til fysiologiske og biomolekylære processer, neurovidenskab, psykologi og økonometri.

Projektleder: Professor Susanne Ditlevsen
Involverede fakulteter: SCIENCE, SUND, SAMF

» Læs mere om Dynamical Systems


Fysisk aktivitet, ernæring og sundhed - Copenhagen Women Study

Fysisk inaktivitet og dårlig ernæring er de to vigtigste faktorer i den alarmerende stigning i fedme, hjerte-kar-sygdomme og type 2 diabetes. Forskere vil undersøge hvordan fysisk aktivitet og ordentlig ernæring kan forbedre sundheden, forebygge sygdomme og lette behandlingen af livsstilsrelaterede sygdomme – fra molekyle- til individniveau.

Projektleder: Professor Erik A. Richter
Involverede fakulteter: SCIENCE, HUM, SUND

» Læs mere om Fysisk aktivitet, ernæring og sundhed - Copenhagen Women Study (på engelsk)


Fertilizing the ground and harvesting the full potential of the new neutron and X-ray research infrastructures close to University of Copenhagen

Dette projekt vil gøre forskere på Københavns Universitet i stand til at udnytte det fulde potentiale af de nye verdensledende neutron og Røntgen synkrotronstrålings faciliteter i Lund og Hamborg. Ved at benytte faciliteternes unikke muligheder er det muligt at studere de fineste strukturelle detaljer i hårde og bløde materiale og støtte udviklingen af nye lægemidler og materialer.

Projektleder: Professor Sine Larsen
Involverede fakulteter: SCIENCE, SUND, JUR, HUM, SAMF

» Læs mere på hjemmesiden CoNext.ku.dk


Social Fabric 

Menneskelig adfærd er i høj grad bestemt af sociale interaktioner. Projektet vil kortlægge de fulde sociale netværk på tværs af kommunikationstyper for en årgang førsteårsstuderende ved at bruge smartphones som måleinstrumenter, såkaldte sociometre. Disse data, the social fabric, vil give nye perspektiver på social netværk som de udvikler sig i real tid. Projektet vil udvikle nye værktøjer til at karakterisere sociale netværk, og vil analysere, både kvantitativt og kvalitativt, om og hvordan adfærd og information transmitteres rundt i netværk. Projektet søger at fremme det spirende felt computational social science og vil, samtidig, analysere hvordan hensyn til etik og privatlivets fred håndteres i forskning baseret på sensitive data.

Projektleder: Professor David Dreyer Lassen
Involverede fakulteter: SAMF, SCIENCE, SUND, HUM

» Læs mere om Social Fabric 
Projektet er afsluttet og indlejret på Centre for Social Data Science (SODAS).


Europe and New Global Challenges (EuroChallenge)

EuroChallenge adresser Europas plads i verden i forbindelse med en verdensorden, der hurtigt og radikalt forandrer sig. Projektet undersøger skæringspunktet mellem en foranderlig global sammensætning på den ene side og en stadig uforløst spænding i den europæiske integration på den anden. Ved hjælp af en tværfaglig tilgang vil de økonomiske, politisk-juridiske og sociokulturelle aspekter af Europas udfordringer blive belyst.

Projektleder: Professor Ben Rosamond
Involverede fakulteter: SAMF, JUR, HUM

» Læs mere om EuroChallenge


The disrupted “we”: Shared intentionality and its psychopathological distortions

Evnen til at indtage et 'vi'-perspektiv og skabe en social virkelighed er fundamental for menneskers sociale liv. Dette projekt vil undersøge, hvordan forstyrrelser i evnen til at indtage og fastholde et 'vi'-perspektiv præger skizofreni. Undersøgelsen vil give nye input til teoretiske diskussioner om forholdet mellem et ”jeg”-perspektiv, empati og et 'vi'-perspektiv samt danne grundlag for nye tilgange til behandlingen af skizofreni.

Projektleder: Professor Dan Zahavi
Involverede fakulteter: HUM, SUND

» Læs mere om The disrupted "we" (på engelsk)


PROGRAM – Information PROminence and GRAMmar in mind and brain

PROGRAM er et nyt forsknings- og uddannelsescenter for neurolingvistik ved Københavns Universitet. Forskningen vil øge den nuværende viden om den neuro-kognitive basis for grammatik ved at bruge en kombination af psykolingvistiske eksperimenter og eksperimenter med MR-scannere til visualisering af kognitive processer i hjernen. Denne viden vil lette diagnose og behandling af folk med nedsat evne til at bruge og forstå grammatik (fx i forbindelse med hjerneskade) samt være en hjælp til undervisningen i grammatik.

Projektleder: Lektor Kasper Boye
Involverede fakulteter: HUM, SUND, SAMF

» Læs mere om PROGRAM


Counteracting Age-Related Loss of Skeletal Muscle Mass 

Efter 50 års alderen taber den menneskelige krop op til 2 % skeletmuskulatur per år, hvilket resulterer i tab af muskelstyrke og -funktionsevne. Dette tværfaglige projekt sigter mod at udvikle et program, der kan hjælpe med at forhindre tab af skeletmuskulatur hos ældre. Projektet vil undersøge virkningen af motion og proteinindtag, identificere de individuelle og sociale barrierer, der forhindrer ældre i at ændre livsstil samt identificere aktører, der former kost- og motionsvaner hos ældre.

Projektleder: Lektor Astrid Pernille Jespersen
Involverede fakulteter: HUM, SCIENCE, SUND

» Læs mere om CALM